NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

 

    Sv. F. S. 1920 nr 132. Lag d. 26 mars 1920 om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område. (Jfr nr 133.)
    Nr 134. K. K. d. 26 mars 1920 ang. ändrad lydelse av §§ 13, 22 och 31 i instruktionen för K. M:ts nedre justitierevision d. 23 sept. 1915.
    Nr 138. Lag. d. 9 april 1920 om ändrad lydelse av §§ 25—27 i förordningen om landsting d. 21 mars 1862.
    Nr 154. Lag d. 16 april 1920 om ändrad lydelse av 3 § i lagen d. 30 maj 1919 om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse
    Nr 160. Lag d. 23 april 1920 om ändrad lydelse av 16 och 30 §§ i lagen d. 12 maj 1897 för Sveriges riksbank.
    Nr 162. Lag d. 23 april 1920 om ändrad lydelse av 4 § 3 mom. samt 7 och 11 §§ i förordningen d. 16 maj 1884 ang. patent.
    Nr 168. Lag d. 23 april 1920 om ändrad lydelse av 27 § 3 mom. i lagen d. 13 juni 1902 ang. uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade barn.
    Nr 170. Lag d. 30 april 1920 om ändrad lydelse av 1 § i lagen d. 24 juli 1903 ang. vård av enskildes skogar.
    Nr 173. Lag d. 30 april 1920 ang. tillägg till § 27 mom. 4 värnpliktslagen d. 17 sept. 1914.