Deutsche Juristen=Zeitungs 25=årsjubileum — den ansedda tidskriften inträdde d. 1 jan. 1920 i sin 25:e årgång — har bl. a. celebrerats genom en »Festgabe für Dr. jur. h. c. Otto Liebmann, dem Begründer, Verleger, Schriftleiter und Herausgeber der D. J. Z.» (Berlin 1920, Verlag von Otto Liebmann, 357 s., Mk 25.00, inb. 30.00). Tidskriftens stora betydelse för tyskt rättsliv tolkas i ett såsom inledning till festskriften återgivet tal av prof. W. KAHL. De följande 41 uppsatserna äro grupperade i fyra avdelningar: I. Kriegsrecht, Friedensvertrag. II. Strafrecht, Strafprozess, Gerichtsverfassung,

230 LITTERATUR.III. Finanz- und Steuerrecht. IV. Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Patentrecht, Wirtschaftsrecht, Rechtsgeschichte, Allgemeines. I sistnämnda avdelning publiceras bl. a. en artikel av den kände prof. NEUBECKER i Heidelberg om den nya svenska äktenskapslagstiftningen. I övrigt lämna festskriftens olika avdelningar en god inblick i åtskilliga av de för Tysklands jurister mest aktuella dagsfrågorna, bland vilka straff- och processreformfrågorna i avd. II för oss måhända hava störst intresse.