122 NOTISER.    Sveriges advokatsamfunds Göteborgsavdelning har till styrelseledamöter för innevarande år utsett vice häradshövdingen Carl Palm, ordf., samt advokaterna Erik Leman och Sam. de Mare med advokaterna Hugo Wikström och Folke Jörgensen till suppleanter. Vid sammanträde under hösten 1919 behandlades de uppgjorda lagförslagen om vissa ändringar i bokföringslagen och om förundersökning i brottmål. Å sammanträde i januari 1920 överenskoms att efter viss uppgjord lista emottaga förordnanden såsom biträde åt häktade och att underrätta K. Bfhde om vilka personer, som under olika perioder av året vore villiga att åtaga sig dylikt förordnande.

 

    Göteborgs juristklubb har under 1919 haft sex sammanträden, därvid föredrag hållits av e: o. hovrättsnotarien Nils Ewerlöf över ämnet: »Några spörsmål rörande lagbestämmelserna om ärekränkning», av advokaten N. A.T. von Sneidern »Om varuinventering och dess betydelse för riktig taxering av vinsten å rörelse», av t. f. stadskamreraren Ton Petri om »Några skiljedomsspörsmål», av advokaten Henrik Almstrand om formerna för lekmännens deltagande i rättsskipningen samt av justitierådet E. W. Molin om 1919 års konkurslagsförslag.
    Till styrelse för arbetsåret d. 1 nov. 19191 nov. 1920 hava utsetts rådmannen Per Dalén, ordf., assessorn Ivan Nyborg, v. ordf., advokaten Mårten Henriques, kassaförv., advokaten Georg Bodén, sekr., e. o. hovrättsnotarien C. G. Björck, bibliotek., och e. o. hovrättsnotarien Jarl Holmqvist, klubbm.

 

    Jönköpings juridiska förening sammanträdde d. 27 febr. 1920. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter omvaldes. Advokaten Bror Mallmén höll föredrag om förslaget till ny giftermålsbalk. — Föreningen har lämnat bidrag till garantifonden för nordiska juristmötet.

 

    Nordvästra Skånes juristförening är det nya namnet på Hälsingborgs juristförening. Namnförändringen har föranletts av den livliga anslutning föreningen sedan länge rönt från jurister jämväl utanför Hälsingborg. Föreningen har sammanträtt tre gånger under 1919, därvid följande föredrag hållits: d. 22 febr. av revisionssekreteraren H. Warmark över ämnet »Lagstiftningen mot oskälig hyresstegring», d. 21 juni av borgmästaren A. Munck av Rosenschiöld över ämnet »Skiljemannaförfarandet», och d. 6 dec. av borgmästaren J. Bååth över ämnet »De väsentligaste bristerna i vår nuvarande underrättsprocedur». — Föreningen har tecknat bidrag till »Tore Alméns minnesfond» och garantifonden för Nordiska Juristmötet i Stockholm. — Under 1919 har styrelsen utgjorts av borgmästaren J. Bååth, ordf., vice häradshövdingen C. Wester., v. ordf., advokaten E. Starfelt, sekr., rådmannen Th. Sjövall, skattm., alla i Hälsingborg, samt revisionssekreteraren H. Warmark i Landskrona.

 

    Juridiska föreningen i Uppsala. Vid sammanträden under 1919 hava följande föredrag hållits: d. 24 jan. av advokaten A. Hemming-Sjöberg överämnet: »Brister i gällande skiljemannalagstiftning», d. 25 april av professor G. Eberstein över ämnet »Om författares rätt», d. 9 maj av juris doktor A. Montelius över ämnet »Vanhederlighet såsom rättsfaktum i straffrätten», d. 31 okt. av professor Th. Engströmer över ämnet »Några intryck från det engelska rättegångsväsendet» och d. 5 dec. av docenten A. Holmbäck över ämnet »Nationernas förbund».
    Föreningens styrelse- och tjänstemän äro vid 1920 års ingång följande: pro-

NOTISER. 123fessor Th. Engströmer, ordf., docent Å. Holmbäck, v. ordf., fil. och jur. kand. J. E. Almquist, sekr. och föreståndare för kollegiiverksamheten, jur. stud. O. Ekecrantz, vice sekr., jur. doktor A. Montelius, bibliotekarie, jur. stud. H. Åkesson, G. Hedbom, klubbm., och häradshövdingen A. Olivecrona, föreståndare för platsförmedlingsbyrån.