Juridiska föreningen i Finland hade sitt sedvanliga årsmöte d. 18 dec. 1918. Professor K. A. Moring redogjorde för den nya vattenrättslagstiftningen i Sverige. Priset ur Falckénska donationsfonden tilldelades professor J. W. Chydenius för dennes under året utkomna arbete: Finsk kontraktsrätt II
    Till ordförande återvaldes justitierådet J. Grotenfelt; till ledamöter i centralstyrelsen utsågos professor J. W. Chydenius, justitierådet O. Hj. Granfeltprofessor K. A Moring och bankdirektör jur. kand. G. Takolander samt till suppleanter vicehäradshövdingarna L. Wasastjerna och A. Söderholm.

 

    Advokatsamfundets Stockholmsavdelning1 har under hösten 1918 haft sammanträden i oktober, november och december. Vid oktobersammanträdet refererade hr Collin det av tillkallade sakkunniga inom justitiedepartementet, häradshövdingen C. H. G. Cederschiöld och advokaten H. Almstrand utarbetade förslaget till ändrade bestämmelser i fråga om ersättning för rättegångskostnad. En kommitté bestående av hrr Collin, Forssner, Berglund och Tjerneld tillsattes för att å avdelningens vägnar utarbeta utlåtande över lagförslaget.
    Vid novembersammanträdet, till vilket lagberedningens ledamöter inbjudits, redogjorde frih. Stjernstedt för lagberedningens förslag till ny giftermålsbalk. Härpå följde en livlig överläggning, i vilken inlägg gjordes av presidenten Westring, fru Emilia Broomé m. fl. Sammanträdet var i avdelningens annaler så till vida märkligt, som för första gången ledamöternas fruar inviterats för deltagande i ett arbetssammanträde.
    Vid decembersammanträdet utsågos ordförande och styrelse för det kommande året. Till efterträdare efter prof. Kôersner — som senare utnämnts till justitieråd — utsågs hr Tom Forssner. Övriga ledamöter av styrelsen blevo hrr Berglund, Huselius, Sandström och Fürstenberg med hrr Yngström och Themptander som suppleanter.
    Från Stockholms magistrat hade meddelats, att magistraten förberedde en ansökan till regeringen om sådan ändring i arbetsordningen, att det nu brukliga systemet med målens fördelning mellan avdelningarna i huvudsak efter initialerna i svarandenas namn skulle kunna utbytas mot lottningssystemet, detta därför att det nu tillämpade systemet lett till stor ojämnhet i arbetsmaterialets fördelning. Avdelningen beslöt i anledning härav att avlåta en skrivelse till magistraten, i vilken erinrades, att från allmänhetens synpunkt inga olägenheter försports av det nu tillämpade fördelningssystemet. Beträffande tvistemålen torde den överklagade ojämnheten i fördelningen kunna undanröjas genom vissa modifikationer i samma system. Advokatsamfundets Stockholmsavdelning kunde så mycket mindre tillstyrka en återgång till det gamla lottningssystemet, som detta med nödvändighet förutsatte målens uppsamlande på aktuariekontoret, innan de fördelades på de olika avdelningarna, vilket vållade onödig omgång och tidsutdräkt. Avdelningen ville nu — närmast i anledning av förslag av hr Huselius oberoende av fördelningsfrågan —

 

1 Övriga föreningsmeddelanden hava på grund av bristande utrymme måst stå över till nästa häfte.

58 NOTISER.ånyo framhålla önskvärdheten av att målen finge direkt anhängiggöras på de olika avdelningarna.
    Vidare beslöt avdelningen avlåta en skrivelse till Konungen med framhållande av olägenheterna för allmänheten av den långsamma behandlingen av aktiebolagsärendena i Patentverket samt angelägenheten av att verkets arbetskrafter förstärkas för möjliggörande av snabbare handläggning av berörda ärenden.
    Prof. G. Eberstein redogjorde härefter för planerna att få till stånd en ny byggnad för Stockholms högskolas juridiska fakultet, vilken byggnad tillika skulle kunna inrymma lokaler för juridiska föreningar, bland dem advokatsamfundet. De närvarande togo med stort intresse del av förevisade ritningar m. m.
    Slutligen lämnade de till sammanträdet inbjudna ledamöterna av organisationskommittén för det nordiska juristmötet, som är avsett att hållas i Stockholm i augusti 1919, åtskilliga upplysningar angående förberedelserna till mötet och överläggningsämnena vid detsamma, och överlades i samband därmed angående den del advokatsamfundet borde taga i vissa anordningar vid mötet.
    Vid supén framförde hr Tjerneld avdelningens tack till den avgående ordföranden, hr Kôersner, särskilt framhållande hans framgångsrika insats i avdelningens arbete under hans ordförandetid.

J. T.