186 NOTISER.    Kvinnors tillträde till civil statstjänst. Justitieministern har d. 15 april 1920 förordnat hovrättsassessorn Axel Afzelius och riksdagsmannen Anders Pers att jämte förut utsedda sakkunniga inom justitiedepartementet biträda med utredning av frågan om beredande av utsträckt behörighet för kvinnor att vinna tillträde till civil statstjänst. (Se Sv. J. T. 1919 s. 220.)

 

    Rätt till utträde ur statskyrkan. Att såsom sakkunnig biträda inom justitiedepartementet vid upprättande av förslag till ny lagstiftning om rätt till utträde ur statskyrkan m. m. har K. M:t den 30 april 1920 efter statsrådet Olof Olsson, vilken avsagt sig uppdraget, förordnat filosofie doktorn Erik Hedén. (Se Sv. J. T. 1918 s. 230.)

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 30 april 1920 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt och förordnat fiskalerna därstädes Erik Gustaf Geijer, Carl Willand Aschan och Stellan Christer Mörner samt e. o. assessorn i samma hovrätt, vice häradshövdingen Gustaf Arvid Johansson.
    K. M:t har s. d. till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt och förordnat fiskalerna därstädes Sven Jan Kasimir Wladislaw Lawski och Sven Anders Olof Björklund.
    K. M:t har d. 14 maj 1920, i anledning av presidenten i Svea hovrätt Hjalmar Westrings förordnande såsom ordförande i processkommissionen, förordnat dels hovrättsrådet i samma hovrätt Carl Gustaf Nils Ludvig Wästfelt att från och med d. 15 maj tills vidare till och med d. 30 juni 1920 uppehålla presidentsämbetet i hovrätten, dels ock f. d. justitierådet juris doktorn friherre Erik Teodor Marks von Wurtemberg att från och med d. 1 juli 1920 tills vidare under den tid Westring är ordförande i processkommissionen uppehålla samma ämbete.
    K. M:t har d. 4 juni 1920 till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e. o. notarien Ivar Lamech Wieslander.

 

    Juridiska examina vårterminen 1920. Juris licentiatexamen har d. 28/1 1920 vid Lunds universitet avlagts av Nils Henrik Åke. Hassler, Id, f. i Örebro 15/2 93, mogenhetsex. i Lund 1/6 09, jur. kand. ex. därst. 8/3 13. För juris doktorsgrad disputerade H. d. 31/1 20 på grund av en avhandling med titel »Om ställföreträdarskap i rättegång enligt svensk rätt».
    Vid Uppsala universitet har jur. lic. ex. avlagts av Hadar Erik Berglund, sthm, f. i Sthm 6/3 91, studentex. därst. 14/5 09, jur. kand. ex. i Uppsala d. 1/11 13. För juris doktorsgrad disputerade B. d. 29/5 20 på grund av en avhandling med titel »Om skiljeavtal och skiljedom. Bidrag till läran om skiljeavtalets och den därpå grundade skiljedomens processuella verkningar enligt svensk rätt». Vid samma universitet avlades jur. lic. ex. d. 28/5 1920 av Erik Harald Schalling, västg., f. i Östads förs., Älvsb. l. 20/9 89, studentex. i Skara 1/6 07, jur. kand. ex. i Uppsala d. 30/5 11.
    Vid Stockholms högskola har jur. lic. ex. avlagts av jur. kand. Karl Benckert. B. disputerade d. 28/5 1920 för juris doktorsgrad på grund av en avhandling med titel »Bidrag till inteckningsinstitutets historia».
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1920 avlagts
vid Uppsala universitet
den 30 jan. 1920 av:
    Gösta E. Jacobsson, göteb., f. i Göteborg 23/10 93, studentex. därst. 31/5 13.Gösta Erik Fredrik Wrangel, sthm, f. i Stockholm 9/6 93, studentex. i Falun 14/6 12. — Karl Olof Magnus Ekecrantz, göteb., f. i Halmstad 19/4 97, studentex. därst. 22/5 15. — Karl Birger Nikolaus Kjellson, norrl., f. i Fröllinge förs., Jämtl. l. 12/10 94, studentex. i Östersund 3/6 14. — Gösta Tage Arnwik, göteb., f. i Göteborg 28/12 95, studentex. därst. juni 13. — Herbert A. Sundström, västm. dala, f. i Västerås 9/2 94, studentex. därst. 12. — Axel Wilhelm Regnell, östg., f. i Skedevi förs., Österg. l. 14/4 95, studentex. i Norrköping 9/6 13;
den 16 april 1920 av:
    Nils Jacob Eberhard Quensel, sthm, f. i Sthm 22/10 94, studentex. därst. 11/512, fil. kand. ex. i Uppsala 29/5 15. — Torsten Harald Ljungkrantz, sthm, f. i

NOTISER. 187Högsby förs., Kalmar l. 27/5 79, studentex. i Sfhm 18/5 98. jur.-fil.ex. 31/1 00, fil. kand. ex. 31/1 01. — Carl Mikael O:son Gunne, norrl., f. i Sundsvall 29/9 93, studentex. därst. 6/6 13, fil. kand. ex. 29/5 15;
den 28 maj 1920 av:
    Robert (Bert) Conrad Öhman, norrl.. f. i Umeå 28/7 95, studentex. därst. 22/5 14. — Karl Järnesköld, uppl., f. i Öster Våla förs., Västm. l. 17/11 87, studentex. i Sthm 16/6 16. — Sven Börje Nordlund, sthm, f. i Sthm 10/1 94, studentex. därst. 10/5 13. — Alvar Fredrik Zetterquist, söderm.-nerke, f. i Lännes förs., Örebro l. 21/4 95, studentex. i Örebro 13/6 13. — Karl Olof Gösta E:son Wikegård, norrl., f. i Östersund 10/6 90, studentex. därst. 27/5 10. — Claes Ernst Norrby, gottl., f. i Vall förs., Gotl. l. 18/3 93, studentex. i Visby 17/6 12. — Torsten Emauel Fredriksson, Kalmar, f. i Kalmar 14/11 94, studentex.därst. 22/5 14;
vid Lunds universitet
den 31 jan. 1920 av:
    Paul Gunnar Gillén, göteb., f. i Uddevalla 20/5 92, studentex. i Göteborg 3/6 13. — Josef Werner Jönsson, göteb, f. i Röinge förs., Hallands l. 19/3 90, studentex. i Lund 14/12 11;
den 10 mars 1920 av:
    Carl Albert Bååth, Id., f. i Brågarps förs., Malmöh. l. 18/12 94, studentex. Lund 2/6 14. — Tage Valter Lundqvist, hb., f. i Hälsingborg 26/2 98, studentex. därst. 2/6 15. — Per Ture Svensson, smål., f. i Växiö 26/6 95, studentex. därst. 25/5 14;
den 17 april 1920 av:
    Uno Hentz, göteb., f. i Mörrums förs., Blek. l. 3/1 94, studentex. i Göteborg 19/4 14. — Carl Gotthard Linse, Id, f. i Hyby förs., Malmöh. l. 5/5 89, studentex i Lund 28/5 09. — Mogens Möller, mlm., f. i Malmö 15/4 94, studentex. därst. 19/6 14, fil. kand. ex. i Lund 15/9 16. — Frits Olof Douglas Skantze, göteb., f.i Mollösunds förs., Bohus l. 17/3 95, studentex. i Göteborg 2/6 14. — Gunnar Thomasson, Id, f. i Malmö 30/8 96, studentex. i Lund 2/6 14;
den 31 maj 1920 av:
    Andrew Natanael Berglinder-Rogers, göteb., f. i Massachussets (Nordamerika) 28/1 87, studentex. i Lund 12/6 12. — Gustaf Emanuel Carlsson, hb., f. i Lund 5/12 96, studentex. i Hälsingborg 30/5 14. — Fritz Oskar Holger de Fine Licht, hb., f. i Gråmanstorps förs., Krist. l. 7/11 94, studentex. i Hälsingborg 30/5 14.Gösta Lindelöw, västg., f. i Brandstorps förs., Skarab. l. 30/10 96, studentex. i Växiö 7/6 13. — Karl Harry Nordblom, smål., f. i Värnamo 12/11 92, studentex. i Växiö 10/6 13. — Herman Gösta Heilborn, bl., f. i Sölvesborg 27/11 99, studentex. i Karlskrona 27/5 16. — Gunnar Mac Erik Böös, Id., f. i Lund 30/5 94, studentex. därst. 30/5 12, fil. kand. ex. därst. 31/5 17. — Folke Bernhard Waldemar Holmberg, mlm, f. i Malmö 27/11 97, studentex. därst. 20/5 16. — Sture Axel Einar Camps, Id. f. i Brågarps förs., Malmöh. l., studentex. i Lund 25/5 15. — Yngve Lyttkens, göteb., f. i Halmstad 27/2 94, studentex. därst. 28/5 13;
vid Stockholms högskola
den 31 jan. 1920 av:
    Greta Constantia Söderman, f. i Sthm 20/7 91, studentex. därst. 25/5 10. — Karl Gustaf Bäckman, f. i Sthm 26/6 93, studentex. därst. 13/5 12. — Ernst Anders Attling, f. i Sthm 10/7 95, studentex. därst. 10/5 15. — Gösta Neubergh, f. i Göteborg 26/12 94, studentex. därst. 26/5 15. — Johan Peder Uno Grönvall, f. i Sthm 20/3 94, studentex. därst. 20/5 13;
den 13 mars 1920 av:
    Erik Albert Högström, f. i Vänge förs., Gottl. l. 27/3 93, studentex. i Sthm 22/5 12. — Carl Viking Gösta Corneliusson Rosengrén, f. i Sthm 28/5 95, studentex. därst. 19/5 15. Josef Gustaf Emanuel Hydén, f. i Linköping 1/8 92, studentex. därst. 14/6 11, fil. kand. ex. i Uppsala 30/5 14. — Ebbe Fries, f. i Sthm 16/2 93, studentex. därst. 11/5 11. — Johan Oscar Hagander, f. i Ljusdal, 28/9 96, studentex. i Hudiksvall 5/6 14. — Sven Robert Bernhard Graucob, f. i Sthm 6/6 94, studentex. därst. 5/12 13;
den 17 april 1920 av:
    Tage Gustaf Wärn, f. i Sundsvall 11/1 96, studentex. därst. 29/5 14. — Carl

188 NOTISER.Gustaf Elof Rosenblad, f. i Trelleborg 26/10 88, studentex. i Ystad 21/5 06. — Einar Ristedt, f. i Mjäldrunga förs., Älvsb. l. 5/3 95, studentex. i Skara 7/6 15.Ernst Koch, f. i Barmen (Tyskland) 20/7 97, studentex. i Göteborg 26/5 15. — Birger Sjöström, f. i Hudiksvall 11/8 94, studentex. därst. 12/6 13;
den 28 maj 1920 av:
    Fritz Rudolf Gerhard Arfwedson, f. i Ulfshyttan 8/3 95, studentex. i Falun 31/5 13. — Sten Bertil Ahrnborg, f. i Sthm 28/7 97, studentex. därst. 10/5 15. — Nils Adam Ture Broström, f. i Jönköping 5/2 97, studentex. i Karlstad 7/6 15.Harald Conrad Sven Almqvist, f. i Sthlm 8/11 96, studentex. därst. 11/5 15.Olaus Trygve Lovén, f. i Falsterbo 2/8 92, studentex. i Lund 25/5 13. — Carl Eric Grundén, f. i Sthm 10/10 96, studentex. därst. 12/5 15. — Wendel Phillips Adalrik Hult, f. i Sthm 21/9 95, studentex. därst. 14/5 14. — Brita Matz, född Thulstrup, f. i Södertälje 10/9 97, studentex. i Sthm 15/5 15. — John Magnus Gösta Påhlman, f. i Sthm 18/2 95, studentex. därst. 13/5 13. — Helge Torkel Harald Sundberg, f. i Sthm 31/10 95, studentex. i Uppsala 25/5 14. —Nils Gustaf (Gösta) Ekeroth, f. i Motala 11/5 91, studentex. i Göteborg 11/6 10.Gösta Fredrik Vilhelm Berggrén, f. i Sthm 25/2 98, studentex. därst. 10/5 16. — Karl Fredrik Ernst Amark, f. i Enköping 14/4 86, studentex. i Uppsala 21/5 04, fil. dr i Sthm maj 15. — Fred Erik Oscar Hedelius, f. i Ulricehamn 21/8 94, studentex. i Sthm 10/5 13. — Erik Vilhelm Englund, f. i Sthm 29/10 89, studentex. därst. 18/5 07, fil. dr maj 1916. — Nils Erik Tammelin, f. i Helsingfors 1/2 96, studentex. i Sthm 14/5 14.
    Juris kandidatexamen har alltså avlagts: vid Uppsala universitet av 17, vid Lunds universitet av 20 och vid Stockholms högskola av 32 personer.