Central skiljenämnd för arbetstvister. Den av 1920 års riksdag beslutade centrala skiljenämnden för vissa arbetstvister (Sv. F. S. nr 246), varmed avsetts att bereda arbetsgivare och arbetare lättare möjligheter att i tvister om kollektivavtalets rätta innebörd och tillämpning vinna ett avgörande utan att tillgripa lockout eller liknande maktmedel, har nu tillsatts. Nämnden består av rådmannen Knut Dahlberg, ordf., byråchefen Sigurd Ribbing, vice ordf., samt byråchefen Emil Odelstierna, förordnade av K. M:t, f. d. revisionssekreteraren Carl Berg och direktören Mauritz Carlson, utsedda av arbetsgivareföreningarnas förtroenderåd, samt såsom representanter för landsorganisationen dess ordförande J. A. J. Thorberg och dess sekreterare K. E. Johansson.

 

    Fångvårdsväsendets ordnande. T. f. chefen för justitiedepartementet har d. 23 sept. 1920 jämlikt K. M:ts bemyndigande tillkallat sakkunniga att verkställa utredning och avgiva förslag i syfte att erhålla en bestämd plan för fångvårdsväsendets ordnande för framtiden samt till behandling upptaga en del därmed sammanhängande spörsmål. Till sakkunniga hava utsetts statssekreteraren S. Hagströmer, ordf., överdirektören V. Almquist, direktören vid statens uppfostringsanstalt å Bona K. Blomquist, tillika sekreterare, direktören vid centralfängelset i Malmö A. F. Norrman samt riksdagsmännen t. f. överinspektören A. Petrén och lantbrukaren D. Pettersson i Bjälbo.

 

    Patentlagstiftning m. m. K. M:t har d. 7 sept. 1920 förordnat hovrättsrådet Hakon Hjertén att biträda inom justitiedepartementet vid fortsatt behandling av patentlagstiftningskommitténs förslag till lag om patent m. m.

 

    Utredning ang. sjunkvirkes tillvaratagande. K. M:t har d. 25 sept. 1920 uppdragit åt vattenrättsdomaren Johannes Natanael Gärde att verkställa en förberedande utredning i frågan, huruvida och på vad sätt det genom lagstiftning eller andra åtgärder kunde möjliggöras att i större omfattning än hittills tillvarataga det i de allmänna flottlederna sjunkna virket.