148 LITTERATUR.UR GRANNLÄNDERNAS TIDSKRIFTER.


    Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland 1920 hft 1 innehåller bl. a.: F. W. Ekström, Något om s. k. förutsättningar vid rättsärenden (s. 1—24); R. A. Wrede, Anm. av F. HAGERUP: Rätt och kultur i nittonde århundradet (s. 25—37); F. W. Ekström, Anm. av FREDRIK STANG: Erstatningsansvar och Fra spredte retsfelter II, Skade voldt av flere (s. 37—46); Densamme, Anm. av HENRY USSING: Skyld og Skade (s. 46—47); Juridiska Föreningens årsmöte d. 18 dec. 1919 (s. 48—63).
    Norsk Retstidende 1920 hft 1—18: Andr. Fiane, Den subsidiære fængselsstraf (s. 33—34); J. Øvergaard, Den gjeldende norske retts stilling til truster og karteller (s. 209—211); Carsten Andersen, Om pant til brukelighet (s. 241—259); Ivar Arctander, Kommer odelslovens § 12 og 13 til anvendelse ved frit salg fra forældre til barn? (s. 260—264).
    Ugeskrift for Retsvæsen. Med år 1920 har redaktörskapet för Den litterære Afdeling övertagits av Prof. H. Ussing och Overretssagfører Knud Jarner. Hft 1—15 innehålla: Forslaget til Lov vedrørende Amtmandsembederne, En Henvendelse fra Det juridiske Fakultet (s. 1—5); Jesper Simonsen, Om Forholdet mellem Retten og Paatalemyndigheden (Politiet) efter Retsplejeloven (s. 6—15); C. G. Bergman, Äktenskaps rättsverkningar (s. 17—32); N. H. Bache, Simplificer! (s. 33—35); S. Grundtvig, Virkningen af Sagsøgtes Udeblivelse fra Domsforhandlingen i Underretssager (s. 36—38); Sagførermødet i Kjøbenhavn den 5. December 1919 (s. 39—46); Ægteskabslovforslagets Behandling (s. 47); Den svenske Procesreform (s. 48); Asmussen, Kan Domsforhandlingen i en for Landsret indanket Straffesag fremmes, naar Tiltalte udebliver, og der derhos ikke gives Møde for ham af en Forsvarer? (s. 49—52, jfr s. 75—77, 104—105, 122—123); Arthur Henriques, En Nævningesag (s. 52—58); C. C. Heilesen, Om Forligsmægling i borgerlige Sager (s. 65—68); H. U., En Dom om et Barns Legitimation (s. 68—70); Eyvind Olrik, Et Par Punkter i Huslejelovgivningen (s. 73—75); V. Flening, Kan Sagsøgte fremsætte sine Indsigelser skriftligt i Underretssager? (s. 77—79, jfr s. 79—80); H. Munch-Petersen, Et Par Bemærkninger vedrørende Behandlingen afborgerlige Sager ved Underret (s. 81—82); Geo K. Schiørring, Om Behandlingen af Søsager udenfor København efter Retsplejeloven (s. 83—85, jfr s. 105—107, 124—126).
    Nordisk Tidsskrift for Strafferet 1919 hft 4: Oluf H. Krabbe, Sandhedsbevis ved Ærefornærmelser (s. 215—227); Nils Stjernberg, Om sanningsbeviset vid ärekränkning (s. 228—240); Jon Skeie, Den norske lovgivningsregler om strafansvar for en moder, som enten undlader at oplyse hvem der er fader til hendes uegte barn, eller giver falsk oplysning derom (s. 241 —247); Frantz Dahl, Franz von Liszt (s. 248—276); P. C. Poulsen, Forarbejder til den nye danske Straffelov, Bemærkninger om Brandstiftelsesparagraferne i Straffelovsudkastene (s. 277—292); E. O., Den militære Retspleje (s. 293—294); Christian Geill, Tilregnelighed (s. 295—298, jfr s. 299—300). — 1920 hft 1—2: Per Augdahl, Nødverge (s. 1—110); A. Lundqvist,Om straffregistret i, Sverige (s. 111—136); Olaf Haack, Forarbejder til den nye danske Straffelov. Om Professor C. Torps Straffelovsudkast Kapitel 22, Forbrydelser mod Liv og Legeme (s. 137—148); Olaf Salomonsen, Om den norske straffelov og erfaringer fra dens praktiske anvendelse (s. 149—175); A. Lundqvist, Fængselsvæsen, Sverige (s. 180—187).
    Juridisk Tidsskrift 1919 hft 10—12: Fredrik Stang, Nogle Hovedopgaver for en Lov om Forsikringsaftalen (s. 273—285); J. Bulmer, Borteblevne Personers Værneting (med Redaktionsbemærkninger; s. 286—290); Poul Gædeken, Danmarks første Nævningesag (s. 301—318); N. Cohn, Intertemporal Ret (s. 319—332); Densamme, Undtagne Farer i Forsikringskontrakten (s. 337—349). — 1920 hft 1—3: Gustav Rasmussen, Forslaget til Ændring i Grundlovens § 18 (s. 1—23); Georg Cohn, Hævdelsen af Danmarks Neutralitet under Verdenskrigen (s. 34—67); Knud Berlin, Den dansk-islandske Forbundslov (s. 6871).