O. Hj. Granfelt justitieminister i Finland. Efter hovrättspresidenten Karl Söderholm, som 15/3—28/6 1920 för andra gången beklätt posten såsom justitieminister i Finland (se Sv. J. T. 1919 s. 56 och 417), har justitierådet Otto Hjalmar Granfelt sistnämnda dag kallats till justitieminister. Född i Åbo
     1874 och student 1893, avlade Granfelt rättsexamen 1897 och högre förvaltningsex. 1898, blev vice häradshövding 1900, jur. utr. kand. 1903 och doktor 1906. S. å. docent och 1909 professor i processrätt vid universitetet i Helsingfors, utnämndes han 1918 vid upprättandet av Finlands högsta domstol till justitieråd. Granfelt har under de sista åren deltagit i arbetet på Finlands rättegångsreform. Han söker sig nu tillbaka till sin professur.
    I Sv. J. T. har G. allt sedan tidskriftens tillkomst varit medarbetare. Inom hans författarskap må här — bortsett från talrika tidskriftsuppsatser — särskilt framhållas: Konkursförvaltaren (1906); Straffrättslig häktning (3 uppl. 1913); Föreläsningar i straffprocessrätt (1910); Den materiella processledningen vid underdomstol i vanliga tvistemål (2 uppl. 1911); Officialprincipen (1912); Sammandrag av föreläsningar i straffprocessrätt (2 uppl. 1915); Domslut, protokoll och processåtgärder av underrätt (1915); Sammandrag av föreläsningar över Finlands civilprocessrätt (3 uppl. 1919); Grunddragen av Finlands konkursrätt (1918).

 

    Justitiedepartementet. Sedan K. M:t d. 23 juli 1920 på ansökan från och med d. 1 aug. 1920 entledigat hovrättsassessorn Thor Sjöfors från honom meddelat förordnande att vara ledamot å lagavdelningen i justitiedepartementet, har K. M:t d. 24 aug. 1920 till sådan ledamot förordnat hovrättsassessorn Axel Afzelius.

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 18 juni 1920 förordnat e. o. notarien Sven Härved Eugéne Hellichius till assessor i Göta hovrätt;
    d. 23 juli 1920 på ansökan beviljat advokatfiskalen i hovrätten över Skåne och Blekinge Victor Herman Aspegren avsked från advokatfiskalsämbetet.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har d. 23 juli 1920 på ansökan entledigat extra kammarrättsrådet Nils Fingal von Sydow från och med d. 1 sept. 1920 från honom meddelat förordnande såsom vattenrättssekreterare vid Österbygdens vattendomstol;
    d. 22 juni 1920 förordnat vice häradshövdingen Erik Björkman att från och med d. 10 juli 1920 tillsvidare till utgången av år 1921 bestrida vattenrättssekreterarbefattningen vid Söderbygdens vattendomstol.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 31 aug. 1920 till häradshövdingar utnämnt: i Gottlands södra domsaga vice häradshövdingen Hugo Krok, i Älvdals och Nyeds domsaga vice häradshövdingen Karl Torsten Nilsson samt i Östbo och Västbo domsaga vice häradshövdingen Gustaf Kinnander.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 18 juni 1920 utnämnt rådmannen i Sundsvall Olof Leonard Groth till borgmästare i nämnda stad.
    K. M:t har d. 9 juli 1920 utnämnt polisnotarien i Hälsingborg Nils Olof Ericson till polismästare i Örebro.

 

    Sjölagstiftningskommittén. K. M:t har d. 11 juni 1920 förordnat hovrättsrådet John Samuelson att från och med d. 15 juli 1920 tills vidare vara ledamot av sjölagstiftningskommittén.

 

    Jordabalkssakkunniga. Till sekreterare hos de sakkunniga för fortsatt behandling av frågan om ny jordabalk har K. M:t d. 12 juli 1920 förordnat t. f. revisionssekreteraren Erik Kellberg. (Se Sv. J. T. 1919 s. 125.)