320 NOTISER.    Dödsfall. D. 19 sept. 1919 avled i Mariefred f. d. justitierådet Alfred Norberg. N., som var född i Stockholm 1837, utnämndes efter år 1861 i Uppsala avlagd examen till rättegångsverken 1864 till vice häradshövding, 1870 till fiskal och 1874 till assessor i Svea hovrätt. N. blev 1879 ordinarie revisionssekreterare och 1884 ledamot i Nya lagberedningen. Till justitieråd utnämndes N. 1886.

 

    Lagrådet. D. 11 okt. 1920 inträdde det nya lagrådet i funktion, bestående av justitieråden E. A. Berglöf, E. W. Molin och G. Appelberg samt regeringsrådet J. Ernberg.

 

    Utrikesdepartementet. K. M:t har på egen begäran befriat t. f. presidenten i Svea hovrätt friherre E. Marks von Wiirtemberg från uppdraget att vara speciell sakkunnig i folkrätt inom utrikesdepartementet samt förordnat professor Östen Undén till hans efterträdare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 11 okt. 1920 förordnat e. o. notarien Gustaf William Hemberg till assessor i Svea hovrätt.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 8 okt. 1920 beviljat borgmästaren i Vadstena Oscar Fredrik Dahlbäck, som valts till rådman i Jönköping, avsked från borgmästarämbetet; samt d. 11 okt. 1920 utnämnt borgmästaren i Vimmerby Ivar Hedman till borgmästare i Sala.

 

    Förslag till häradshövdingämbeten. Svea hovrätt har å förslag till lediga häradshövdingämbeten i följande domsagor uppfört nedannämnda vice häradshövdingar, nämligen i Gästriklands västra domsaga Ragnar Grönhagen, Emil Dahl och Erik Jakob Rönquist, i Gästriklands östra domsaga Grönhagen, Carl Söderström och Dahl, samt i Umeå domsaga och Västerbottens södra domsaga Rönquist, Ingemar Kramer och Harry Oskar Eugéne Åberg, alla i nu nämnd ordning.

 

    Sjölagstiftningskommittén. K. M:t har d. 7 sept. 1920 förordnat revisionssekreteraren Algot Bagge att efter hovrättsrådet J. Samuelson, som erhållit sökt entledigande, vara ledamot av sjölagstiftningskommittén.

 

    Församlingsfriheten. K. M:t har d. 15 okt. 1920 förordnat hovrättsrådet Styrbjörn Dahlqvist att biträda inom justitiedepartementet vid fortsatt behandling av frågan om lagstiftning rörande församlingsfriheten.

 

    Krigsdomstolskommittén. Till ledamot i krigsdomstolskommittén efter hovrättsrådet Olof af Geijerstam, vilken avsagt sig uppdraget, har K. M:t d. 15 okt. 1920 förordnat borgmästaren i Södertälje Jakob Pettersson.

 

    Lediga notarieplatser i domsagorna. I följande domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos red. (se förra häftet av Sv. J. T. s. 249):
    Falu domsaga: förste notarieplatsen ledig att genast tillträdas. Hänvändelse sker till häradshövding Ernst Alinder, Falun.
    Torneå: förste notarieplatsen, att genast tillträdas. Närmare ang. förmåner utöver statsarvodet meddelar v. häradsh. Gustaf Alvin, Haparanda.
    Skånings, Vilske och Valle: förste notarieplatsen, att genast tillträdas. Utöver statsarvodet fri bostad, värme och lyse. Önskvärt att aspirant har ett års föregående tjänstgöring. Adr. häradsh. G. Kronlund, Skara.
    Nedansiljans: förste notarieplatsen från ingången av år 1921. Fri bostad, värme och lyse. Adr. häradsh. Vilhelm Anrep, Leksand.
    Norra Hälsinglands: andre notarieplatsen genast. Utöver statsarvodet fri bostad. Adr. häradsh. N. Wihlborg, Hudiksvall.
    Nätra och Nordingrå: förste och andre notarieplatserna genast. Adr. häradsh. G. A. Skotte, Örnsköldsvik.
    Kinds och Redvägs: andre notarieplatsen från d. 6 jan. 1921. Adr. domhavanden, Ulricehamn.
    Västmanlands östra: plats för nyexaminerad notarie genast. Utsikt till andrenotarieförordnande 1 jan. 1921. Adr. häradsh. Anton Wetterling, Sala.
    Nora: förste notarieplatsen från 1 jan. 1921. Fri bostad, värme, lyse och städning. Adr. häradsh. Carl Berglund, Nora.
    Uppsala läns södra: förste notarieplatsen att genast tillträdas. Fri bostad. Adr. häradsh. Th. Eksandh, Enköping.