LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar avgivit utlåtanden rörande följande till lagrådet remitterade lagförslag:

1918 nov. 26. Förslag till lag om flottning i allmän flottled m. m. Föredragande: hovrättsrådet Arnold Lindman.

1919 jan. 23. Förslag till lag med särskild bestämmelse att tillsvidare gälla i fråga om skydd för vissa främmande patent. Föredragande: chefen för lagavdelningen Hj. Himmelstrand.

» » 24. Förslag till lag, innefattande tillfälligt undantag från gällande inskränkningar i rätten att använda sparbanks vinst. Föredragande: revisionssekreteraren E. Gadde.

» » » Förslag till lag om visst undantag från tillämpningen av 49 § 1 mom. och 165 § 1 mom. lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse. Föredragande: revisionssekreteraren E. Gadde.

» » 29. Förslag till lagar om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet samt ang. vad i vissa fall skall iakttagas för vinnande av rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper. Föredragande: revisionssekreteraren E. Gadde.

» febr. 6. Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse. Föredragande: revisionssekreteraren E.Gadde.

» » » Förslag till lag om visst undantag från tillämpningen av 21 § i lagen den 16 okt. 1914 om tillsyn å fartyg. Föredragande: hovrättsassessor K. S. Levinson.

 

RIKSDAGEN.

 

    Vid 1918 års urtima riksdag hava i följande ärenden lagfrågor av allmännare intresse varit under behandling:
    k. prop. nr 24 med förslag till lag innefattande vissa bestämmelser i syfte att begränsa inom landet tillgängligt kapitals användning för bolagsändamål, icke bifallen;
    k. prop. nr 28 med förslag till lag ang. tillägg till § 27 mom. 4 värnpliktslagen d. 17 sept. 1914 (avseende att giva K. M:t rätt att vid utomordentliga förhållanden uppskjuta tjänstgöring), bifallen, dock med giltighet endast till d. 30 april 1919;
    k. prop. nr 32 med förslag till lag om ändrad lydelse av 65 och 67 §§ utsökningslagen, lag om tillägg till lagen d. 14 juni 1917 om införsel i avlöning, pension eller livränta, lag om ändrad lydelse av 2 kap. 9 § strafflagen och lag om ändrad lydelse av 30 § konkurslagen (avseende bl. a. utsträckning av det utmätningsfria beloppet samt möjliggörande av snabbare exekution av

64 ÖVERSIKTER.skattefordringar), det första och det sista lagförslaget avslagna, de övriga bifallna med vissa ändringar;
    k. prop. nr 34 med förslag till lagar ang. ändrad lydelse i vissa delar av förordningarna om kommunalstyrelse på landet, om kommunalstyrelse i stad m. m. (avseende bl. a. borttagande av graderad röstskala), med vissa ändringar bifallen.