Högsta domstolen. K. M:t har d. 31 dec. 1918 till justitieråd utnämnt advokaten, professorn vid handelshögskolan i Stockholm, hovauditören juris doktor Gustaf Albert Köersner.

 

    Lagrådet. Till ledamöter i lagrådet för åren 1919 och 1920 hava utsetts, av högsta domstolen justitieråden L. Améen, frih. B. Leijonhufvud och A. Edelstam samt av regeringsrätten regeringsrådet S. Linnér. De nya ledamöterna inträda i tjänstgöring först när förslaget till ny giftermålsbalk slutbehandlats av lagrådet i dess nuvarande sammansättning.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har d. 17 jan. 1919 entledigat häradshövdingen fil. dr Hj. Himmelstrand från förordnandet att vara chef för lagavdelningen i justitiedepartementet och i sammanhang därmed förordnat Himmelstrand att tillsvidare biträda inom departementet vid fortsatt behandling av frågan om ny jordabalk.
    S. d. har K. M:t förordnat ledamoten å departementets lagavdelning, docenten vid Stockholms högskola jur. dr Martin Nikolaus Fehr att vara chef för lagavdelningen i nämnda departement samt assessorn i Svea hovrätt Thor Vilhelm Gabriel Sjöfors att vara ledamot å lagavdelningen.

 

    Nedre justitierevisionen. Under år 1918 hava följande personer för första gången förordnats att tjänstgöra såsom revisionssekreterare:
    d. 4 jan.: vice häradshövdingen W. Norén,
    d. 25 jan.: advokaten S. A. H. Silow,
    d. 22 febr.: assessorn i Svea hovrätt Ph. J. Aastrup,
    d. 8 mars: assessorn i Svea hovrätt R. Lundbergh,
    d. 15 aug.: vice häradshövdingen S. Odéen,
    d. 23 aug.: assessorn i Göta hovrätt K. S. Levinson,
    d. 30 aug.: assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge S. E. Ekber
    d. 20 sept.: assessorn i Svea hovrätt O. Montelius,
    d. 8 nov.: vice häradshövdingen I. Kramer,
    d. 31 dec.: vice häradshövdingen K. J. L. Fagerlin.
    D. 13 dec. 1918 förordnades hovrättsråden S. H. S. Kylander och C. O. Apelstam, stadsnotarien N. Andersson, hovrättsrådet G. S. Dahlqvist, assessorn E. M. C. Ehrenborg, hovrättsrådet P. S. R. R. Cederschiöld samt assessorn E.T. Vitell att fr. o. m. d. 1 januari 1919 med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare.
    Följande tjänstlediga revisionssekreterares och konstituerade revisionssekreterares befattningar uppehållas för närvarande av nedannämnda t. f. revisions-

NOTISER. 61    sekreterare (det uppdrag, på grund varav tjänstledighet åtnjutes, antydes inom parentes efter varje namn): friherre P. M. af Ugglas' (väglagstiftning) av S. Lawski, K. Söderwalls (expeditionschef) av I. Björklund, E. Gaddes (finansdep.) av friherre T. Hummerhielm, Y. Wiséns (skogslagstiftning) av W. Aschan, A. Bagges (strafflagstiftning m. m.) av P. E. Gamstorp, S. Hagströmers (statssekreterare) av B. Zetterstrand, K. Tiselius' (äktenskapslagstiftning) av C. A. Brycker, K. Schlyters (processkommissionen) av G. Holmberg, E. Sjöborgs (utrikesdepartementet) av E. M. Kellberg, N. Lilienbergs (justitieombudsman) av W. Norén, G. Masreliez' (domkapitelskommittén, lotsförfattningssakkunniga) av R. Lundbergh, A. E. Rodhes (kolonisationskommittén) av S. Odéen samt J. A. Samuelsons (löneregleringskommittén) av S. Ekberg. Förordnade revisionssekreteraren S. Dahlqvist biträder stadsplanekommittén; vikarie: O. Montelius. Såsom extra revisionssekreterare tjänstgöra Ph. J. Aastrup och I. Kramer.