Elfte nordiska juristmötets räkenskaper hava efter de tryckta förhandlingarnas distribution i maj 1920 avslutats samt undergått revision av häradshövding Bror Petrén, utsedd av styrelsen för föreningen Sveriges häradshövdingar, och auditören C. Ludv. Hasselgren, utsedd av styrelsen för Sveriges advokatsamfund.
    Själva mötets räkenskaper utvisa följande

InkomsterUtgifter
Medlemsavgifter                                   13,935: 20Expeditionskostnader                             8,617: 37
Statsbidrag                                           10,000: 00Tryckningskostnader                             15,273: 92
Räntor                                                         268: 64Diverseutgifter                                          1,545: 00
Bidrag från Gunnar Swensons fond 15,691: 75Järnvägsbiljetter till mötesdeltagare 14,459: 30
S:a 39,895: 59S:a 39,895: 59

    Kostnaderna för de av mötets styrelse anordnade festligheterna hava täckts, förutom av de svenska deltagarnes avgifter, av insamlade bidrag från föreningar och enskilda till ett belopp av 12,319 kr. 96 öre. Dessutom hava ur Gunnar Swensons fond erhållits 2,709 kr. 20 öre till täckande av vissa med festligheterna sammanhängande transport- och tryckningskostnader m. m.

 

    Insamlingen för de österrikiska juristbarnen. Då red. av Sv. J. T. hade att till Svenska Röda Korset avgiva redovisning för de avgifter, vilka till red. erlagts av de svenska fosterföräldrarna till de genom red:ns försorg i

NOTISER. 377Sverige över sommaren placerade barnen till österrikiska domare och andra jurister (se Sv. J. T. 1920 s. 119 och 246), var Svenska Röda Korsets överstyrelse nog tillmötesgående att dels medgiva red. avdrag för en väsentlig del av red:ns för barnens placering havda utgifter, dels ock avstå från att avkräva red. resekostnaden för de barn, vilkas fosterföräldrar ej varit villiga erlägga någon avgift. Det har härigenom för red. möjliggjorts att på det sätt disponera över de för täckande av barnens resekostnader bland svenska jurister insamlade medlen, att desamma för barnens räkning överlämnats till Vereinig ungder deutsch-österreichischen Richter vid dess årsmöte i Wien d. 8 dec. 1920 Då red. i det vid årets första häfte fogade uppropet angående insamlingen utfäst sig att i Sv. J. T. redovisa för insända bidrag, lämnas här en förteckning över namnen på bidragsgivarna samt de inbetalda beloppen med uteslutande av de till Röda Korset redovisade avgifterna från fosterföräldrarna. De personer, vid vilkas namn intet belopp finnes angivet, hava bidragit med det av red. föreslagna beloppet 80 kr., motsvarande resekostnaden för ett barn.
    Bidragsgivarna äro: Wilh. Andersson, G. Appelberg (500 kr.), A. Bagge, A.Borgström, Ernst Colliander, Ch. Dickson, R. Eklund (100), H. Elliot, Thore Engströmer (100), H. Espersson, S. Hagströmer, J. Hellner (1,000), Hj. Hoflund, G. Huselius, A. Kôersner (800), A. T. Larsson, C. Ljungholm (1,000), Linus Lindberg, T. Ljungman, T. Odencrantz (200), Edv. Petrén (200), Axel Roos, H. Sandell (100), Steno Stenberg (200), N. von Steyern (60), G. Sw. (140) och Theofil Wolff. S:a 5,600 kr., därav 600 kr. använts till klädesbidrag i fem särskilda fall och återstoden 5,000 kr. översänts till Wien. Beloppet utgör i österrikiskt mynt omkring 385.000 Kronen. De av Sv. J. T:s ansvarige utgivare förda räkenskaperna hava reviderats av justitieråden Joh. Hellner och B. Wedberg.