Föreningen Sveriges stadsdomare avhöll sitt ordinarie årsmöte d. 2 okt. 1920 i stadsfullmäktiges sessionssal i Göteborg, varvid ett 70-tal av föreningens omkring 150 ledamöter tillstädeskommit. Till ordförande vid sammanträdet utsågs borgmästaren P. Lamberg, Göteborg, till vice ordförande rådman H. Sundstedt, Göteborg, och borgmästaren V. Schneider, Örebro, samt till sekreterare hovrättsnotarien O. Meijer, Göteborg.
    Styrelsen, bestående av borgmästarna V. Schneider, Örebro, G. A. Björkman, Norrköping, H. Brodin, Malmö, J. Bååth, Hälsingborg, J. Cornelius, Falun, A. E. Fagerlin, Luleå, och A. L. Sundberg, Lysekil, samt rådmännen W. Höglind, Gävle, F. A. Lind, Stockholm, H. Sundstedt, Göteborg, G. Tisell, Örebro, och J. Wretman, Stockholm, omvaldes. Till styrelsesuppleanter ut

318 NOTISER.sågos borgmästaren W. E. Hallin, Norrtälje, rådmannen Sjösten, Örebro, och assessorn S. Lundgren, Hälsingborg.
    Härefter skreds till överläggning över ämnet »Behovet av en processreform», inledd med det i föregående notis refererade föredraget av borgmästaren Bååth. I den följande diskussionen yttrade sig ett stort antal talare, men något uttalande av föreningen gjordes ej.
    Borgmästaren Schneider inledde därefter en överläggning om stadsdomarnas löneförmåner, varom en livlig debatt utspann sig. Såsom resultat av överläggningen beslöt föreningen att med en skrivelse till J. O. överlämna en del statistiskt material med hemställan att J. O. måtte ägna sitt intresse åt frågan och vidtaga de åtgärder, som kunde anses lämpliga, för att stödja befogade krav från stadsdomares sida på bättre löneförmåner.