UR SVENSKA TIDSKRIFTER.

 

    Statsvetenskaplig tidskrift 1920 hft 1—3: Axel Brusewitz, De tillfälliga utskottens ställning inom det svenska utskottsväsendet (s. 1—21); Fritz H:son Brock, Objektskatterna och kommunalskattereformen (s. 22—41); Helmer Huss, Kärnpunkten i vår skifteslagstiftning (s. 42—48); Herbert Tingsten, Är den konsultativa folkomröstningen grundlagsstridig? (s. 148—165); Birger Kjellson, Om lösdriveriets rättsliga karaktär (s. 166—180); Bertil Hagström, Frågan om Konungens ekonomiska lagstiftningsmakt i riksdagen efter 1866 (s. 181—214).
    Sociala meddelanden 1920 hft 1—6: Socialförsäkringskommitténs förslag till lag om allmän sjukförsäkring (s. 32—41); Socialiseringslagstiftningen i Österrike (s. 41—43); Socialstyrelsens utlåtande över sjukförsäkringsförslaget (s. 116—145); Industriell demokrati i Förenta staterna (s. 160—174); Fylleriförseelserna och deras orsaker under fjärde kvartalet 1919 (s. 287—307); Förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänst (s. 351—356); Kollektivavtal i Sverige år 1918 (s. 357—366); Arbetslöshetslagstiftningen efter världskriget (s. 406—419); Nya lagar om medling i arbetstvister m. m. (s. 472—481); Utländsk lagstiftning rörande medling i arbetstvister (s. 482—490); Ny tysk lagstiftning rörande moderskapshjälp (s. 511—514); Fylleriförseelserna och deras orsaker under första kvartalet 1920 (s. 609—623); Medlingsväsendet i England under krigsåren (s. 636—639).
    Svenska stadsförbundets tidskrift 1920 hft 1 — 4: Yngve Larsson, Den nya stadsregeringen i Stockholm (s. 1—8); Statsuppsikten över städernas mätningsväsen (s. 9—28); Sjukförsäkringen och den kommunala sjukvården (s. 123—137); Kommunalskattefrågan vid 1920 års riksdag (s. 175—186).
    Tidskrift för den svenska pensions försäkringen 1920 hft 1—6 innehåller från främmande rätt: Den engelska ålderdomspensioneringen (s. 52—56); Från socialförsäkringen i Finland (s. 72—77); Den danska folkpensioneringen I. (s. 84—88); Den sociala lagstiftningen inom den ryska rådsrepubliken (s. 116—120).
    Försäkringsföreningens tidskrift 1920 hft 1—2: Socialförsäkringskommitténs betänkande och förslag angående allmän sjukförsäkring (s. 61—92); Utdrag ur riksförsäkringsanstaltens yttrande över förslaget till allmän sjukförsäkring i s. 93—101); N. H. Bache, Nogle almindelige Bemærkninger vedrørende Lovgivning om Forsikringsavtaler (s. 157—166).
    Tiden 1920 hft 1—3: Vilhelm Lundstedt, Kan ett s. k. totalförbuds införande försvaras ur straffrättens synpunkt? (s. 5—11).
    Teknisk tidskrift, veckouppl. 1919: Otto Gallander, Om mynt- och justeringsverkets förslag till författningar om mått och vikt (s. 111—114); Fredr. Jonson, Ersättning av vattenkraft enl. vattenlagen (s. 525—527); Fmn, Förslaget till ny patentlag (s. 527—528).
    Allmänna svenska läkartidningen 1919: Abraham Troell, Några råd angående utfärdandet av olycksfallsintyg, särskilt invaliditetsintyg (s. 917—924); Alfred Petrén, Den nya fattigvårdslagens viktigaste bestämmelser (s. 930—937, 967—971); Densamme, Om innebörden av de senaste årens lagstiftning i nykterhetsfrågan; Ett flertal artiklar om socialförsäkringskommitténs förslag till allmän sjukförsäkring.