Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 9 okt. 1920 ordinarie möte i Svenska läkarsällskapets hus i Stockholm under ordförandeskap avf. d. häradshövdingen H. Rohtlieb, därvid ett 40-tal föreningsmedlemmar närvoro. Till styrelse för nästkommande treårsperiod omvaldes den förutvarande styrelsen eller av häradshövdingar under Svea hovrätt hrr Rohtlieb, A. Olivecrona och A. Hedborg med hrr A. Wetterling, C. Uggla och K. Arrhenius såsom suppleanter, av häradshövdingar under Göta hovrätt hrr Th. af Ekenstam och Hj. Bergh med hrr C. Arhusiander och C. H. G. Cederschiöld såsom suppleanter samt av häradshövdingar under hovrätten över Skåne och Blekinge hr E. Håkanson med friherre C. Cederström som suppleant.
    I anledning av kungl. remiss å lantmäteristyrelsens framställning angående åtgärder i syfte att kartor och handlingar, som av lantmätare till domstol ingivits jämlikt 47 eller 48 § skiftesstadgan, måtte återställas skyndsammare än hittills m. m., uppdrogs åt styrelsen att efter samråd med hrr G. Ribbing och A. Östergren avgiva underdånigt utlåtande på grundval av ett utav hr Olivecrona uppsatt utkast.
    Efter överläggning beslöt föreningen ingå till K. M:t med framställning i syfte att lantdomarkåren, av vars medlemmar en erhållit förordnande att såsom sakkunnig biträda processkommissionen, i stället bleve inom kommissionen företrädd av en där ständigt arbetande ledamot.
    Vid mötet förekom vidare överläggning om åtgärder i syfte att underlätta anskaffandet av rättsbildade biträden i domsagorna. Enligt vad från flera håll intygades vore tillgången å dylika biträden ännu icke normal eller för den närmaste tiden tryggad; svårigheter hade särskilt yppats i Stockholm, där de centrala ämbetsverken och även rådhusrätten droge till sig nyexaminerade jurister. A andra sidan framhölls, dels att Sv. J. T:s medgivande att kostnadsfritt införa meddelanden om lediga biträdesplatser tvivelsutan skulle komma att underlätta tillförseln av arbetskraft, dels ock att mera erfarenhet av den nya domsagostadgans verkningar uppenbarligen borde samlas innan ytterligare åtgärder för erhållande av lagfarna tingsbiträden ifrågasattes. Föreningen beslöt också att icke för närvarande vidtaga någon åtgärd i frågan.
    En på föredragningslistan ytterligare uppsatt fråga om ändring av föreskrifterna angående lagfartsförteckningars expedierande gav anledning till en livlig debatt, varunder framhölls att sådan förteckning borde få expedieras i allenast ett exemplar, eller till häradsskrivaren, då nämligen praktisk användning icke

NOTISER. 319funnes för det exemplar, som nu expedierades till landsfiskal, att användande av det fastställda formuläret icke borde vara obligatoriskt, utan att förteckningen borde få expedieras i annan form, allenast den upptoge enahanda uppgifter, som enligt formuläret borde lämnas, samt alt då uppgifter om ansökningar om lagfart på grund av giftorätt eller arv syntes vara utan betydelse för det ändamål, för vilket lagfartsförteckningarna kunde antagas vara tillkomna, dessa förteckningar icke borde belastas med dylika uppgifter. Föreningen beslöt göra underdånig framställning i ämnet i överensstämmelse med de önskemål, som sålunda uttalats.
    Hr Arrhenius höll föredrag om behovet av bestämmelser angående lämpliga arkiv- och kanslilokaler för domsagorna, vilket föredrag enligt åhörarnas önskan torde komma att inflyta i ett följande nummer av Sv. J. T. Med understrykande av frågans vikt, särskilt för den förestående processreformen och den så länge förberedda omläggningen av vårt fastighetsbokväsen, uttalade föreningen sitt livliga intresse för de synpunkter, som gjorts gällande i föredraget, tillika med den förhoppning, att samma synpunkter även måtte vinna tillbörligt beaktande vid de antydda lagreformerna.