RIKSDAGEN

 

har år 1920 behandlat följande ärenden, i vilka sammansatt lag- och annat utskott avgivit utlåtande:
    k. prop. nr 416 med förslag till lag med vissa ändrade bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. m. samt i ämnet väckta motioner (sammansatta stats-, bevillnings- och 1 lagutskottets utlåtande nr 1 och 4), prop. bifallen med vissa ändringar (riksd. skriv. d. 18 juni 1920 nr 467);
    k. prop. nr 314 ang. vissa anslag och lån till främjande av bostadsproduktionen m. m. samt i ämnet väckta motioner (sammansatta stats-, bevillnings- och 1 lagutskottets utlåtande nr 2), prop. bifallen med vissa ändringar (riksd. skriv. d. 18 juni 1920 nr 468);
    k. prop. nr 315 med förslag till förordning om hyresvärdestegringsskatt jämte i ämnet väckta motioner (sammansatta stats-, bevillnings- och 1 lagutskottets utlåtande nr 3), prop. avslagen; en förordning om byggnadsskatt antagen (riksd. skriv. d. 18 juni 1920 nr 469);
    k. prop. nr 332 med förslag till lag om minskning av utbildningstiden för vissa värnpliktiga av 1919 års klass jämte i ämnet väckta motioner (sammansatta stats- och 2 lagutskottets nr 1 utlåtande nr 1), prop. bifallen (riksd. skriv. d. 7 maj 1920 nr 205);
    k. prop. nr 240 med förslag till lag om befrielse för vissa värnpliktiga från skyldighet att fullgöra reservtruppövning (sammansatta stats- och 2 lagutskottets nr 1 utlåtande nr 2), bifallen (riksd. skriv. d. 7 maj 1920 nr 206);
    k. prop. nr 430 med förslag till lag om ändrad utbildningstid för värnpliktiga av 1920 års klass jämte i ämnet väckta motioner (sammansatta stats- och 2 lagutskottets nr 1 utlåtande nr 3 och 7), prop. bifallen med vissa ändringar (riksd. skriv. d. 17 juni 1920 nr 442);
    k. prop. nr 431 med förslag till lag om befrielse för vissa värnpliktiga av 1917 års klass från fullgörande av en repetitionsövning (sammansatta stats- och 2 lagutskottets nr 1 utlåtande nr 4), bifallen (riksd. skriv. d. 17 juni 1920 nr 441);
    k. prop. nr 432 med förslag till lag om ytterligare minskning av utbildningstiden för vissa värnpliktiga av 1919 års klass jämte i ämnet väckta motioner (sammansatta stats- och 2 lagutskottets nr 1 utlåtande nr 5 och 8), prop. bifallen (riksd. skriv. d. 17 juni 1920 nr 440);
    k. prop. nr 59 med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § lagen d. 8 juni 1915 om övergångsbestämmelser i anledning av lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring jämte en i ämnet väckt motion (sammansatta stats- och 2 lagutskottets nr 2 utlåtande nr 1), prop. bifallen (riksd. skriv. d. 11 juni 1920 nr 339);
    k. prop. nr 60 ang. anslag för bestridande av på staten belöpande kostnad för pensionstillägg och understöd enligt lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring m. m. (sammansatta stats- och 2 lagutskottets nr 2 utlåtande nr 2), prop. bifallen (riksd. skriv. d. 8 juni nr 340);
    K. M:ts framställning under 5 huvudtiteln (p. 32) av statsverkspropositionen ang. åtgärder till förebyggande och hävande av invaliditet (sammansatta stats- och 2 lagutskottets nr 2 utlåtande nr 3), bifallen (riksd. skriv. d. 11 juni 1920 nr 338);
    väckta motioner (I:78 och II : 133) om revision av gällande lagbestämmelser emot fylleri och dryckenskap (sammansatta bevillnings- och 1 lagutskottets utlåtande nr 1), skrivelse till K. M:t med begäran om utredning om dylik revision (riksd. skriv. d. 5 maj 1920 nr 204);
    k. prop. nr 411 med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen d. 11 okt. 1917 ang. tillverkning av brännvin jämte i ämnet väckta motioner (sammansatta bevillnings- och 1 lagutskottets utlåtande nr 2 och 3), prop. bifallen med viss ändring; skrivelse till K. M:t ang. skärpning av straffbestämmelserna för olaglig försäljning av rusdrycker (riksd. skriv. d. 1 juni 1920 nr 311);

254 ÖVERSIKTER.    väckta motioner om dels anslag till en flottledslånefond (I:155) och dels åvägabringande av utredning och förslag rörande rätt för flottningsförening att som säkerhet för lån för allmän flottleds förbättrande använda sig av allmän flottleds egendom (I:156), (sammansatta banko- och 2 lagutskottets utlåtande nr 1), skrivelse till K. M:t i anledning av motionen I:155; motionen I:156 avslagen (riksd. skriv. d. 17 juni 1920 nr 426);

 

    Härutöver hava i följande ärenden lagfrågor av allmännare intresse varit under behandling av riksdagen:
    k. prop. nr 25 med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen d. 23 maj 1862 om kommunalstyrelse i Stockholm (K. U. nr 2), bifallen med vissa ändringar (riksd. skriv. d. 12 febr. 1920 nr 16);
    k. prop. nr 286 med förslag till lag om ändrad lydelse av vissa delar av förordningen d. 21 mars 1862 om kommunalstyrelse på landet m. m. jämte en i ämnet väckt motion (K. U. nr 52, jfr nr 64), prop. bifallen med vissa ändringar (riksd. skriv. d. 15 juni 1920 nr 392);
    k. prop. nr 435 med förslag till lag om vissa ändringar i lagen d. 11 okt. 1907 ang. civila tjänstinnehavares rätt till pension (Banko U. nr 84); riksdagen antog i anledning av prop. för sin del en lag med vissa ändringar i förenämnda lag (riksd. skriv. d. 17 juni 1920 nr 434);
    k. prop. nr 22 med förslag till förordning om uppskattning av mark i och för framdeles skeende taxering till jordvärde- eller jordräntestegringsskatt m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (Bev. U. nr 10), prop. bifallen med viss ändring (riksd. skriv. d. 10 april 1920 nr 125);
    väckta motioner (I:120 och II:235) om förbud att förtära rusdrycker m. m. å utskänkningsställe, där utskänkning av pilsnerdricka idkas utan samband med utskänkning av rusdrycker (Bev. U. nr 12); riksd. beslöt i anledning av motionen för sin del ändrad lydelse av 22 och 32 §§ i förordningen d. 11 juli 1919 ang. försäljning av pilsnerdricka (riksd. skriv. d. 10 april 1920 nr 120);
    k. prop. nr 215 med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § 1 mom. i förordningen d. 6 nov. 1908 ang. en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper (Bev. U. nr 28), bifallen (riksd. skriv. d. 11 maj 1920 nr 221);
    k. prop. nr 348 med förslag till dels förordning ang. provisorisk reglering av tillverkningen av brännvin vid andra brännerier än sådana, där tillverkning äger rum i sammanhang med pressjästberedning, dels förordning ang. försäljning av odenaturerad sprit, framställd ur avfallslut vid sulfitcellulosatillverkning och dels förordning om ändrad lydelse av 12 § förordningen d. 11 okt. 1907 ang. tillverkning av brännvin ävensom väckta motioner, prop. i vad rör förslaget till förstnämnda förordning avslagen; de övriga förslagen godkända med vissa ändringar (Bev. U. nr 30 och 36) (riksd. skriv. d. 20 maj 1920 nr 256);
    k. prop. nr 50 med förslag till förordning ang. upphörande av taxering enligt förordningen d. 30 juni 1916 om krigskonjunkturskatt m. m. (Bev. U. nr 37), prop. bifallen med viss ändring (riksd. skriv. d. 2 juni 1920 nr 318);
    k. prop. nr 13 med förslag till förordning om ändrad lydelse av § 1 mom. 2 i förordningen d. 6 aug. 1894 ang. mantalsskrivning (Bev. U. nr 40), prop. avslagen (riksd. skriv. d. 18 juni 1920 nr 429);
    k. prop. nr 436 med förslag till dels förordning om ändrad lydelse av § 3 mom. 1 i förordningen d. 6 aug. 1894 ang. mantalsskrivning, dels ock förordning om ändrad lydelse av 15, 16 och 19 §§ i förordningen d. 19 nov. 1914 om arvsskatt och skatt för gåva (Bev. U. nr 43), prop. bifallen (riksd. skriv. d. 17 juni 1920 nr 417);
    k. prop. nr 368 och 425 med förslag till förordningar om vissa ändringar i förordningen d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften (Bev. U. nr 44), prop. nr 368 bifallen med vissa ändringar; prop. nr 425 bifallen (riksd. skriv. d. 17 juni 1920 nr 418);
    k. prop. nr 4 med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 och

ÖVERSIKTER. 2559 §§ i förordningen d. 18 juni 1915 om förekommande av överdriven avverkning å ungskog inom de delar av Västerbottens och Norrbottenslän, som ej höra till lappmarken, ävensom i ämnet väckta motioner (J. U.nr 39), prop. avslagen (riksd. skriv. d. 21 maj 1920 nr 260);
    k. prop. nr 176 med förslag till förordning ang. allmänningsskogar i Västerbottens och Norrbottens län (J. U. nr 64), bifallen (riksd. skriv. d. 1 juni 1920 nr 258);
    k. prop. nr 344 med förslag till lag om tillfälliga åtgärder till förekommande av skövling av skog å fastighet i enskild ägo (J. U. nr 65), bifallen (riksd. skriv. d. 1 juni 1920 nr 284);
    k. prop. nr 191 med förslag till kommunalskattelag jämte i ämnet väckta motioner (2 särskilda utskottets utlåtande nr 1); med avslag å berörda prop. antog riksdagen för sin del, i avvaktan på en fullständig kommunalskattereform, vissa av utskottet upprättade författningsförslag (riksd. skriv. d. 18 juni 1920 nr 444).

E. L.