NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

 

    Sv. F. S.1 1918 nr 928. K. K. d. 6 dec. 1918 om ändrad lydelse av 2 § 1 och 4 mom. samt 6, 7, 11, 26, 38 och 48 §§ i förordningen d. 12 maj 1917 (nr 281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad.
    Nr 930. K. K. d. 6 dec. 1918 om statistiska uppgifter rörande häradshövdingarnas sportelinkomster och tjänsteutgifter samt befattningshavares vid rådhusrätter, magistrater, polisdomstolar och poliskammare avlönings- och pensionsförmåner.
    Nr 936. K. K. d. 6 dec. 1918 ang. indelning av rikets domsagor i klasser.
    Nr 981. Lag d. 20 dec. 1918 ang. rätt för Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken viss ökad sedelutgivningsrätt.
    Nr 994. K. skrivelse d. 29 nov. 1918 ang. tingstad för Stockholms läns västra domsaga.
    Nr 995. K. skrivelse d. 8 nov. 1918 ang. fastställelse å ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Strängnäs.
    Nr 996. K. skrivelse d. 15 nov. 1918 ang. fastställande av stadga för rådhusrätten och magistraten i Ängelholm.
    Nr 997. K. skrivelse d. 6 dec. 1918 ang. fastställelse av ändring i den för magistraten och rådhusrätten i Norrköping gällande stadga.
    Nr 998. K. skrivelse d. 13 dec. 1918 ang. upphörande av magistratens i Trälleborg rättighet att förrätta bouppteckning och arvskifte.
    Nr 1012. K. K. d. 23 dec. 1918 ang. bestridande av kostnader för övervakning av villkorligt dömda.
    Nr 1014. K. K. d. 6 dec. 1918 ang. resekostnads- och traktamentsersättning åt befattningshavare vid vattendomstolar.
    Nr 1023. K. skrivelse d. 23 dec. 1918 ang. fastställelse å viss ändring i organisationen av och lönestaten för magistraten och rådhusrätten i Gävle.
    Nr 1026. Lag d. 23 dec. 1918 om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet d. 21 mars 1862 (nr 13). (Jfrnr 1027—1032; 1063.)
    Nr 1034. K. stadga d. 6 dec. 1918 ang. tjänstgöringen vid vattendomstolarna.
    Nr 1037. K. K. d. 23 dec. 1918 ang. bevakande av det allmännas talan i vattenmål.
    Nr 1038. Lag d. 31 dec. 1918 om tillägg till lagen d. 14 juni 1917 om införsel i avlöning, pension eller livränta.
    Nr 1039. Lag d. 31 dec. 1918 om ändrad lydelse av 2 kap. 9 § strafflagen.
    Nr 1056. K. K. d. 6 dec. 1918 om ändrad lydelse av vissa §§ i arbetsordningen d. 10 dec. 1915 (nr 508) för Svea hovrätt med krigshovrätten.
    Nr 1057. K. K. d. 23 dec. 1918 ang. ändring i kungörelsen d. 26 nov. 1914 (nr 413) om uppgifter till straffregistret och om registrets förande.
    Nr 1083. K. K. d. 31 dec. 1918 om ändrad lydelse av § 2, § 4 mom. 1 och § 20 i förordningen d. 14 dec. 1917 (nr 915) ang. indrivning och redovisning av böter.
    Författningar ang. försäljning av spritdrycker m. m., se nr 986—991.

 

1 Sv. J. T. kommer hädanefter att använda denna förkortning på Svensk författningssamling.