RIKSDAGEN.


    Vid 1919 års urtima riksdag hava i följande ärenden lagfrågor av allmännare intresse varit under behandling:
    k. prop. nr 4, med förslag till lag om arbetstidens begränsning, ävensom i ämnet väckta motioner (I: 13—16, II: 11—13, 18—22, 24, 25), (2 särsk. u. utl. nr 1), prop. bifallen med vissa ändringar, varjämte riksdagen beslöt skrivelse till K. M:t ang. arbetstiden för sjuksköterskor och sjuksköterskeelever samt inom gruvindustrien (riksd. skriv, nr 14—16);
    k. prop. nr 5, med förslag till lag om begränsning av tiden för bageri och konditoriarbete ävensom i ämnet väckt motion (II: 14), (2 särsk. u. utl. nr 3), prop. bifallen med vissa ändringar (riksd. skriv, nr 18);
    k. prop. nr 6, med förslag till lag om arbetstiden å svenska fartyg ävensom i ämnet väckta motioner (I: 4, II: 3, 4, 9, 10), (2 särsk. u. utl. nr 2), prop. bifallen med vissa ändringar (riksd. skriv. nr 17);
    k. prop. nr 7, 8 och 9, med förslag till lagar ang. befrielse för värnpliktiga av 1918 års klass från fullgörande av viss värnpliktstjänstgöring i freds-

420 ÖVERSIKTER.tid m. m. samt för vissa värnpliktiga från skyldighet att fullgöra reservtruppövning ävensom ang. ändrad utbildningstid för vissa värnpliktiga av 1919 årsklass (3 särsk. u. utl. nr 1, 2 och 8), prop. bifallna (riksd. skriv. nr 4, 6 och 10);
    k. prop. nr 11, ang. förbud tillsvidare i vissa fall (bl a. utom ang. rekognitionsskogs- och därmed likställda hemman) av skatteköp (1 särsk. u. utl. nr 4), bifallen (riksd. skriv. nr 19);
    k. prop. nr 14, ang. inställande av skatteköp enl. kung. d. 4 febr. 1811 jämte övriga författningar om användande av de till bruks- och bergverken upplåtna rekognitionsskogarna (1 särsk. u. utl. nr 5), bifallen (riksd. skriv. nr 20).

 

B. Hj. H.