374 NOTISER.    Förhandlingarna vid Sveriges advokatsamfunds årsmöten åren 1917—1919 hava utkommit från trycket samlade i en volym om 225 sidor.
    År 1917 förekom, förutom föreningsärenden, diskussion om frågan: "Kan av krig vållad prisstegring berättiga säljare att inställa eller uppskjuta leverans?" Utgångspunkt var herr Gustaf Sandströms i Sv. J. T. 1917 s. 177 publicerade uppsats och inledningsanförandet hölls av herr Huselius (förut tryckt i Sv. J. T 1917 s. 272). Längre inlägg av hrr Kôersner och Sandström finnas återgivna.
    Därefter förekommer ett föredrag av professor Nils Alexanderson över "Grunddragen av den nya expropriationslagstiftningen". Talaren anmärker inledningsvis, att han avsåge lämna en mera summarisk och teoretisk redogörelse för ifrågavarande lagstiftning men icke ville inlåta sig på dess verkningar och tillämpning med hänsyn till den praxis och det tillvägagångssätt, som utbildat sig under den gamla ordningen.
    Slutligen finnes ett kortare inledningsföredrag av herr Almstrand om "Rätten till avtal om forum i en ny civilprocessordning". Talaren lämnar antydningar om, huru processkommissionen på dåvarande tidpunkt tänkt sig grundsatserna om forum och framlade olika alternativ, huru en eventuell avtalsrätt kan tänkas begränsad. I diskussionen uttalade sig de flesta för en prorogationsrätt av större eller mindre omfattning.
    Vid årssammanträdet den 8 juni 1918 diskuterades först det av häradshövdingen Cederschiöld och advokaten Almstrand såsom tillkallade sakkunniga inom justitiedepartementet utarbetade "utkast till lag om ändrad lydelse av 21 kap. rättegångsbalken" (vilket finnes avtryckt) med inledningsföredrag av herr Almstrand. Av herr Tjerneld framlades, under anslutning till förslagets huvudprinciper, en kritik av vissa detaljer, medan herr Berglund ställde sig avvisande mot förslaget i dess helhet. I övrigt gjordes en del uttalanden mest rörande detaljer och i allmänhet under anslutning till förslagets principer.
    Av herr Kôersner inleddes diskussion om "tolkning av köpeklausulen fritt å järnvägsvagn", vilket inledningsföredrag tryckts i utvidgad och förändrad form med tillägg av material, som föredragshållaren erhållit senare. (Jfr Sv. J. T. 1919 s. 145.) Föredraget utmynnar i den åsikten, att en säljare, fastän han får anses hava skyldighet att vid dylika köp rekvirera järnvägsvagnar, icke kan anses bära ansvar för möjligheten att erhålla transportmedel. Inledarens åsikt delades av de flesta deltagare i diskussionen.
    År 1919 hölls årsmötet i samband med Nordiska juristmötet och var helt kort. I förhandlingarna finnas avtryckta de av styrelsen antagna stadgarna för "John Tjernelds advokatfond", vilken bildats genom sammanskott i anledning av samfundets sekreterares John Tjerneld femtioårsdag. Enligt räkenskaperna uppgick fonden till kr. 8,574: 01, och avkastningen skall användas till resestipendier för ledamöter av samfundet eller till belöning för vetenskapligt arbete eller utredning, som är av beskaffenhet att särskilt intressera advokaterna eller gagna deras yrkesverksamhet.
    Volymen avslutas med ett längre referat och kritik av Kungl. Maj:ts vid 1918 års riksdag framlagda förslag till ny vattenlagstiftning av Otto R. Alrutz.


C. L.

 

    Förhandlingarna vid svenska kriminalistföreningens möten i Stockholm 1918 och 1919 hava nu utkommit i tryck i en volym om 86 sidor, innehållande professor Carl Torps föredrag 1918 om »Straf og andre Retsfølger

NOTISER. 375af den strafbare Handling med særlig Hensyn til Carl Torps og Joh. C. W. Thyréns Straffelovsudkast», lagmand Olaf Salomonsens föredrag 1919 »Om den norske straffelov og erfaringer fra dens praktiske anvendelse» samt diskussionen om det alltjämt aktuella lagutkastet angående polisundersökning i brottmål m. m. med inledningsanföranden av advokaten Georg Stjernstedt och revisionssekreteraren Algot Bagge samt diskussionsinlägg av statsrådet Löfgren, president Westring, polismästare Hårleman och professor Stjernberg.