UR GRANNLÄNDERNAS TIDSKRIFTER.

 

    Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland 1919 hft 4—6 innehålla: A. W. Gadolin, Skandinavisk rättslitteratur 1918 (s. 221—233); Alfred Holmström, Bidrag till frågan om bildande af Finlands sakförareförbund (s 265—309); Wilhelm Chydenius, Josef Kohler (s. 345—348); O. Hj. Granfelt, Är ändring av SL III: 4. 1 önskvärd och, om så är fallet, i vilken riktning? (s. 349—359); Heimo Helminen, Om prestationsskyldighetens innehåll (s. 360—376); Juridiska föreningens förhandlingar 1918 och 1919.
    Tidsskrift for Retsvidenskab 1919 hft 3—4: Tore Almén, Skandinavisk rättspraxis på köplagens område (s. 265)—305); O. Solnördal, Nogen Bemærkninger til Læren om Sedvanerettsdannelse og Sedvanerettsreglenes Virkeomraade (s. 306—357); L. H. Bjarnason, Oversigt over islandske Love 1918 (s. 358 — 360); Frantz Dahl og A. E. Rodhe, Nordisk Litteraturfortegnelse 1918 (s. 361421); Frantz Dahl, Nekrologer över Edmund Bernatzik, Franz von Liszt och Josef Kohler (s. 422—439); F. Hagerup, Nekrolog över Adolphe Prins (s. 439—441).
    Norsk Retstidende 1919 hft 15—55: Arne Vogt, Norsk lovgivning 1815—1918, En statistisk oversigt (s. 321—328); Densamme, Norsk lovgivning i 1919 (s. 641—647); Mikael H. Lie, Gamle norske domme (s. 647—649).
    Ugeskrift for Retsvæsen, Den litterære Afdeling 1919 nr 26—52: G. Svedstrup, Mangelen paa Embedsfuldmægtige (s. 169 — 172); John Knox, "Formularer vedrørende Rettergangsmaaden i borgerlige Sager efter Retsplejeloven" (s. 173—176); Densamme, Virkningerne af Parternes Udeblivelse i borgerlige Underretssager efter Retsplejeloven (s. 177—180); J. Koch, Mundtlig Procedure, belyst gennem Erfaringerne fra Sø- og Handelsretten (s. 185—201); Charles V. Nielsen, Transport af Bogfordringer (s. 202—207); Taler holdte i Højesterets Møde den 1. Oktober 1919 af Højesteretssagfører Liebe og Højesteretspresident Gram (s. 209—211); H. Munch-Petersen, Den militære Retspleje (s. 211—212); A. Seerup, Om Straf for Besiddelse af ikke efterlyste Genstande (s. 212—218); Vilhelm Meyer, Firmanavnes Retsbeskyttelse (s. 218—224); H. Munch-Petersen, Svar ikke! (s. 226—228, jfr s. 244—245); L. N. Hvidt. Anm. av H. MUNCH-PETERSEN: Retsplejelovene af 11. April 1916 (s. 229—230); H. H.Bruun, Om Begrænsninger i Modregningsretten (s. 233—241); H. B. Krenchel, Friaktier (s. 241—243, jfr s. 260—261); Knud Jarner, Anm. av KRISTIAN SINDBALLE: Bidrag til Læren om judicielle Retsafgørelsers Retskraft (s. 246 —248); Egmont Andersen, Landsrettens og Underrettens Kompetence i Umyndiggørelsesager (s. 249—254, jfr s. 254—256, 257—258 och 1920 s. 15).
    Nordisk Tidsskrift for Strafferet 1919 hft 3: Carl Torp, Franz von Liszt (s. 139—145); John Knox, Proceduren efter Retsplejeloven i Strafferetssager under Underretternes Paakendelse (s. 146—172); Viktor Almquist, Vårt ansvar (s. 173—184); Alvar Montelius, Det tyska förslaget till lag om bekämpande af könssjukdomar (s. 185—191); Hartvig Nissen, Fra fængsels- og tvangsarbeidsvæsenet i Norge (s. 192—199).
    Juridisk Tidsskrift 1919 nr 6—9: C. B. Henriques, Bemærkninger om Vidne- og Partsafhøring efter Retsplejeloven (s. 193—209); P. CHR. STEMANN, Nogle Bemærkninger om Lovgivning for og Administration af indlemmede Distrikter (s. 210—216); GEORG COHN, Folkenes Forbund (s. 225264).