NYUTKOMNA BETÄNKANDEN.

 

Från justitiedepartementet:
    Utkast till lag ang. ideella föreningar avg. av O. H. ARSELL. Sthm 1919. Norstedt. 8:o. 485 s. (Avg. d. 30 nov. 1919).
    Betänkande med förslag till lag om utövande av den svenska medborgare tillförsäkrade församlingsrätt m. m. Sthm 1919. Hæggström. 4:o. 78 s. (Avg. d. 11 okt. 1919).
    Betänkande med förslag till ny lagstiftning ang. torrläggning av mark m. m. Sthm 1920. Norstedt. 4:o. 297 s. (Avg. d. 15 dec. 1919).
    Betänkande med förslag till partiell löneförbättring för häradshövdingarna m. m. Sthm 1920. Norstedt. 4:o. 96 s. (Avg. d. 9 jan. 1920 av C. H. G. Cederschiöld, Carl Arhusiander, And. Pers och A. Åkerman jämte Björn Zetterstrand ss. sekr.).
    Betänkande och förslag rörande dödsstraffets avskaffande. Lund 1920. Berling. 8:o. 98 s. (Avg. d. 14 jan. 1920 av Johan C. W. Thyrén, William Linder o. Jakob Pettersson).
    Fastighetsregisterkommissionens meddelanden. Sthm. Palmquist. 4:o. IV. Spörsmål m. m. 1919. 107 s. V. Författningar. Spörsmål m. m. 1920. 79 s.
Från utrikesdepartementet:
    Projet de convention relative ä une cour permanente de justice internationale, élaboré par le comité gouvernemental suédois. Sthm 1920. Norstedt. 8:o. 18 s. (Avg. i sept. 1919).
Från civildepartementet:
    Betänkande angående hyresstegringsskatt för bostadsändamål. Sthm 1919. Marcus. 8:o. 67 s. (Avg. d. 1 mars 1919).
    Betänkande och förslag rörande brandskyddsföreskrifter. Sthm. Beckman. 4:o. II. Förslag till stadgar angående teaters byggnad m. m. 1919. 103 s. III. Förslag till stadgar angående offentliga samlingslokalers byggnad

ÖVERSIKTER. 189m. m. 117 s. 1919. (Avg. d. 11 juli 1919). IV. Förslag till stadga ang. brandskydd vid celluloids tillverkning m. m. 64 s. 1920. (Avg. d. 28 febr. 1920).
    Utlåtande och förslag beträffande införande av postcheckrörelse. Sthm 1919. Marcus. 4:o. 131 s. (Avg. d. 20 okt. 1919).
    Apotekskommittén. Betänkande och förslag ang. apoteksväsendets i riket ordnande vid 1920 års utgång. I. Betänkande. 713 s. II. Författningsförslag och reservationer. 161 s. III. Bilagor. 527 s. Sthm 1920. Norstedt. 4:o. (Avg. d. 21 nov. 1919).
    Betänkande med förslag till ändrad lydelse av vissa delar av förordningen om automobiltrafik den 30 juni 1916 m. m. Linköping 1919. Billsten. 4:o. 52 s. (Avg. d. 4 dec. 1919).
    Kommunalförfattningssakkunnigas betänkande. I. Rätt att deltaga i kommunala val och avgöranden utan personlig inställelse m. m. Sthm 1920. Norstedt. 4:o. 203 s. (Avg. d. 20 jan. 1920).
    Kommunikationsverkens lönekommitté. III. Betänkande ang. tjänstepension för ordinarie tjänstemän vid postverket m. m. Sthm 1920. Beckman. 4:o. 148 s. (Avg. d. 29 jan. 1920.)
    Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster. I. Kvinnors tillträde till fullmaktstjänster. Sthm 1920. Norstedt. 116 + 37 s. (Avg. d. 14 febr. 1920).
Från finansdepartementet:
    Patentlagstiftningskommitténs betänkanden. VI. Förslag till lag om patent m. m. Sthm 1919. Marcus. 8:o. 633 s. (Avg. d. 18 juni 1919).
    1914 års tullkommissions betänkanden. Sthm. Beckman. III. Förslag till åtgärder mot godsanhopning i packhus m. m. 1920. 111 s. (Avg. d. 24 febr. 1920). IV. Förslag till avlöningsreglemente för tjänstemän vid tullverket m. m. 1919. 288 s.
    Betänkande med förslag till lagstiftning ang. kommunal fondbildningavg. d. 29 sept. 1919 av GUNNAR FANT. Sthm 1919. Nord. bokh. 120 s.
    1917 års bankkommitté. Betänkande nr 6. Statlig bankverksamhet. 60 s. + bil. 69 + 63 s. Nr 7. Riksbankens organisation. 15 s. Sthm 1919. Tullberg. 4:o. (Avg. i okt. 1919).
    Utlåtanden över 1917 års kommunalskatteförslag avg. av kammarrätten och Kungl. Maj:ts befallningshavande. Sthm 1919. Marcus. 4:o. 255 s.
    Nykterhetskommittén. X:4. Förbrukningen av utminuteringsvis sålt brännvin efter yrkesgrupper och inkomstklasser. Sthm 1919. Marcus. 8:o. 152 s.
    Löneregleringskommittén. LXI. Utredning och förslag ang. villkor om viss föregående verksamhet i statens tjänst för erhållande av ålderstillägg. Sthm 1920. Norstedt. 4:o. 65 s. (Avg. d. 13 mars 1920).
    Förslag till frilagerstadga. Avg. d. 16 febr. av generaltullstyrelsen. Sthm 1920. Norstedt. 4:o. 114 s.
    Utredning av de med sulfitspritens användande till förtäring sammanhängande spörsmål. Sthm 1920. Marcus. 4:o. 157 s.

 

Från ecklesiastikdepartementet:
    Betänkande rörande frågan om ordnande av de under kammarkollegium lydande arkivens ställning inom det offentliga arkivväsendet. Sthm 1919. Norstedt. 4:o. 166 s. (Avg. d. 10 juni 1919).
    Betänkande och förslag rörande dyrtidstillägg åt lärare vid folk- och småskolor m. m. Sthm 1920. Hæggström. 4:o. 309 s. (Avg. d. 31 jan. 1920).

 

Från jordbruksdepartementet:
    Åbokommitténs betänkanden. II. Utredning ang. rekognitionsskogarna. 458 s. III. Förslag till lag om upplåtelse genom expropriation av åborätt till vissa lägenheter å rekognitionshemman m. m. 103 s. Sthm 1919. Beckman. 8:o. (Avg. d. 25 aug. 1919.)
    Förslag till lag om ströängars indragande till kronan m. m. Sthm 1920. Marcus. 4:o. 163 s. (Avg. d. 10 dec. 1919).

190 ÖVERSIKTER.    Betänkande av 1917 års lantmäterikommission. V. Rese- och traktamentsförordning för lantbruksingenjörer m. fl. Lantbruksingenjörstaxa. Sthm 1920. Norstedt. 4:o. 179 s. (Avg. d. 13 dec. 1919).
    Kungl. Jordbruksdepartementet XXXXVI. Nya mönsterstadgar ang. jordbrukskassor m. m. 46 s. Förslag till instruktioner för styrelser och revisorer i jordbrukskassor m. m. 241 s. Sthm 1919. Nordiska Bokhandeln.
    Kommunikationsverkens lönekommitté. II. Betänkande ang. Lönereglering för domänverket. Sthm 1919. Beckman. 4:o. 102 s.
    Betänkande avg. d. 9 dec. 1918 av skogslagstiftningskommitten. Del II. Reservationer. Sthm 1920. Norstedt. 4:o. 343 s.