Direktören Gunnar Swensons donation till juridiska fakulteten i Lund. Rörande användningen av Gunnar Swensons fond å 250,000 kr. (se Sv. J.T. 1918 s. 397) har professor Thyrén inom fakulteten hävdat den uppfattningen, att denna donation borde användas att grunda en genom fakultetens försorg utgiven tidskrift för internationell privaträtt av hög kvalitet. Fakultetens övriga ledamöter, som ansett riktigare att med donationen stödja svensk rättsvetenskap, hava däremot enats om att stadga följande grunder, efter vilka tillsvidare donationens årliga avkastning bör användas: Minst en femtedel av avkastningen skall årligen läggas till kapitalet. De övriga fyra femtedelarna eller så mycket därav, som fakulteten för varje år prövar skäligt, användas enligt beslut av fakulteten: 1) till understöd för utgivande av skrifter inom fakultetens läroområde, 2) till prisbelöning av inom samma område utgivna arbeten av framstående vetenskapligt värde, 3) till stipendier åt obefordrade vetenskapsidkare inom fakultetens läroområde, evad de äro anställda såsom docenter vid fakulteten eller icke, samt 4) till stipendier åt fakultetens ordinarie lärare för möjliggörande av in- eller utrikes studieresor.
    Av räntan på fonden har fakulteten år 1919 tilldelat amanuensen R. Bergendal understöd för juridiska studier, professor C. G. Bergman bidrag till vissa tryckningskostnader samt professorerna J. C. W. Thyrén och C. G. Bergman anslag till utländska resor (till England) i vetenskapligt syfte, varjämte bidrag lämnats till Tore Alméns minnesfond. Ungefär en tredjedel av räntan har besparats tills vidare.

 

    Nya böcker. Av JUL. LASSENS Haandbog i Obligationsretten Almindelig Del, 3. Udg., har tredje häftet utkommit, behandlande Vanhjemmel, Mangler ved Ydelsen, Løfter fra og til flere samt början av avdelningen »Forandring og Ophør», Kbhvn 1919, Gad, S. 481 — 732.
    Från Gads förlag har vidare utsänts KNUD BERBIN: Den dansk-islandske Forbundslov af 30. November 1918, Kbhvn 1920, 135 s.
    Prof. FRANTZ DAHL har under titeln »Juridiske Profiler, Essays» utgivit ett urval av sina i olika tidskrifter publicerade biografier över såväl avlidna

NOTISER. 119som ännu levande rättslärda (Kbhvn 1920, Gyldendalske Bogh., 229 s. och 12 porträtt).
    Sekreteraren i den norska avdelningen av den skandinaviska sjölagstiftningskommittén, byråchefen HELGE KLÆSTAD, har i år på J. W. Cappelens förlag, Kristiania, utgivit ett omfattande arbete om Rederansvaret, 381 s. Under 1919 utkom av samme författare Landslotbegrepets historiske utvikling og nuværende stilling (officiellt tryck, 51 s.). I sjörätt har förf. tidigare publicerat Om bergning av skib, 224 s.
    Prof. F. W. EKSTRÖM har under titeln Sju internationellt privaträttsliga uppsatser (Helsingfors 1920, Söderström, och Sthm, Norstedt, 277 s.) samlat sina högt skattade, tidigare i Tidskr. utg. av Jur. för. i Finland och i festskrift för Robert Hermanson tryckta uppsatser i detta ämne.
    En akademisk avhandling, som förskaffat sin författare docentur i Lund, är ÅKE HASSLERS Om ställföreträdarskap i rättegång enligt svensk rätt (Lund 1920, 322 s., kr. 12.00).
    Prof. A. V. LUNDSTEDT har påbörjat utgivningen av sina Föreläsningar över valda delar av obligationsrätten med en »Principinledning, Kritik af straffrättens grundåskådningar», Uppsala 1920, 82 s:
    I Lunds universitets årsskrift, N. F. I, 16: 1, har utkommit JOHAN C. W. THYRÉN: Några anmärkningar om straffsystemet i »Utkast till strafflag Allmänna delen» (1916), Lund 1920, Gleerup, 14 s.
    Vattenlagen av d. 28 juni 1918 med däri d. 19 juni 1919 vidtagna förändringar samt lagen om flottning i allmän flottled av d. 19 juni 1919 m. m. har i en av vattenrättsdomaren K. H. HÖGSTEDT ombesörjd edition utkommit i Norstedts gula bibliotek, Sthm 1920, 431 s., inb. kr. 16.50.
    Den nya äktenskapslagen och kritiken däremot, ett föredrag av E. STENBECK, har utkommit på Lars Hökerbergs förlag, Stockholm, kr. 0.75.