Juridisk Forening i København har under det gångna arbetsåret haft fem sammanträden med föredrag av Ekspeditionssekretær Oluf J. Skjerbækom »Børnelovgivningen», av Professor Viggo Bentzon om »Forskellige Spørgsmaal i Tilslutning til Forslaget til Ægteskabsloven», av Kontorchef i Udenrigsministeriet G. Cohn »Om Folkenes Forbund», av Nationalbankdirektør Carl Ussing om »Et sønderjydsk Retsspørgsmaal» och av Professor Jul. Lassen om »Forældelsesloven av 22 December 1908».

 

    Juridiska föreningen i Finland höll sitt sedvanliga årsmöte d. 18 dec. 1919. Ordföranden, justitierådet J Grotenfelt, redogjorde för föreningens verksamhet under året och uppehöll sig därvid särskilt vid de nordiska juristmötenas betydelse för landet och vid de finländska juristernas deltagande i den gångna sommarens möte. Professor F. W. Ekström höll föredrag om läran angående förutsättningar för rättsärenden. Årets pris ur Falken's donationsfond tilldelades senatorn friherre R. A. Wrede för hans arbete: Grunddragen av Finlands processrätt.
    Till ordförande återvaldes justitierådet Grotenfelt; till ledamöter i centralstyrelsen valdes professor J. W. Chydenius, justitierådet O. Hj. Granfelt, professor K. A. Moring och advokaten L. Wasastjerna samt till suppleanter direktören A. Söderholm och förvaltningsrådet L. Kihlman.

 

    Finlands advokatförbund. Efter förbundets konstituerande d. 24 mars 1919 har styrelsen sammanträtt tvenne gånger i Åbo. Vid sista sammanträdet i december beslöts att snarast möjligt börja utgivandet av en förbundets egen tidskrift, vartill en garantisumma på inemot 300,000 fmk hopbringats. Tidskriften skall under namnet "Defensor Legis" utkomma en gång i månaden. Till huvudredaktör utsågs advokaten Bruno Sundström, som även antogs till förbundets sekreterare. Vid sidan av redaktionen tillsattes en granskningskommitté, bestående av förbundets ordförande, advokaten A. Holmström, och tre andra personer. Förbundet räknar för närvarande 171 medlemmar.

 

    Juristföreningen i Stockholm har efter de i denna tidskrift för 1919 sid. 134 omnämnda sammanträdena sammanträtt under 1919 tre gånger och under 1920 likaledes tre gånger. Därvid hava förekommit följande föredrag: d. 2 maj 1919 av regeringsrådet H. Falk över ämnet »Några frågor om advokatväsendets ordnande»; d. 10 okt. av justitierådet B. Wedberg »Om föredragning»; d. 21 nov. av prof. N. Stjernberg »Om de nutida rättsliga garantierna för medborgarfrihet och rättssäkerhet»; d. 2 febr. 1920 av höiesteretsassessor P. I. Paulsen »Om den nye norske civilprocesordning fra praktisk synspunkt», d. 5 mars av justitierådet B. Wedberg om högsta domstolen under gustavianska tiden och d. 23 april av justitierådet E. W. Molin om det nya konkurslagförslaget. Vid sistnämnda sammanträde valdes till styrelseledamöter justitierådet B. Wedberg, ordförande, advokaten C. Ljungholm, v. ordförande, advokaten O. Lagerström, sekreterare, ävensom justitierådet Alb. Kôersner, professorn N. Alexanderson, revisionssekreteraren K. Schlyter, t. f. revisionssekreteraren E. Kellberg, civilassessorn K. V. Masreliez och hovrättsassessorn E. Lind. — Föreningen har med 1,000 kr. bidragit till garantifonden för elfte nordiska juristmötet.