Binding—Lammasch—Prins. Under år 1920 hava två av straffrättsvetenskapens märkesmän avgått med döden, nämligen Karl Ludwig Lorenz Binding och Heinrich Lammasch. Binding, född d. 4 juni 1841, var vid sitt frånfälle d. 7 april 1920 professor i Leipzig. B. debuterade som historiker men övergick snart till straffrättens område, där han på grund av sin utomordentliga lärdom, sitt stora skarpsinne och sin märkliga dialektiska förmåga snart kom att intaga en synnerligen framträdande plats. B:s mest berömda verk är det år 1872 utkomna arbetet »Die Normen und ihre Ubertretung». — Lammasch avled d. 6 jan. 1920. Han var född d. 21 maj 1853 och var vid sin död professor i Wien. Genom L. har Österrike gjort sin mest betydande insats i den europeiska straffrättslitteraturen, och även på folkrättens område var L. en författare av rang. L. fungerade som österrikisk ministerpresident från d. 25 okt. 1918 till kejsar Karls tronavsägelse d. 11 nov. s. å. Någon tid före L. avled, d. 29 sept. 1919, den framstående belgiske kriminalisten Adolph Prins född d. 2 nov. 1845. P. var professor i Brüssel och generalinspektör för fångvården. Han har utövat ett fruktbart och mångsidigt författarskap på straffrättens och straffprocessens område. (Se vidare professor Frantz Dahls uppsats i Nordisk Tidsskrift for Strafferet 1920 s. 246—253.)

 

    Statsrådet Lars Birger Ekeberg, som d. 27 okt. 1920 utnämndes till justitieminister i den De Geerska ministären, är född i Uppsala d. 10 aug. 1880, son till handlanden Lars Fredrik Alexander Ekeberg och hans hustru Hilma Amanda Lemke. Efter mogenhetsexamen i Uppsala d. 26 maj 1898 avlade E. jur. utr. kand.-ex. d. 30 maj 1902 samt blev, efter tingstjänstgöring under Svea hovrätt, d. 15 juni 1904 docent i speciell privaträtt och civilrätt vid Uppsala universitet. D. 16 april 1907 utnämndes E. till professor i speciell privaträtt jämte finansrätt vid Stockholms högskola och blev d. 24 majs. å. juris doktor. E. kallades d. 9 febr. 1915 till professor i civilrätt vid nämnda högskola. E., som biträtt inom jordbruks-, justitie- och finansdepartementen vid utarbetande av åtskilliga lagförslag, blev d. 3 dec. 1909 ledamot av lagberedningen samt deltager sedan 1910 i det skandinaviska lagstiftningsarbetet på familjerättens område. E. har sedan Sv. J. T:s grundande tillhört dess redaktion. — Ang. E:s talrika skrifter hänvisas till den nyss utkomna justitiematrikeln.

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 29 okt. 1920 förordnat docenten, juris doktorn Kurt Olof Lamm att vara assessor i Svea hovrätt, samt d. 17 dec. 1920 till advokatfiskal i hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt notarien i Svea hovrätt Hampus Andreas Camillo Åström.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har d. 16 nov. 1920 förordnat vice häradshövdingen Karl Fabian Appelberg att tills vidare intill utgången av år 1921 vara vattenrättssekreterare vid Österbygdens vattendomstol.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 17 dec. 1920 transporterat häradshövdingen i Piteå domsaga Otto Daniel Krook att fr. o. m. d. 1 jan. 1921 vara häradshövding i Gästriklands östra domsaga, ävensom utnämnt till häradshövding i Gästriklands västra domsaga v. häradshövdingen Karl Gustaf Ragnar Grönhagen, till häradshövding i Umeå domsaga v. häradshövdingen Ingemar Kramer och till häradshövding i Västerbottens södra domsaga v. häradshövdingen Erik Jakob Rönquist.

380 NOTISER.    K. M:t har samma d. 17 dec. förordnat, att biträdande domare skola under år 1921 vara anställda i följande sju domsagor, nämligen Södra Roslags, Södertörns, Oppunda och Villåttinge, Västerbottens norra, Östra Värends, Askims, Hisings och Sävedals samt Frosta och Eslövs, ävensom att sådan domare skall vara anställd i Jämtlands norra domsaga fr. o. m. d. 1 jan. t. o. m. d. 30 juni 1921 och i Ovansiljans domsaga fr. o. m. d. 1 juli t. o. m. d. 31 dec. 1921.