UR SVENSKA TIDSKRIFTER.

 

    Nytt juridiskt arkiv 1919 avd. II hft 2—4 : N. Gärde, Den nya vattenlagstiftningen (forts. s. 211—534): H. V. Himmelstrand, Den nya lagstiftningen om rätt till litterära och musikaliska verk samt verk av bildande konst ävensom fotografiska bilder (s. 535—594); M. Fehr, Den nya lagstiftningen angående rättegångsbiträde åt häktad (s. 595—616); Densamme, Lagen om fri rättegång (s. 617—670); Översikt av de vid 1919 års riksdagar behandlade ärenden, i vilka lagutskott meddelat utlåtande, ävensom redogörelse för vissa av andra utskott behandlade lagfrågor (s. 671—842).
    Statsvetenskaplig tidskrift 1920 hft 4 (tillägnat professor Pontus Fahlbeck den 15 oktober 1920): Albert Ernberg, Några anteckningar om konungens befallningshavandes granskningsuppgift vid röstsammanräkning till andra kammaren (s. 237—252); P. O. Gränström, Ålands representation i svenska ståndsriksdagen (s. 253—278); Robert Malmgren, Amnesti (s. 288—306); C. A. Reuterskiöld, Konsultativt referendum och svenska statsrättsprinciper (s. 307-315); Emil Sommarin, Om reformeringen av huvudmannainstitutionen i sparbankerna (s. 316—344); Sigfrid Wallengren, Om parti- och personmomenten inom proportionalismen (s. 345—362).
    Sociala meddelanden 1920 hft 7—11: Arbetstidskommitténs förslag till lag om arbetarsemester (s. 691—695); Det nordiska samarbetet rörande socialstatistiken (s. 790—794); Hyresstegringslagen år 1920 (s. 795—808); Nykterhetskommitténs förslag om rusdrycksförbud (s. 902—904); Fylleriförseelserna och deras orsaker under andra kvartalet 1920 (s. 905—913); Den norska lagstiftningen om arbetarutskott (s. 917—922).
    Svenska stadsförbundets tidskrift 1920 hft 5—7: Set Silow, Den fria rättshjälpen (s. 242—250); Nils Herlitz, De svenska städernas privilegier (s. 287—297, 352—363) Nils Moureau, Lag om barn utom äktenskap (s. 363—369).
    Tidskrift för den svenska pensionsförsäkringen 1920 hft 7—9: Den danska folkpensioneringen II (s. 155—158).
    Försäkringsföreningens tidskrift 1920 hft 3: Axel Afzelius, Anm. av Gunnar Palme: Register över försäkringsmål (s. 329—332).
    Tiden 1920 hft 5—6 (tillägnat Hjalmar Branting 23/11 1920): Richard Sandler, Kring budgetreformen (s. 251—260): Östen Undén, De mänskliga rättigheterna (s. 274—278); Anders Örne, Kooperation och politik (s. 294—302).
    Svensk Tidskrift 1920 hft 2: Carl W. U. Kuylenstierna, Kommunalskattereformen (s. 85—97); hft 5: Arne Holmberg, Demokratisk rättsskipning i det nya Ryssland (s. 341—348); Rekognitionsskogarna och skogspolitiken (s. 363—366); hft 8: Reformer inom polisväsendet (s. 544—546).
    Det nya Sverige 1920 hft 2: Hj. Haralds, Samhällsupplösning. Några reflexioner med anledning av det skandinaviska förslaget till giftermålsbalk (s.82—89); hft 4: Lage Staël von Holstein, Folkförbundet och allianserna (s. 162—171); hft 9: Densamme, Åland och folkrätten (s. 234—241).