NYARE LITTERATUR.

 

    Bland den till redaktionen av Sv. J. T. insända litteraturen märkas följande sedan sista översikten (1918 s. 355) utkomna arbeten.
    Allmän och blandad juridik, biografi m. m. Hit höra, förutom de till red. insända tidskrifterna, för vilkas innehåll redogörelse lämnats i varje häfte, Det nordiske Studenter-Jurist-Stævne i København September 1918 (anm. i Sv. J. T. 1919 s. 31); andra upplagan av F. HAGERUP: Forelæsninger over retsencyklopædi (Kristiania 1919, Aschehoug, 256 s., kr. 6.00); Referat fra den norske sagførerforenings 5:te fællesmöte (Kristiania 1918, Petlitz, 82 s.); ÖSTEN UNDÉN: Juridiken som vetenskap (Lund 1918, Gleerup, 22 s., kr. 0.75; ingår i Lunds universitets årsskrift N. F. I, 14, 6); VIGGO BENTZON: Nordisk Fælleslovgivning, Forhandlingsemne ved det 11. nordiske Juristmøde (Kbhvn 1919, 20 s.; erhålles genom Nordiska bokhandeln, Stockholm, kr. 1.00); FRANTZ DAHL: J. H. Deuntzer (Kbhvn 1919, 6 s.) och DEN SAMME: Franz von Liszt (Kbhvn 1919, Nielsen & Lydiche, 31 s.); H. L. VON DARDEL: Presidenten S. A. Leijonhufvuds minnesanteckningar (Sthm 1919, Norstedt, 390 s., kr. 16.00, inb. kr. 19.00).

 

Svensk Juristtidning 1920.

34. LITTERATUR.    Rättshistoria. I Sv. J. T. har redan anmälts (1919 s. 255) F. HAGERUP Rätt och kultur i nittonde århundradet. Under året komma att anmälas C.G. BERGMAN: Testamentet i 1600-talets rättsbildning (Lund 1918, Gleerup, 131 s., kr. 3.75) och ÅKE HOLMBÄCK: Ätten och arvet enligt Sveriges medeltidslagar (Uppsala 1919, Almqv. & Wiks., kr. 3.75).
    Civilrätt. JUL. LASSENS 1917 utgivna arbete Læren om Aftaler ifølge Lov 8. Maj 1917, utgörande första häftet av en ny, tredje upplaga av förf:ns Haandbog i Obligationsretten Almindelig Del, har 1918 följts av ett andra häfte (København, Gad, S. 237—483). Av JUL. LASSENS Lærebog i Obligationsrettens specielle Del har en ny, andra upplaga ombesörjts av prof. HENRY USSING (Kbhvn 1919 och 1920, Gad, kr. 12.00, inb. kr. 14.50). — FREDRIK STANGS stora arbete Erstatningsansvar föreligger nu avslutat i 7 häften (Kristiania 1919, Aschehoug, 442 s., kr. 21.00). Arbetet kommer snarast att anmälas i Sv. J. T.
    Av svensk civilrätt är endast att anteckna tredje upplagan av S. SKARSTEDTS edition av Allmänna arrendelagen (Sthm 1918, Norstedt, 249 s. kristidspapper, kart. kr. 8.00) samt HJALMAR WESTRINGS aktuella broschyr Makars rättsförhållanden enligt lagberedningens förslag (Sthm 1920, Norstedt, 45 s., kr. 1.00). I samma ämne föreligger tillgängligt i bokhandeln såsom särtryck ur Sv. J.T. BIRGER EKEBERG: Äktenskaps rättsverkningar enligt det nya förslaget till giftermålsbalk (Sthm 1918, Nord. bokh., 29 s., kr. 0.75).
    Speciell privaträtt. Docenten KRISTIAN SINDBALLE har såsom första häfte av Forsikringsretlige Studier utgivit: Forsikringssøgendes Pligt til at give Risikooplysninger (Kbhvn 1919, Gyldendalske Bogh., 69 s.). Samma ämne behandlas i en av den norske advokaten NICOLAY L. BUGGE såsom referent vid elfte nordiska juristmötet författad uppsats Forsikringstagerens pligt til at gi oplysning om forhold av betydning for forsikringsavtalen (Sthm 1919, Nord.bokh., 38 s.). Till juristmötet utkom jämväl prof. VINDING KRUSES inledningsuppsats Den kollektive Arbejdsaftale (Sthm 1919, Nord. bokh., 28 s.). Den skandinaviska rättslitteraturen har erhållit en värdefull tillökning genom JOHS. JANTZEN: Tidsbefragtning (Kristiania 1919, Nord. Skibsrederforening, 284 s.).
    I en serie populärvetenskapliga framställningar av gällande finländsk rätt har på Tietosanakirja-Osakeyhtiös förlag i Helsingfors utkommit K. A. MORING: Jordlagstiftningen, vattenrätten samt lagstiftningen om jordbruket och dess bisysselsättningar (1919, 89 s.). Vattenrättsdomaren N. GÄRDE har undertiteln "Den nya vattenlagen" utgivit ett föredrag, behandlande lagens grunddrag särskilt med hänsyn till dess betydelse för landsbygdens elektrifiering (Sthm 1919, Teknologföreningens förlag, 47 s.). Expropriationslagen av den 12 maj 1917 har jämte utdrag ur förarbetena utkommit såsom särtryck ur Nytt juridiskt arkiv med sakregister av H. FALK (Sthm 1919, Norstedt, 280 s., inb. kr. 12.00). Slutligen höra hit: Lagen om arbetstidens begränsning, utg. av A. MOLIN (Sthm 1919, Norstedt, 58 s., kr. 1.25); OSCAR HAGMAN och SIGFRID HANSSON: Åttatimmarslagen (Sthm 1919, Tidens förlag, (63 s., kr. 1.00); och Samling av skiljedomar i ersättningsärenden enligt trafikstadgan utg. av kungl. järnvägsstyrelsen, årg. II (Sthm 1919, 127 s.).
    Straffrätt. Prof. J. C. W. THYRÉN har under 1919 utgivit: Förberedande utkast till strafflag, Speciella delen II Ärekränkningsbrottet (Lund, 185 s., kr. 7.00); Kommentar till strafflagen kap. 16 (Lund, Gleerupska univ.-bokh., 78 s., kr. 4.00) och Om sanningsbeviset vid ärekränkning, Överläggningsämne

LITTERATUR. 35vid det elfte nordiska juristmötet (Sthm, Nord. bokh., 22 s.). Samme förf. har såsom bilagor till akademiska inbjudningsskrifter (Lund, Gleerup) utgivit Vorentwurf zu einem schwedischen Strafgesetzbuche Abschnitt I—VIII nebst ein leitenden Bemerkungen (1918, 30 s.) och såsom fortsättning härtill Vorentwurf zu einem schwedischen Strafgesetzbuche Abschnitt IX—XIII (1919, 28 s.). I Lunds universitets årsskrift (N. F. I, 15, 5) ingår samme författares Remarks on a swedish project of criminal law (1916), General part (1919, 31 s.). Under 1919 hava ytterligare utkommit: FRITZ STERZEL: Bidrag till läran om bedrägeribrottet, Akademisk avhandling (Uppsala, Akad. bokh., 205 s.); NILS HELLICHIUS: Indiciebeviset i brottmål, Ett föredrag (Sthm, Fritze, 45 s., kr. 2.50); HARALD SALOMON og AUG. WIRÉN: Vernearbeide for ungdommen i Amerika og Sverige, To foredrag (Kristiania, Dybwad, 63 s.); samt Rättspsykiatriska utlåtanden, avgivna år 1918 (Sthm, Medicinalstyrelsen, 74 s.).
    Processrätt. Angående FRANCIS HAGERUP: Den norske civilproces, H. MUNCH PETERSEN: Den danske Retspleje, samt Retsplejelovene, och O. Hj. GRANFELT: Sammandrag av föreläsningar över Finlands civilprocess, se Sv. J. T. 1919 s. 404. Den norska civilprocessreformen skildras vidare i ERIK SOLEM: Civilprocesreformen i praksis (Kristiania 1918, Steenske forlag, 188 s.). Den danska rättegångsreformen har ytterligare framkallat följande arbeten: H. MUNCH PETERSEN: Nævninger, En almenfattelig Oversigt (Kbhvn 1919, Gad, 56 s.); F. HOLM og J. V. JØRGENSEN: Nogle almindelige Retstilfælde som de antagelig vil forme sig for Underretterne efter Retsplejereformen (Kbhvn 1918, Gad, 77 s.); J. KNOX og S. GRUNDTVIG: Uddrag af Retsplejeloven til Brug ved Underretterne (2:det Oplag, Kbhvn 1919, Gad, 43 s.); samt Formularer vedrørende Rettergangsmaaden i borgerlige Sager efter Retsplejeloven (Kbhvn 1918, Gad, 36 s.). I Sv. J. T. skola snarast anmälas KRISTIAN SINDBALLE: Bidrag til Læren om judicielle Afgørelsers Retskraft (Kbhvn 1918, Gyldendalske Bogh., 205 s.); R. A. WREDE: Grunddragen af Finlands processrätt (Helsingfors 1919, Tietosanakirja-Osakeyhtiö, 220 s.); och SIEGFRIED MATZ: Om underdomarens materiella processledning i svensk ordinär civilprocess (Sthm1919, Nord. bokh., 144 s.). Till det elfte nordiska juristmötet utkom NILS ALEXANDERSON: Under vilka förutsättningar bör verkställighet av dom eller skiljedom, meddelad i något av de nordiska länderna, kunna erhållas i de övriga? (Sthm 1919, Nord. bokh., 44 s.).
    Stats- och förvaltningsrätt. Prof. REUTERSKIÖLD har fortsatt utgivandet av sina Föreläsningar i svensk stats- och förvaltningsrätt (Uppsala 1919, Almqv. & Wiks.) med följande delar: II Förvaltningen, Inledning. 1. Politiförvaltningsrätt (1:a hft, 104 s., kr. 2.25) och III. Samhällsförfattningen, 3. Korporations- och kyrkorätt (1:a hft, 116 s., kr. 2.50). I Meddelanden från Svenska riksarkivet (Sthm, Norstedt) ingår JOH. Ax. ALMQVIST: Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523—1630 med särskild hänsyn till den kamerala indelningen (II: 1, 334 s., och III: 2, s. 50—96). I Norge har utkommit FREDE CASTBERG: Grundlovens forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft (Kristiania 1919, Cappelen 165 s.). Bland författningseditioner märkas: C. G. HAMMARSKJÖLD: Kommunallagarna av den 21 mars 1862, 7:e uppl. (Sthm 1919, Norstedt, 350 s., inb. kr.12.50); Kommunal författningssamling för Stockholm, årg. X (Norstedt, kr. 5.00); EINAR J:SON THULIN: Förordningen angående försäljning av rusdrycker och därtill hörande författningar (Se Sv. J. T. 1919 s. 187); RICKARD SANDLER:

36 LITTERATUR.Tidens skattehandbok, Rådgivare och uppslagsbok i skatte-, deklarations- och taxeringsspörsmål (Sthm 1920, Tidens förlag, 500 s., inb. kr. 12.50); och OTTO CRONEBORG: Universitetsstatuter m. m. (Uppsala, Almqv. & Wiks., 311 + 614 s.).
    Internationell rätt. Till red. har slutligen insänts FRANZ  SCHOLZ: Privateigentum im besetzten und unbesetzten Feindesland unter besonderer Berücksichtigung der Praxis des Weltkrieges (Berlin 1919, Liebmann, 309 s., Mk 22.00). Ang. T. WISTRANDS Ètude se Sv. J. T. 1919 s. 314.