Provisorisk lindring i kompetenskraven för häradshövdingvikarier. Enligt en d. 5 mars 1920 utfärdad k. kungörelse (Sv. F. S. nr 117) skall intill 1921 års utgång åt den, som uppnått 24 års ålder och efter avlagd examen tjänstgjort såsom biträde åt häradshövding ett år, kunna meddelas vikariatsförordnande med den befogenhet, varom i 20 § domsagostadgan sägs (d. v. s. hållande av tremansting m. m.), samt intill utgången av juni månad 1923 den, som fyllt 25 år och tjänstgjort såsom biträde åt häradshövding ett och ett halvt år, kunna förordnas att förvalta häradshövdingämbete. Sistnämnda bestämmelse innebär jämväl uppskov med den stadgade begränsningen av tingssittningsrätten före hovrättstjänstgöringen till tre allmänna sammanträden.

 

    Ersättning åt protokollförare vid extra förrättningar, som hållas av domhavande. De för revision av resereglementet tillkallade sakkunniga hava hos K. M:t gjort framställning, att å domsagas kansli anställd notarie må såsom protokollförare vid rannsakning med häktad person å urtima eller extra tingssammanträde samt vid syn, ägodelningsrättssammanträde eller annan, extra förrättning, som icke hålles å allmänt sammanträde under lagtima ting, åtnjuta resekostnads- och traktamentsersättning enligt fjärde klassen i gällande resereglemente, dock endast i de fall då behov av särskild protokollförare vid förrättningen förelegat.

 

    Tore Alméns minnesfond. Söndagen d. 14 mars 1920, årsdagen av justitierådet Tore Alméns död, konstituerades Tore Alméns minnesfond vid sammanträde å Stockholms högskola under justitierådet Birger Wedbergs ordförandeskap. Å utsända teckningslistor hade hittills tecknats omkring 60,000 kr. av 650 bidragsgivare. Det tillkännagavs, att härutöver en ensam donator till en särskild fond skänkt 25,000 kr. för att bekosta översättningen till ett världsspråk av Alméns kommentar till köplagen (se Sv. J. T. 1919 s. 401).
    Vid mötet antogos följande stadgar för fonden.
    1 §. Tore Alméns minnesfond, stiftad till hugfästande av hans livsgärning, har till uppgift att främja sådan rättsvetenskaplig verksamhet, som är av omedelbar betydelse för det praktiska rättslivet, samt att understödja strävandena för en allt mer vidgad nordisk rättsgemenskap.
    2 §. Fondens angelägenheter handhavas av en styrelse, vars ledamöter utses:
    en, tillika ordförande, av högsta domstolens ledamöter,
    en av juridiska fakulteten i Uppsala,
    en av juridiska fakulteten i Lund,
    en av juridiska fakulteten i Stockholm,
    en av styrelsen för Sveriges advokatsamfund,
    en av Stockholms handelskammare och
    en av styrelsen för Svenska bankföreningen.
    Styrelsen äger att, där den finner lämpligt, utse ytterligare högst två ledamöter.
    Val av styrelseledamot avser tiden intill utgången av femte kalenderåret efter det då valet sker.

118 NOTISER.    3 §. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Den väljer inom sig vice ordförande och kassaförvaltare.
    4 §. På kallelse av ordföranden sammanträder styrelsen årligen den 14 mars och dessutom när ordföranden aktar nödigt eller minst två ledamöter begära det.
    Styrelsen är beslutför med fem ledamöter.
    5 §. Av fondens årliga avkastning skall minst en femtedel läggas till kapitalet.
    Vad ej sålunda disponeras skall minst vart femte år användas till främjande av fondens syfte.
    6 §. Fondens räkenskaper föras för kalenderår. För granskning av räkenskaperna utses två revisorer, en av styrelsen för Sveriges advokatsamfund och en av Stockholms handelskammare. Revisionsberättelsen föredrages å styrelsesammanträdet den 14 mars och offentliggöres i Svensk juristtidning eller annan motsvarande publikation.
    7 §. Styrelsen äger besluta ändring i dessa stadgar. För beslutets giltighet erfordras att det biträdes av minst två tredjedelar utav styrelsens samtliga ledamöter.