Krigsdomstolarna. K. M:t har d. 28 maj 1920 förordnat borgmästaren Johan Bååth att såsom sakkunnig biträda inom justitiedepartementet med verkställande av en förberedande utredning, huruvida krigsdomstolarna i fredstid kunna avskaffas. Såsom sekreterare åt Bååth har chefen för justitiedepartementet förordnat expeditionssekreteraren Frans Gustaf Sture Centervall.

 

    Hel- eller halvark. Pappersprisets betydande stegring synes göra det förtjänt av övervägande huruvida ej juristerna kunde något inskränka pappersförbrukningen. Om »skriveriet» skall här ej ordas; vad som avses är blott att helark ej bör onödigtvis offras för en skrift, som rymmes på halvark, ja kanske ej upptar mer än några rader. Såsom kapprock för mindre bilagor kan ju helarket ha en uppgift att fylla. Men när dylika saknas, lärer halvarket äga obetingat företräde — det sparar, utom annat, även utrymme i arkiven. Att en inlaga är skriven på halvark torde ej av någon myndighet uppfattas såsom vittnande om att den rättssökande brister i skyldig respekt.


B. W.

 

    Fritz Walter Ekström †. D. 28 april 1920 avled å Hyvinge sanatorium i Finland professorn Fritz Walter Ekström. F. W. Ekström föddes i Wasa stad d. 14 sept. 1871. Föräldrar voro landssekreteraren i Wasa län O. J. Ekström och hans hustru Elise Marti.
    Student från Wasa svenska klassiska lyceum d. 8 juni 1890, tillhörde han vid universitetet den Österbottniska nationen. Han idkade först studier inom historisk-filologiska sektionen av filosofiska fakulteten och avlade fil. kandidatex. d. 12 maj 1894, varefter han promoverades till fil. magister samma år. Ekström avlade juris kandidatex. d. 22 dec. 1900, disputerade för juris utriusque licentiat-grad d. 18 maj 1907 samt blev juris utriusque doktor d. 29 maj 1907. Auskultant i Åbo hovrätt d. 15 jan. 1901, överflyttade Ekström till Wasa hovrätt följande år. Efter tjänstgöring i Helsinge och Korsholms domsagor, blev han vice häradshövding d. 26 maj 1903.
    Ekström utnämndes till professor i romersk och internationell privaträtt samt juridisk encyklopedi vid Helsingfors universitet d. 11 aug. 1909.
    För sina juridiska studier vistades Ekström under år 1904 i London. Han har vid olika tillfällen även studerat i Leipzig samt vid andra universitet i Tyskland ävensom i Sverige och andra länder.
    Redan genom sin första i två delar år 1907 utgivna stora avhandling Löftesmans regress till gäldenären och medtöftesmännen I—II ådrog sig Ekström uppmärksamhet även bland svenska jurister. Den del av arbetet, som omfattar skildringen av den svenska rätten under tiden före 1734, är grundad på arkivstudier i Sverige, och författaren påstås vara en av de forskare, som tidigast i större omfattning tillgodogjort sig Svea hovrätts domar från ifrågavarande tid.
    Borgensinstitutet har Ekström ytterligare behandlat i en uppsats i F. J. F. T. 1908 »Några ord angående den förändring löftesmans förbindelse undergår därigenom att borgenären uppgiver en för huvudförbindelsen ställd kollateral säkerhetsrätt» samt i den synnerligen förtjänstfulla monografien Om borgen (första uppl. 1910; andra uppl. 1916, rec. i Sv. J. T. 1917 s. 404).

NOTISER. 185    Kort före sitt frånfälle utgav Ekström i bokform »Sju internationellt privaträttsliga uppsatser» (Helsingfors 1920), tidigare tryckta i F. J. F. T. (1910, 1912, 1913 och 1914) samt i Festskrift för Robert Hermanson (1916). Dessa uppsatser utgöra ett vittnesbörd om sin författares omfattande lärdom, hans fina juridiska takt och hans skarpsinne samt hans stora förmåga att giva en klar och överskådlig form åt det givande innehållet. Samma egenskaper äro utmärkande för hans övriga författareskap. Bland alstren av detta märkas »Om villkorliga rättsärenden närmast med hänsyn till romersk och nu gällande tysk rätt» (F. J. F. T. 1909), »Den nya svenska lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (F. J. F.T. 1917), »Något om s. k. förutsättningar vid rättsärenden» (F. J. F. T. 1920) samt referat och recensioner, senast i F. J. F. T. 1920 av Fredrik Stangs Erstatningsansvar och Skade voldt av flere samt av H. Ussings Skyld og Skade och i Sv. J. T. 1920 av H. Ussings Bristende Forudsætninger. —
    På finska språket har E. publicerat »Muutamia huomautuksia n. k. täytetakauksesta» (Lakimies 1908).
    Vid sitt frånfälle uppgives han haft under arbete en vidlyftigare framställning av privaträttens allmänna läror.
    Ekströms bortgång betecknar en stor förlust för den nordiska rättsvetenskapen. Huru smärtsam förlusten måste vara för dem, som stått honom personligen nära, förstår även den, vars personliga bekantskap med E. inskränker sig till en kort men angenäm samvaro under 1919 års juristmöte.

A. K.