182 NOTISER.    Den skandinaviska familjerättskommissionen sammanträder under tiden 14—30 juni 1920 till plenarmöte å Winges sanatorium vid Tretten i Norge för avslutande av sitt arbete å de delar av förmynderskapsrätten, som äro föremål för gemensam skandinavisk behandling.

 

    De nordiska försäkringsavtalskommittéerna. Ett inom de fyra nordiska försäkringsavtalskommittéerna tillsatt arbetsutskott har d. 15 maj 1920 sammanträtt i Helsingfors. I sammanträdet deltaga från Danmark professor C. Torp och cand. jur. A. Bentzon, från Finland direktör E. W. Walldén och juris doktor L. Cederberg, från Norge professor Fr. Stang och höiesteretsadvokat N. L. Bugge samt från Sverige f. d. justitierådet friherre E. Marks von Würtemberg och hovrättsrådet Rudolf Eklund. Utskottet, som vid sitt första möte i Stockholm under januari och februari detta år påbörjat utarbetandet av ett preliminärt utkast till lag om försäkringsavtal, har nu fortsatt behandlingen av detta ämne.

 

    Svenskt-finskt samarbete med avseende å rättegångsreformen. Riksdagen har i anledning av motion av herr Lindhagen hos K. M:t anhållit, att K. M:t måtte taga under övervägande, i vad mån arbetet på den svenska rättegångsreformen lämpligen kan, för vinnande av överensstämmelse med Finland på detta område, bedrivas på grundvalen av samarbete mellan Sverige och Finland. Dylikt samarbete hade tillstyrkts av processkommissionen, som på begäran av första lagutskottet avgivit yttrande i ämnet.

 

    Mæglingsinstitutionen i Norge. På inbjudan av föreningen Norden höll norske rigsmæglingsmanden höiesteretsavdvokat I. M. Lund den 19 april 1920 i Stockholm föredrag om »Mæglingsinstitutionen i Norge, dens virksomhet og resultater».

 

    Finlands advokatförbunds årsmöte försiggick i Helsingfors den 14 och 15 maj. Deltagarnas antal var omkring 100. Till ordförande återvaldes advokaten i Åbo Alfr. Holmstöm, till vice ordförande advokaten i Helsingfors Lauri Castrén.
    Följande ämnen voro föremål för överläggning: »Bidrag till belysande av frågan angående advokatverksamhetens etik»; referent: advokaten Alfr. Holmström från Åbo;
    »Om rättegångskostnad»; referent: advokaten H. Borenius från Helsingfors;
    »Om försvar i brottmål»; referent: advokaten Edv. Edelman från Wasa;
    »Om åtgärder för underlättande av advokatverksamheten vid landets hovrätter»; referent: advokaten E. Tulenheimo från Åbo;
    »Utkast till lag om leveransavtal»; referent: professor J. W. Chydenius;
    »Synpunkter i frågan om ordnande av emigrantförhållandena i Nordamerikas Förenta stater och därav betingad lagstiftning»; referent: advokaten H. J. Boström från Wasa.
    Vid mötet handlades dessutom en del löpande ärenden.

 

    Ny juridisk tidskrift i Finland. Den i förra häftet s. 120 omförmälda tidskriften »Defensor legis» har numera utgivit sitt första häfte. Tidskriftens ändamål angives i främsta rummet vara att för det nybildade finska advokatståndet klargöra betydelsen av advokatens höga och ansvarsfulla kall. Även de praktiska sidorna av advokatverksamheten skola bliva föremål för synnerlig

NOTISER. 183uppmärksamhet från tidskriftens sida. Alla företeelser i rättslivet liksom även på lagstiftningens och lagskipningens områden skola vinna nödigt beaktande, varjämte tidskriftens spalter skola upplåtas för fritt tankeutbyte i rätts- och andra advokatverksamheten närstående frågor. Tidskriften utkommer en gång i månaden. Priset är fmk 30: —.
    Första häftet innehåller på svenska språket bl. a.: W. CHYDENIUS, Motiv till utkast till lag om leveransavtal; Utkast till lag om leveransavtal; KUNO ALFTHAN, Om sakkunnige i sjörättsmål; Notiser; Utnämningar och förordnanden; Dödsfall;
    Tidskrifter; Rättsfall från främmande länder; Referat av lagar, förordningar och statsrådets beslut; Lagberedningens förslag; Kommittébetänkanden; 1920 års riksdag: Förteckning över i författningssamlingen år 1920 publicerade lagar, författningar och statsrådets beslut; Medlemsförteckning; Rättsfall från hovrätterna. Dessutom förekomma flera finskspråkiga artiklar.