LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar åren 1919 och 1920 avgivit utlåtanden rörande följande till lagrådet remitterade lagförslag:

1919 aug. 4. Förslag till lag om arbetstidens begränsning. Föredragande: byråchefen J. A. E. Molin.

» okt. 31. Förslag till lag med vissa bestämmelser i syfte att trygga rätt till elektrisk kraft m. m. Föredragande: kanslirådet C. J. Carlberg.

» dec. 18. Förslag till ändrad lydelse av 5 § i förut av lagrådet behandlat förslag till lag om barn i äktenskap. Föredragande: revisionssekreteraren K. E. Tiselius.

1920 febr. 6. Förslag till ny konkurslag m. m. Föredragande: assessorn Sven Lawski.

» » 25. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § i lagen d. 24 juli

 

1 Översikten över nyutkomna betänkanden m. m. måste av utrymmesskäl stå över till nästa häfte.

126 ÖVERSIKTER.1903 ang. vård av enskildes skogar. Föredragande:hovrättsrådet G. Grefberg

1920 febr. 25. Förslag till lag om ändrad lydelse av 5 och 7 §§ i lagen d. 17 okt. 1900 om straffregister. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.

» mars 5. Förslag till lag om ändrad lydelse av 49 och 165 §§ i lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse. Föredragande: byråchefenA. Tondén.

» » » Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 och 6 §§ i lagen d. 26 maj 1909 om tjänstgöringen i K. M:ts lagråd m. m. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.

» » » Förslag till lag om ändrad lydelse av 1, 4 och 5 §§ i lagend. 10 maj 1901 om inteckning i fartyg m. m. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.

» » 15. Förslag till lag om ändrad lydelse av 26 § i lagen ang. tillsättning av prästerliga tjänster d. 9 dec. 1910. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.

» » » Förslag till lag om ändrad lydelse av 4 och 7 §§ i lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring. Föredragande:t. f. förste kanslisekreteraren C. Kuylenstierna.

» » » Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 23 okt. 1891 ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet Föredragande: t. f. förste kanslisekreteraren C. Kuylenstierna.

» » » Förslag till lag om ändrad lydelse av 17 kap. 6 och 12 §§ handelsbalken m. m. Föredragande: t. f. förste kanslisekreteraren C. Kuylenstierna.

» » 18. Förslag till lag om förlängning av vissa arrendeavtal. Föredragande: assessorn N. Vult von Steyern.

» » 19. Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 28 juni 1918 med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring. Föredragande: assessorn Thor Sjöfors.

» » » Förslag till lag om tillfälliga åtgärder till förekommande avskövling av skog å fastighet i enskild ägo. Föredragande: assessorn Thor Sjöfors.

» » » Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 29 juli 1892 ang. sparbanker. Föredragande: byråchefen A. Tondén.

» » » 29. Förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen d. 11 oktober 1907 ang. tillverkning av brännvin. Föredragande: t. f. byråchefen K. Levinson.

» april 8. Förslag till lag om ändring i vissa delar av vattenlagen m. m. Föredragande: assessorn C. A. Brycker och vattenrättsdomaren N. Giärde.

» » 9. Förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen d. 3 maj 1919 om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse. Föredragande: byråchefen R. von Koch.

» » » Förslag till lag med vissa ändrade bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. m. Föredragande: assessorn ThorSjöfors.

» » » Förslag till lag innefattande särskilda bestämmelser med avseende å upphävande av lagstiftningen av inskränkning för viss tid i rätten att överlåta fast egendom. Föredragande: assessorn Thor Sjöfors.