VIKARIATS- OCH BITRÄDESFÖRHÅLLANDEN I RIKETS DOMSAGOR I BÖRJAN AV SEPTEMBER 1920.

 

    För att belysa tillgången på arbetshjälp i domsagorna och därigenom måhända även bidraga till fyllandet av luckorna på förste- och andrenotarieplatserna har red. ansett lämpligt publicera en förteckning över innehavarna av nämnda befattningar i samtliga rikets domsagor i början av september 1920, kompletterad med uppgift för varje domsaga, när annan än förstenotarie där innehar domarförordnande. Av förteckningen framgår sålunda jämväl vice häradshövdingarnas tjänstgöring i domsagorna vid nämnda tidpunkt.
    I nyssnämnda syfte att medverka till domsagornas förseende med behövliga juridiskt bildade biträden får red. härmed erbjuda rikets häradshövdingar att kostnadsfritt i Sv. J. T:s notisavdelning lämna meddelande om lediga förste- eller andrenotariebefattningar eller andra biträdesplatser, varvid även i förekommande fall lämpligen kan lämnas uppgift å förmåner utöver de i domsagostadgan bestämda, såsom fri bostad i tingshuset m. m. Tidskriftens stora spridning bland de äldre årsklasserna av juris studerande är ägnad att i hög grad för häradshövdingarna underlätta att komma i förbindelse med de unga jurister, som stå inför avslutandet av sina studier och just överväga vart de efter avlagd examen skola taga vägen.
    Eventuella aspiranter på förste- eller andrenotariebefattningar erinras därom, att innevarande års riksdag anslagit medel till anställande av förste- och andrenotarier i samtliga rikets domsagor fr. o. m. d. 1 juli 1920, att arvodena med det i närvarande stund gällande dyrtidstillägg beräknas uppgå för förstenotarie till kr. 5,314: 80 och för andre notarie till kr. 4,174: 80 om året (i Norrbottens och Västerbottens län samt Härjedalens domsaga till resp. 5,884: 80 och 4,554: 80), att enligt domsagostadgan juris kandidat är kompetent att omedelbart efter avlagd examen erhålla förordnande såsom andre notarie och att efter ett halvt års tjänstgöring hos häradshövding förordnas till förste notarie, samt att han efter ett års dylik tjänstgöring vid uppnådda 24 års ålder kan erhålla domarförordnande i viss utsträckning och efter ett och ett halft års biträdestid vid uppnådda 25 års ålder kan utan begränsning vikariera för häradshövdingen (se Sv. F. S. 1920 nr 343 och detta häfte av Sv. J. T. s. 243).

 

Svea hovrätt.

 

Stockholms län.
    Norra Roslags domsaga: 1 not. L. O. Tillner.
    Mellersta Roslags: 1 not. Nils Myrmark.
    Stockholms läns västra: t. f. domh. v. hhvd. Erik Valdemar Ericson (t. o. m. 31/12); 1 not. T. G. A. Linnell; 2 not. G. A. J. Berglund.
    Södra Roslags: t. f. domh. v. hhvd. Salli Luterkort (t. o. m. 30/9); 1 not. I. Hessius.
    Sollentuna och Färentuna: t. f. domh. B. Nilsson (t. o. m. 25/9); 1 not. C. M. E. Wijnbladh.
    Södertörns: t. f. domh. v. hhvd. E. R. Dahl (t. o. m. 31/12); 1 not. F. E. E:son Fahlbeck; 2 not. G. A. Nilsson.

250 BITRÄDESFÖRHÅLLANDENA I RIKETS DOMSAGOR.Uppsala län.
    Uppsala läns södra: 1 not. B. E. C. Turén.
    Uppsala läns mellersta: 1 not. J. E. G. L. Almquist; 2 not. K. B. N. Kjelsson.
    Uppsala läns norra: 1 not. K. O. R. Nordenadler; 2 not. K. O. M. Ekecrantz.
Södermanlands län.
    Nyköpings: 1 not. Sigurd Ekman; 2 not. S. B. Nordlund.
    Oppunda och Villåttinge: 1 not. Petrus Grufman.
    Livgedingets: intet biträde.
Gottlands län.
    Gottlands norra: 1 not. Sture Malmgren.
    Gottlands södra: t. f. domh. Herman Laurentius Norrby (t. o. m. 12/10).
Värmlands län.
    Östersysslets: 1 not. H. K. Brändström.
    Mellansysslets: 1 not. Oskar Adelsohn; 2 not. J. E. A. Lundström.
    Södersysslets: intet biträde.
    Nordmarks: 1 not. Jakob Natanael Torby; 2 not. A. N. Berglinder-Rogers.
    Jösse: 1 not. B. M. J. Bergman; 2 not. Johan Oscar Hagander.
    Fryksdals: 2 not. Gösta Tage Arnvik.
    Älvdals och Nyeds; t. f. domh. Erik Forsblad (t. o. m. 12/9); 1 not. Eskil Wiklund.
Örebro län.
    Östernärkes: 1 not. Bo Sederblad; 2 not. T. V. O. Strandberg.
    Västernärkes: t. f. domh. v. hhvd. Karl Gustaf Ragnar Grönhagen (t. o. m. 31/12); 1 not. R. H. Dickson; 2 not. S. J. H. Heurgren.
    Nora: 1 not. N. K. P. Ellow; 2 not. K. G. A. Waldén.
    Lindes: 1 not. Sven Arvid Afzelius; 2 not. N. J. E. Quensel.
Västmanlands län.
    Västmanlands södra: 1 not. Gustaf Frithiof Wiklund.
    Västmanlands västra: t. f. domh. H. A. E. Moren (t. o. m. 29/9); 1 not. C. F. T. B. G. Tersmeden.
    Västmanlands norra: intet biträde.
    Västmanlands östra: 1 not. J. H. Göransson; 2 not. N. O. R. Bergenstråhle.
Kopparbergs län.
    Falu: 1 not. K. E. Zuhr.
    Hedemora: t. f. domh. v. hhvd. Carl Fredrik Söderström (t. o. m. 31/12); 1 not. S. E. von Hohenhausen Geete;
    Västerbergslags: t. f. domh. Birger Johan Adolf Roos (t. o. m. 15/9); 1 not. E. G. Leijonhufvud; 2 not. S. J. Lindeberg.
    Nås och Malungs: 1 not. Robert Gustaf Eldh; 2 not. J. S. Gustafsson.
    Nedansiljans: 1 not. N. Skarin; 2 not. E. B. Gezelius.
    Ovansiljans: intet biträde.
Gävleborgs län.
    Gästriklands: t. f. domh. Anders Harald Körlof, (t. v. under vakansen); 1 not. E. G. Beling.
    Bollnäs: t. f. domh. v. hhvd. Torsten Robert Alexander Brandt (t. o. m. 31/10); 2 not. I. A. Lagergren.
    Sydöstra Hälsinglands: t. f. domh. Tord Carl Johan Sandström (t. o. m. 30/9).
    Norra Hälsinglands: t. f. domh. A. F. V. Thelin (t. o. m. 25/9); 1 not. Folke Rudewall.
    Västra Hälsinglands: t. f. domh. v. hhvd. Knut Gustaf Jancke (t. o. m. 30/9); 1 not. E. O. A. Thorvall.
Västernorrlands län.
    Medelpads västra: 1 not. K. B. Cornell; 2 not. Tage Gustaf Wärn.
    Medelpads östra: 1 not. P. V. Permansson.
    Ångermanlands södra: 1 not. K. E. S. Lindby; 2 not. K. G. Bäckman.
    Ångermanlands mellersta: 1 not. S. M. Nyström.
    Ångermanlands västra: t f. domh. C. B. H. Brodén (t. o. m. 18/9).

BITRÄDESFÖRHÅLLANDENA I RIKETS DOMSAGOR. 251    Nätra och Nordingrå: t. f. domh. Ejnar Gustaf Hörstadius (t. o. m. 18/9).
    Själevads och Arnäs: intet biträde.
Jämtlands län.
    Jämtlands östra: 1 not. Carl Johan von Essen.
    Jämtlands norra: 1 not. J. O. Dahlberg.
    Jämtlands västra: t. f. domh. v. hhvd. Erik Jakob Rönquist (t. o. m. 31/12).
    Härjedalens: 1 not. Sven Arne Swedberg.
Västerbottens län.
    Västerbottens södra: t. f. domh. Folke Wiberg (t. v. under vakansen); 1 not. B. C. Hj. Bergström; 2 not. R. K. Öhman.
    Västerbottens västra: intet biträde.
    Västerbottens mellersta: 1 not. L. A. L. Almqvist.
    Västerbottens norra: 1 not. T. W. Andersson.
Norrbottens län.
    Piteå: 1 not. Karl Erik Pihlgren; 2 not. Leo Wohlstein.
    Luleå: 1 not. G. A. Wallén.
    Kalix: t. f. domh. I. L. Martin (t. o. m. 31/10).
    Torneå: t. f. domh. v. hhvd. Gustaf Karl Adolf Alvin (t. o. m. 31/10).
    Gällivare: intet biträde.
Göta hovrätt.
Östergötlands län.
    Kinda och Ydre: 1 not. Axel Carlsson.
    Vifolka, Valkebo och Gullbergs: 1 not. Torsten Gullström; 2 not. Carl Rundqvist.
    Lysings och Göstrings: 1 not. Konrad Svensson.
    Aska, Dals och Bobergs: intet biträde.
    Finspånga: 2 not. Axel Regnell.
    Björkekinds, Östkinds, Lösings, Bråbo och Memmings: intet biträde.
    Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds: intet biträde.
    Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds: 1 not. Sten Nordenstierna.
Jönköpings län.
    Tveta, Vista och Mo: t. f. domh. v. hhvd. Anders de Verdier (t. o. m. 31/12); 1 not. Erik Rydell; 2 not. Sven Sandwall.
    Norra och Södra Vedbo: 1 not. B. G. Björkman.
    Östra härads: 1 not. P. G. Lindström.
    Västra härads: 1 not. Emil Hanse; 2 not. C. J. Lindahl.
    Östbo och Västbo: 1 not. Erik Mattsson; 2 not. Venzel Mattsson.
Kronobergs län.
    Östra Värends: 1 not. Edvard Törnwall.
    Mellersta Värends: intet biträde.
    Västra Värends: 1 not. Emil Severin.
    Sunnerbo: 1 not. Emanuel Edlund; 2 not. Axel C. Skoog.
Kalmar län.
    Tjusts: 1 not. Arvid Jacobson.
    Sevede och Tunaläns: 1 not. Harald Schneider; 2 not. Arvid Torold.
    Aspelands och Handbörds: 1 not. Torsten Schenholm; 2 not. Knut Elis Elliot.
    Norra Möre och Stranda: 1 not. Olof Sandberg.
    Södra Möre: intet biträde.
    Ölands: 1 not. Sture Bergsten.
Hallands län.
    Hallands läns södra: t. f. domh. Hjalmar Torell (t. o. m. 30/9); 1 not. Henrik Nilsson; 2 not. Gösta Lindelöv.
    Hallands läns mellersta: 1 not. Sven Nordlund.
    Hallands läns norra: 1 not. Gösta Jacobsson.
Göteborgs och Bohus län.
    Askims, Hisings och Sävedals: 1 not. Herbert Ullman; 2 not. Gunnar Stenström.
    Inlands: intet biträde.
    Orust och Tjörns: intet biträde.

252 BITRÄDESFÖRHÅLLANDENA I RIKETS DOMSAGOR.    Sunnervikens: 1 not. Gustaf Eriksson.
    Norrvikens: 1 not. Magnus Wistrand.
Älvsborgs län.
    Marks, Vedens och Bollebygds: 1 not. Folke Hultgren; 2 not. Fritz de Fine Licht.
    Kinds och Redvägs: t. f. domh. v. hhvd. Carl Lundmarker (t. o. m. 31/12); 1 not. Oliver Öhnell; 2 not. Torsten Fredriksson.
    Borås: 1 not. Gunnar Malmros; 2 not. Gösta Neubergh.
    Vättle, Ale och Kullings: 1 not. Konrad Persson; 2 not. Fritz Skantze.
    Flundre, Väne och Bjärke: 1 not. Bertil Julin; 2 not. Erik Hæger.
    Nordals, Sundals och Valbo: t. f. domh. v. hhvd. C. E. Lagergren (t. o. m. 31/12); 1 not. Fredrik von Sydow; 2 not. Mjolner Heljestrand.
    Tössbo och Vedbo: t. f. domh. v. hhvd. Arvid Arbman (t. o. m. 31/12); 2 not. Ernst Koch.
Skaraborgs län.
    Vadsbo norra: 1 not. Oskar Cederin.
    Vadsbo södra: 1 not. Anders E. Öster.
    Gudhems och Kåkinds: intet biträde.
    Vartofta och Frökinds: t. f. domh. v. hhvd. Henrik Spens (t. o. m. 15/9); 1 not. Gösta Engzell.
    Skånings, Vilske och Valle: 1 not. Georg Kjällgren; 2 not. Yngve Sjöstrand.
    Åse, Tviste, Barne och Laske: 1 not. Rudolf Sanden; 2 not. Sten Wallquist.
    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands: 1 not. Herbert Fagerström.
Hovrätten över Skåne och Blekinge.
Blekinge län.
    Östra härads: t. f. domh. Olof Alsén (t. o. m. 25/9).
    Medelstads: 1 not. Henning Benndorf; 2 not. Ragnar Folin.
    Bräkne: 1 not. Ragnar Ohlsson.
    Listers: intet biträde.
Kristianstads län.
    Ingelstads och Järrestads: 1 not. Algot Niklasson; 2 not. Agdur Kullenberg.
    Gärds och Albo: t. f. domh. Eskil Young (t. o. m. 25/9); 1 not. Einar Gertzell; 2 not. Gunnar Åhlander.
    Villands: 1 not. Gunnar Dahlman; 2 not. Gustaf Carlsson.
    Östra Göinge: 1 not. Olof Wiedel.
    Västra Göinge: 1 not. Carl Ludvig Werner; 2 not. Sigurd Hånell.
    Norra Åsbo: 2 not. Helge Fårkman.
    Södra Åsbo och Bjäre: t. f. domh. Peder Eggertsen (t. o. m. 31/12); 1 not. Petrus Olsson.
Malmöhus län.
    Oxie och Skytts: 1 not. Allan Carlsten; 2 not. Carl Bååth.
    Torna och Bara: 1 not. Knut Ulfsparre; 2 not. Herman Baagøe.
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads: 1 not. Arvid Östberg; 2 not. Hugo Backman.
    Färs: 1 not. Nils Bärnheim; 2 not. Vilhelm Hederström.
    Frosta och Eslövs: 1 not. E. G. Braune; 2 not. Gunnar Nilsson.
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: 1 not. Torsten Ryde; 2 not. Werner Jönsson.
    Luggude: t. f. domh. Johan Molt (t. o. m. 31/12); 1 not. Rudolf Pommer; 2 not. Tage Lundquist.