NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

 

    Sv. F. S. nr 443. Epidemilag d. 19 juni 1919. (Jfr nr 444.)
    Nr 445. Lag d. 20 juni 1919 innefattande bestämmelser i anledning av konventionen d. 5 febr. 1919 mellan Sverige och Norge ang. flyttlapparnas rätt till renbetning.
    Nr 446. Lag d. 19 juni 1919 med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens.
    Nr 447. Lag d. 19 juni 1919 om ändrad lydelse av 25 kap. 5 och 21 §§ i strafflagen.
    Nr 496. Cirkulär d. 1 aug. 1919 till samtliga länsstyrelser och magistrater ang. behörighet att verkställa förrättningar enligt lagen om fastighetsbildning i stad.
    Nr 552. Arbetsordning d. 29 aug. 1919 för Svea hovrätt med krigshovrätten.
    Nr 553. Arbetsordning d. 29 aug. 1919 för Göta hovrätt.
    Nr 554. Arbetsordning d. 29 aug. 1919 för hovrätten över Skåne och Blekinge.
    Nr 560. K. skrivelse d. 20 juni 1919 ang. omreglering av Marks, Vedens och Bollebygds härads domsaga samt Ås och Gäsene härads domsaga.
    Nr 561. K. skrivelse d. 27 juni 1919 ang. röstgrunden vid borgmästarval i Sundsvall.
    Nr 564. K. skrivelse d. 13 juni 1919 ang. valordning för borgmästarval i Lund.
    Nr 566. Hälsovårdsstadga d. 19 juni 1919. (Jfr nr 684.)
    Nr 602. K. K. d. 19 juni 1919 ang. ändring i vissa delar av ordningsstadgan för rikets städer d 24 mars 1868.
    Nr 610. K. K. d. 26 sept. 1919 ang. ändring av stadgan d. 31 mars 1900 ang. fördelning av ärenden mellan statsdepartementen.
    Nr 614. K. K. d. 26 sept. 1919 innefattande ändring i vissa bestämmelser i förordningen d. 7 dec. 1883 ang. expeditionslösen.
    Nr 631. K. K. d. 19 juni 1919 ang. villkor och bestämmelser för åtnjutande av avlöningsförmåner enligt de fr. o. m. 1920 års början fastställda nya avlöningsstaterna för rikets hovrätter.
    Nr 632. K. K. d. 19 juni 1919 ang. vissa hovrättsråds rätt till ålderstillägg.
    Nr 633. K. K. d. 19 juni 1919 ang. villkor och bestämmelser för åtnjutande av avlöningsförmåner enligt den fr. o. m. 1920 års början fastställda nya avlöningsstaten för nedre justitierevisionen.
    Nr 634. K. Brev d. 20 sept. 1919 ang. valordning för borgmästarval i Skövde.
    Nr 635. K. K. d. 12 sept. 1919 ang. tingssammanträden med tremansnämnd i Lysings och Göstrings härads domsaga.