Juridiska föreningen i Lund har vid sammanträde d. 9 nov. 1919 till styrelse valt: akademikamreraren N. Hintze, ordf., e. o. hovrättsnotarien Åke Hassler, v. ordf., jur. stud. Axel Malmquist, sekr., e. o. hovrättsnotarien Karl Hillgård, skattm., jur. stud. Sten Lindquist, klubbm. Vid sammanträdet hölls föredrag av e. o. hovrättsnotarien G. Uddenberg över ämnet »Mannens husbondevälde enligt gällande rätt».

 

    Stockholms högskolas juridiska förenings styrelse består, efter. d. 15 okt. 1919 förrättade val, av juris studerandena Ph. Hult, ordf., E. Sylvan, v. ordf., B. Björckbom, sekr., N. Ek, skattm., samt H. Westrin, bibliotekarie.
    Vid sammankomsterna under år 1919 hava följande föredrag hållits: d. 21 april av jur. lic. Siegfried Matz över ämnet: »Några synpunkter i fråga om domarens processledning»; d. 4 april av jur. kand. Gustaf Åkerman över ämnet: »Om betydelsen av praktiska moment i den juridiska utbildningen», varpå följde diskussion; d. 29 april av jur. stud. Ivar Sjögren över ämnet: »Ett spörsmål angående 20-årig hävd»; d. 4 nov. av professor Nils Stjernberg över ämnet: »Om förutsättningarna för lagarnas upprätthållande i det nutida samhället»; d. 28 nov. av hovrättsrådet Einar Stenbeck över ämnet: »Bodelning och boskillnad enligt lagberedningens förslag till ny giftermålsbalk». Dessutom har i oktober månad anordnats besök för föreningens medlemmar å Kriminalmuseum i Stockholm,

 

    Dödsfall. Den 8 mars 1920 avled i Karlstad häradshövdingen Magnus Oscar Elias Wallén. W., som var född i Vetlanda d. 31 dec. 1878, avlade mogenhetsex. i Sthm 1896 samt jur. utr. kand. ex. i Uppsala 1901. W. förordnades 1918 till v. häradshövding samt utnämndes 1919 till häradshövding i Älvdals och Nyeds domsaga.
    Den 11 mars 1920 avled i Visby häradshövdingen Carl-Wilhelm af Ekenstam. Född i Stora Tuna, Kopparb. 1., d. 10 aug. 1870, avlade E. mogenhetsex. i Strängnäs 1888 samt hovrättsex. i Uppsala 1894. E. utnämndes 1913 till häradshövding i Gottlands södra härads domsaga.
    Den 5 april 1920 avled i Hultafors borgmästaren i Växjö Klas Hugo Bergendahl. B. var född i Borås d. 28 nov. 1851 och avlade mogenhetsex. i Vänersborg 1871 samt hovrättsex. i Uppsala 1880. B. utnämndes till v. häradshövding 1882 och blev 1885 borgmästare i Strömstad samt 1891 borgmästare i Växjö.

 

    Professor Oscar Platou vid universitetet i Kristiania har tagit avsked från d. 1 aug. d. å. Han är född 1845 och har varit professor sedan 1890. Han har deltagit i flera lagkommissioner, bl. a. i den förra sjölagskommissionen och aktiebolagskommissionen. Under loppet av den tid han varit professor har han utgivit sina föreläsningar över arvsrätt, äktenskapsrätt, sjörätt, bolagsrätt, privaträttens allmänna del och rättskällornas teori.

 

    Statsrådet Bo Östen Undén, som d. 10 mars 1920 utnämndes till chef för justitiedepartementet, är född i Karlstad d. 25 aug. 1886, son till apotekaren Viktor Undén och hans hustru Beata Kaijser. Efter mogenhetsexamen i Karlstad d. 6 juni 1904, avlade U. i Lund fil. kand. ex. d. 14 dec. 1905, jur. kand. ex. d. 17 jan. 1910 och jur. lic. ex. d. 29 april 1912. U. blev d. 31 maj

124 NOTISER.1912 juris doktor samt d. 19 juni s. å. docent i civilrätt vid Lunds universitet. U. var under 1916 års riksdag sekreterare i riksdagens konstitutionsutskott. Han utnämndes d. 27 april 1917 till professor i civilrätt och internationell privaträtt vid Uppsala universitet samt blev d. 17 okt. 1917 konsultativt statsråd, vilken post han innehade, tills han utnämndes till justitieminister.
    U. har av trycket bl. a. utgivit Kollektivavtalet enligt gällande svensk rätt (1912); Studier i internationell äktenskapsrätt (1913); Om hyresgästs besittningsskydd (1913); Om panträtt i rättigheter (1915); Översikt över den svenska patenträtten (1915); Växelrättsliga spörsmål (1915); åtskilliga tidskriftsuppsatser (N. J. A. 1912, T. f. R. 1913, Ekonom. tidskr. 1910, 1911, 1913 m. fl.) samt ett flertal populära juridiska skrifter (Hyresgästens rättigheter 1913, Arrendators rättigheter 1916, Köp på avbetalning 1916).