LAGRÅDET


har nedannämnda dagar år 1920 avgivit utlåtande rörande följande till lagrådet remitterade lagförslag:

april 20. Förslag till lag ang. kantorer m. m. Föredragande: hovrättsrådet G. Dahlqvist.

» 29. Förslag till lag om återställande i vissa fall av rätt till patent m. m. Föredragande: hovrättsrådet K. H. R. Hjertén.

maj 19. Förslag till lag ang. inskränkning under viss tid i bolags- och förenings rätt att förvärva fast egendom i södra och mellersta Sverige. Föredragande: assessorn N. Vult von Steyern.

juni 2. Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av strafflagen (dödsstraffets avskaffande). Föredragande: jur. doktorn A. Montelius.

 

RIKSDAGEN


har nedannämnda dagar år 1920 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 17 mars: väckt motion (II: 3) om ändrad lydelse av 2 § andra stycket i lagen om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse (2 L. U. nr 23), bifallen;
    d. 20 mars: väckt motion (II: 157) med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen om fri rättegång den 19 juni 1919 (1 L. U. nr 16), avslagen;
    väckt motion (II: 158) med förslag till lag angående rättshjälp åt häktad (1 L. U. nr 17), avslagen;
    k. prop. nr 93 med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 § 3 mom. samt 7 och 11 §§ i förordningen den 16 maj 1884 angående patent (1 L. U. nr 18), bifallen;
    väckt motion (I: 148) rörande omarbetning av lagen angående förbud för vissa utlänningar att här i riket vistas m. m. (1 L. U. nr 21), avslagen;
    väckt motion (II: 251) om inställande av samtliga vapenövningar under pågående utredning rörande minskning av militärbördorna (1 L. U. nr 22), avslagen;
    väckt motion (II: 126) angående uttagande på frivillighetens väg av viss del av de värnpliktiga för utförande av allmängagneliga arbeten (1 L. U. nr 23), avslagen;
    d. 14 april: k. prop. nr 14 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § utsökningslagen (1 L. U. nr 25), avslagen;
    k. prop. nr 181 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1, 4 och 5 §§ i lagen d. 10 maj 1901 om inteckning i fartyg m. m. (1 L. U. nr 26), bifallen;
    d. 24 april: k. prop. nr 250 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 31 maj 1918 innefattande särskilda bestämmelser ang. rätten till inmutning inom vissa län (1 L. U. nr 28), bifallen;
    k. prop. nr 351 med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 § i lagen om reglering av prästerskapets avlöning d. 9 dec. 1910 (1 L. U. nr 29), bifallen;

ÖVERSIKTER. 191    d. 30 april: k. prop. nr 165 med förslag till lag om värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring och i anledning härav väckta motioner (2 L. U. nr 24), prop. bifallen;
    k. prop. nr 338 med förslag till lag om ändrad lydelse av § 17 mom. 7 värnpliktslagen d. 17 sept. 1914 (2 L. U. nr 25), bifallen;
    k. prop. nr 241 med förslag till lag ang. tillägg till § 27 mom. 4 värnpliktslagen d. 17 sept. 1914 (2 L. U. nr 26), bifallen;
    k. prop. nr 155 med förslag till lag om medling i arbetstvister m. m. (2 L. U. nr 27), bifallen;
    k. prop. nr 156 med förslag till lag om ändrad lydelse av 46 § utsökningslagen (2 L. U. nr 28), bifallen;
    väckta motioner (I:160 och II:253) om åvägabringande av en provisorisk lag rörande statskontroll över truster och andra monopolistiska sammanslutningar inom industri och handel (2 L. U. nr 29), bifallna;
    k. prop. nr 361 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 28 juni 1918 med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring (2 L. U. nr 30), bifallen;
    k. prop. nr 290 med förslag till lag om ändrad lydelse av § 5 i lagen d. 29 maj 1896 ang. blindundervisningen (2 L. U. nr 31), bifallen;
    d. 7 maj: väckta motioner (I:147 och II:250) om upphävande av stadgandena ang. krigsdomstolar m. m. (1 L. U. nr 24 och 34), skrivelse till Konungen med begäran om utredning, huruvida krigsdomstolarna i fredstid kunna avskaffas, motionerna i övrigt avslagna;
    d. 8 maj: k. prop. nr 337 med förslag till lag om ändrad lydelse av 26 § i lagen ang. tillsättning av prästerliga tjänster d. 9 dec. 1910 ävensom i ämnet väckt motion (1 L. U. nr 31), prop. bifallen;
    k. prop. nr 336 med förslag till lag ang. tillfällig löneförbättring åt kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat samt åt kontraktsprostar och vissa extra ordinarie präster (1 L. U. nr 32), bifallen;
    k. prop. nr 403 med förslag till lag ang. dyrtidstillägg åt kontraktsprostar (1 L. U. nr 33), bifallen;
    k. prop. nr 15 med förslag till ny giftermålsbalk m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (1 L. U. nris 27 och 30), prop. bifallen med vissa ändringar;
    d. 12 maj: k. prop. nr 82 med förslag till ny konkurslag m. m., ävensom i ämnet väckta motioner (1 L. U. nr 35), prop. och motioner avslagna, skrivelse till Konungen;
    d 15 maj: k. prop. nr 248 med förslag till lag om ändrad lydelse av 10 § i lagen om reglering av prästerskapets avlöning d. 9 dec. 1910 (1 L. U. nr 36), bifallen;
    väckta motioner (I : 159 och II : 184) om sådana ändringar i lagen om försäkring för olycksfall i arbete, att försäkring enligt lagen må äga rum endast i riksförsäkringsanstalten (2 L. U. nr 32), avslagna;
    väckt motion (II : 12) om viss ändring i de uti lagen om försäkring för olycksfall i arbete intagna bestämmelser om vilka personer äro att anse såsom arbetare enligt nämnda lag (2 L. U. nr 33), bifallen;
    k. prop. nr 277 med förslag till lag om ändrad lydelse av § 8 i lagen ang. anskaffande av hästar och fordon för krigsmaktens ställande på krigsfot (hästutskrivningslagen) d. 2 juli 1915 (2 L. U. nr 34), bifallen;
    k. prop. nr 179 med förslag till förordning om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen d. 30 juni 1916 om automobiltrafik och i anledning härav väckta motioner (2 L. U. nr 35), prop. bifallen;
    d. 21 maj: k. prop. nr 415 med förslag till lag om ändring i vissa delar av vattenlagen m. m. och i anledning härav väckt motion (2 L. U. nr 36), prop. bifallen;
    d. 26 maj: k. prop. nr 15 i vad rör förslag till lag om ändring i vissa delar av konkurslagen (1 L. U. nr 38), bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 298 med förslag till lag med vissa bestämmelser i syfte att trygga rätt till elektrisk kraft m. m. (1 L. U. nr 37), bifallen med vissa ändringar;

192 ÖVERSIKTER.    d. 29 maj: väckt motion (I : 143) om vidtagande av åtgärder för åstadkommande av samarbete emellan Sverige och Finland i fråga om rättegångsordningen m. m. (1 L. U. nr 19), skrivelse i motionens syfte;
    väckt motion (I : 144) om vidtagande av åtgärder för åstadkommande av samarbete mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge på strafflagstiftningens område (1 L. U. nr 20) avslagen:
    k. prop. nr 417 med förslag till lag innefattande särskilda bestämmelser med avseende å upphävande av lagstiftningen om inskränkning för viss tid i rätten att överlåta fast egendom (1 L. U. nr 39), bifallen;
    k. prop. nr 203 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 4 och 6 §§ i lagen d. 26 maj 1909 om tjänstgöringen i K. M:ts lagråd m. m. (1 L. U. nr 40), bifallen;
    k. prop. nr 397 med förslag till lag om förlängning av vissa arrendeavtal och i anledning härav väckt motion (2 L. U. nr 39), avslagen;
    d. 2 juni: väckta motioner (II: 2, 13 och 15) om upphävande av gällande legostadga för husbönder och tjänstehjon (2 L. U. nr 40), delvis bifallna;
    väckt motion (II: 197) angående försättande ur gällande kraft av förordningen den 22 december 1898 om upphävande av rekognitionshemmans oskiljaktighet från de bruk varunder de lyda m. m. (2 L. U. nr 41), skrivelse till K. M:t.
    väckta motioner (I: 138 och 139) angående lagstiftning rörande koncession för förvärv av äganderätt och nyttjanderätt dels till större mossar m. m., dels ock till större kalkstensfyndigheter samt till större grus och lertag (2 L. U. nr 42), avslagna;
    d. 5 juni: k. prop. nr 421 med förslag till lag om återställande i vissa fall av rätt till patent m. m., ävensom en i ämnet väckt motion (1 L. U.nr 41), prop. bifallen;
    k. prop. nr 255 med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 och 7 §§ i lagen d. 17 okt. 1900 om straffregister (1 L. U. nr 42), bifallen.
    väckta motioner (I: 135, 136 och 137) dels med förslag till lag angående förbud i vissa fall för enskild person att besitta fast egendom, dels om utsträckt tillämpning av vissa delar av lagen angående förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egendom, dels ock om ändring i viss del av lagen angående förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egendom (2 L. U. nr 43), avslagna.