56 NOTISER.    Den skandinaviska sjölagstiftningen. Till juridiska ledamöter i de skandinaviska kommittéerna för revision av sjölagstiftningen (se http://svjt.se/svjt/1918/389) hava av vederbörande regeringar utsetts:
    för Finland: justitierådet Julian Serlachius, ordf., sjöfartsrådet Axel Lindberg och medlemmen av lagberedningen vicehäradshövding John Uggla;
    för Norge (d. 13 dec. 1918): höiesteretsadvokat Johan Bredal, ordf., ekspeditionschefen Edvin Alten och direktören Johannes Jantzen; och
    för Sverige (d. 31 dec. 1918): f. d. regeringsrådet Herman Otto Falk, ordf., dispaschören Per Axel Hasselrot och advokaten vice häradshövding Gustaf Sandström.
    Härutöver hava från varje land utsetts ytterligare sex ledamöter i kommittéerna, nämligen representanter för redarna, köpmännen, assuradörerna, fartygsbefälet, maskinbefälet och fartygsmanskapet.

 

    De skandinaviska obligationsrättskommittéerna. Till ledamöter i de skandinaviska kommittéer, vilka skola utarbeta förslag till lag om försäkringsavtal (se http://svjt.se/svjt/1918/389), hava utsetts:
    för Danmark (d. 6 febr. 1919): professor C. Torp, ordf., højesteretssagfører N. H. Bache, direktör Chr. A. Iversen och direktör Jens Pedersen;
    för Finland: direktören jur. kand. E. W. Walldén, ordf., fil. dr H. M. J.Relander, medlemmen av lagberedningen dr L. Cederberg och advokaten vicehäradshövding A. M. Lassenius; och
    för Norge (d. 28 jan. 1919): professor Fredrik Stang, ordf., höiesteretsadvokat Nicolay L. Bugge, direktören Chr. Hansson och aktuarien A. Palmström.

 

    Finlands regering. Enligt en d. 27 nov. 1918 utfärdad förordning skall Finlands senat hädanefter kallas statsråd, senatens expeditioner: ministerier, senatens vice ordförande och ledamöter: statsminister och ministrar, senatens prokurator: statsrådets justitiekansler och prokuratorsexpeditionen: justitiekanslersämbetet.
    Samma dag utnämndes ny regering, därvid hovrättspresidenten Karl Gustaf Söderholm kallades till chef för justitieministeriet. Minister Söderholm, som är född d. 9 dec. 1859, blev vicehäradshövding 1888, protokollssekreterare i senatens justitiedepartement 1897, assessor i Vasa hovrätt 1899, hovrättsråd 1909 och president 1917; tjänstgjorde såsom ledamot av lagberedningen 1898—1914 och deltog i lantdagarna 1904—1913, därav flera år såsom vice talman; har under hösten 1908 deltagit i utarbetandet av förslag till proposition angående reform av rättegångsväsendet (se http://svjt.se/svjt/1918/317). Sv. J. T. står i särskild förbindelse till minister Söderholm för det intresse han alltsedan tidskriftens startande visat för dess spridning i Vasa.
    Till justitiekansler har statsrådet d. 16 dec. 1918 utnämnt justitierådet A. Charpentier.

 

    Finlands rättegångsreform. I anledning av det i http://svjt.se/svjt/1917/317 omförmälda uppdrag hava justitieminister K. Söderholm, justitierådet O. Hj. Granfelt och docenten B. Sjöström nu i tryck framlagt preliminära lagförslag angående rättegångsreformen i Finland, i sak återgivande de beslut, varom kommitterade enats under hösten 1918. Inträdda förändrade politiska förhållanden i landet hava numera ansetts göra en mera omfattande omarbetning

NOTISER. 57önskvärd, särskilt beträffande domstolsorganisationen och det därmed sammanhängande rättsmedelssystemet. Planen på propositionens framläggande redan vid 1919 års lantdag har därför ock övergivits.