Det danske Udkast til Lov om Ægteskab er endnu ikke paany forelagt Rigsdagen, og de Meddelelser, der nu og da fremkommer desangaaende, har været indbyrdes modstridende. Imidlertid er Forholdet vistnok det, at Udkastet for Tiden »gennemgaas» i Justitsministeriet, og at det er Meningen, efter at denne Gennemgang er sluttet, at fremme Sagen. Men det er endnu uvist, om derefter hele Udkastet eller blot visse Dele deraf vil blive forelagt og i hvilket Omfang det saaledes forelagte vil være i Overensstemmelse med Udkastet.
    Skulde det vise sig, at den nuværende Regering ikke i det væsentlige vil følge Udkastet eller maaske end og vil undlade at fremme Sagen, kan det vistnok ventes, at Udkastet i den Form, hvorunder det blev forelagt Rigsdagen i sidste Samling, af det radikale Parti i indeværende Rigsdagssamling vil blive forelagt som »privat» Lovforslag.

Ø. A.-R.

 

    Nordiska administrativa förbundet. Efter samråd mellan de danska, norska och svenska styrelserna inom nordiska administrativa förbundet (se Sv. J. T. 1920 s. 313) har nu antagits likalydande regler för de tre landens sekretariat, vilkas uppgift är att utgöra förbindelseleden mellan de administrativa tjänstemännen i dessa land. Berörda regler innehålla bl. a., att de olika sekreterarna skola under samverkan arbeta för främjande av förbundets syftemål. I sådant hänseende åligger det envar av sekreterarna att till de övriga översända utkommande litteratur, lagförslag, betänkanden, lagar och författningar, som kunna vara av intresse för administrationen i de övriga länderna, och att sörja för att de upplysningar han själv sålunda mottager översändas till veder-

NOTISER. 371börande myndigheter. Han har vidare att tillhandagå de övriga ländernas administrativa tjänstemän med upplysningar om förhållanden i sitt eget land och att likaledes lämna det egna landets administrativa tjänstemän bistånd för erhållande av upplysningar i de andra landen. Sekreterare äro för Danmark sekretær Aage Sachs, Finansministeriet, København, för Norge byråchef C. Platou, justisdepartementet, Kristiania, och för Sverige förste kanslisekreteraren N. Lindhult, socialdepartementet, Stockholm. Redaktionen för förbundets organ, "Nordisk administrativt Tidsskrift", är Ved Amagerport 12 C, København.