Sveriges advokatsamfund höll d. 12 juni 1920 årsmöte i Stockholm å förmyndarekammarens lokal i rådhuset. Sedan v. häradshövdingen O. Mannheimer förklarat sig av hälsoskäl förhindrad mottaga återval till ordförande i samfundet, utsågos till ledamöter i styrelsen hrr Tom Forssner, ordf., Erik Leman, v. ordf., Gösta Huselius, Oskar Hedenskog, Bernt E. Drakenberg, Otto L. Fürstenberg och John Lodén samt till deras suppleanter hrr John Tjerneld, frih. G. Stjernstedt, Henrik Almstrand, Sven Themptander, Otto Lagerström, Carl Livijn, A. Hemming-Sjöberg och Emil Henriques. Till revisorer utsågos hrr L. Levy och G. Lindgren. Samfundets sekreterare är advokaten Themptander.
    Hovrättsrådet Karl Tiselius höll härefter föredrag rörande några huvudpunkter i den nya giftermålsbalken.
    Till därpå följande överläggningsämnet, som utgjorde "Advokatyrkets rekrytering", hade advokaten Eliel Löfgren författat inledningsföredrag, som, då han var förhindrad närvara vid mötet, föredrogs av ordföranden. I föredraget framhölls särskilt vikten av den utbildning, som de unga juristerna erhöllo under tingstjänstgöring. En livlig diskussion utspann sig, därvid de flesta talarna syntes dela uppfattningen om tingstjänstgöringens stora betydelse för advokatutbildningen. Efter diskussionens avslutande beslöt mötet uppdraga åt styrelsen att utarbeta och vid nästa årsmöte framlägga förslag till ändring i samfundets stadgar i avseende å villkoren för inträde i samfundet.