Nordiska juristmötet i Stockholm. Den 18 jan. 1919 hölls å Stockholms högskola under presidenten IVAR AFZELIUS' ordförandeskap sammanträde med dem, som från svensk sida antecknat sig såsom deltagare i det planerade nordiska juristmötet. Sedan tiden för mötet fastställts till den 28, 29 och 30 augusti, utsågos till svensk styrelse justitierådet T. ALMÉN, professor B. EKEBERG, advokaten vice häradshövding G. SANDSTRÖM, revisionssekreteraren K. SCHLYTER och militieombudsmannen häradshövding A. ÖSTERGREN, av vilka de fyra förstnämnda haft i uppdrag att såsom svensk organisationskommitté vidtaga förberedande åtgärder för mötets anordnande (se http://svjt.se/svjt/1917/87 http://svjt.se/svjt/1917/425; http://svjt.se/svjt/1918/47, http://svjt.se/svjt/1918/170, http://svjt.se/svjt/1918/388).
    Vid sammanträdet meddelade justitierådet Almén, att man efter samråd med de danska och norska styrelserna samt den finländska organisationskommittén preliminärt fastställt följande program för överläggningarna vid mötet:
    Första dagen: 1) Sanningsbeviset i ärekränkningsmål. Inledare professorJ. C. W. THYRÉN. Korreferenter kriminalretsassessor O. KRABBE (Danmark), højesteretsadvokat F. STANG LUND (Norge) och ministern jur. dr A. SERLACHIUS (Finland). 2) Försäkringstagares plikt att lämna upplysning om förhållanden av betydelse för försäkringsavtalet. Inledare højesteretsadvokat N. BUGGE (Norge). Korreferenter direktören vice häradshövding K. HERLITZ, docenten K. SINDBALLE (Danmark) och direktören jur. kand. E. W. WALLDÉN (Finland).
    Andra dagen: 1) Om kollektivavtal mellan arbetare och arbetsgivare. Inledare professor VINDING KRUSE (Danmark). Korreferenter statsrådet Ö. UNDÉN, højesteretsassessor P. BERG (Norge) och bankdirektören jur. dr A. FREY (Finland). 2) Under vilka förutsättningar bör verkställighet av dom eller skiljedom, meddelad i något av de skandinaviska länderna, kunna erhållas i de övriga? Inledare professor N. ALEXANDERSON. Korreferenter overretssagfører A. BANG (Danmark), professor J. SKEIE (Norge) och justitierådet O. HJ. GRANFELT  (Finland).
    Tredje dagen: Om den skandinaviska rättsgemenskapen. Inledare professor V. BENTZON (Danmark). För detta ämne komma korreferenter ej att utses.
    Inledningsföredragen tillhandahållas mötesdeltagarna i tryck i god tid före mötet. Sedan de särskilt utsedda talarna haft ordet, lämnas tillfälle till fri diskussion. Förhandlingarna torde komma att hållas i andra kammarens plenisal. Medlemsavgiften, som allt sedan juristmötenas början år 1872 enligt stadgarna utgått med 6 kr. för varje möte, berättigar till erhållande av dettas tryckta förhandlingar och övriga publikationer. Med hänsyn särskilt till de starkt stegrade tryckningskostnaderna torde styrelserna komma att föreslå mötet en höjning av avgiften till 12 kr. Organisationskommittén har gjort framställning om statsbidrag till täckande av omkring hälften utav mötesdeltagarnas kostnader för järnvägsbiljetter inom Sverige. Slutligen meddelades, att en inbjudan riktats jämväl till Islands jurister att taga del i de nordiska juristmötena.