Rådhusrätterna. K. M:t har d. 17 dec. 1920 på ansökan beviljat borgmästaren i Jönköping Fredrik Wilhelm Palmgren avsked fr. o. m. d. 1 jan. 1921.

 

    Processkommissionen. Justitieministern har jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 22 okt. 1920 tillkallat ledamoten av riksdagens andra kammaredirektören Axel Vennersten att, jämte förut tillkallade sakkunniga, deltaga i processkommissionens överläggningar.

 

    Sjölagskommittén. K. M:t har d. 29 okt. 1920 förordnat revisionssekreteraren Algot Bagge att tillsvidare under det ordföranden i sjölagskommittén, rådmannen Knut Dahlberg är statsråd vara ordförande i nämnda kommitté, dock med rätt för Dahlberg att, då han så önskar, utöva ordförandeskapet. Vidare har K. M:t d. 5 nov. 1920 förordnat hovrättsrådet jur. doktorn H. Wikander att intill utgången av år 1921 vara ledamot i sjölagskommittén såvitt angår befraktningsavtalet.

 

    Namnlagen. K. M:t, som d. 31 dec. 1919 förordnat professorn Gösta Eberstein att tillsvidare biträda inom justitiedepartementet med upprättande av förslag till lag om rätt till släktnamn, har d. 29 okt. 1920 förordnat kanslirådet Carl Fredrik Teodor Vougt att jämte Eberstein biträda inom justitiedepartementet vid behandlingen av förenämnda lagstiftningsfråga.

 

    Gruvlagstiftningssakkunniga. Jämlikt K. M:ts bemyndigande har justitieministern d. 26 nov. 1920 tillkallat professorn vid Tekniska högskolan Arvid Johansson att jämte förut tillkallade personer såsom sakkunnig biträda inom justitiedepartementet med utarbetande av förslag till ny gruvlagstiftning. (Se Sv. J. T. 1920 s. 55).

 

    Religionsfrihetssakkunniga. Att såsom sakkunnig biträda inom justitiedepartementet vid utarbetande av förslag till lag om rätt till utträde ur statskyrkan m. m. har justitieministern jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 12 nov. 1920 efter fattigvårdskonsulenten A. W. Gullberg, vilken avsagt sig uppdraget, förordnat rektorn, filosofie doktorn J. Julén. (Se Sv. J. T. 1918 s. 230).

 

    Lediga notarieplatser i domsagorna. I följande domsagor hava lediganotarieplatser anmälts hos redaktionen:
    Vadsbo södra domsaga: förste notarieplatsen från d. 1 jan. 1921. Adr. häradsh. L. Beck-Friis, Skövde.
    Väster Närkes: andre notarieplatsen från d. 1 nov. 1920. Adr. v. häradsh. R. Grönhagen, Örebro.
    Frosta och Eslövs: förste notarieplatsen från d. 1 jan. 1921. Utöver i lagstadgat arvode fri bostad i tingshuset. Adr. häradsh. Carl Ursell, Eslöv.
    Vadsbo norra: förste notarieplatsen från d. 1 jan. 1921; andre notarieplatsen att tillträdas genast. Adr. Domhavanden, Mariestad.
    Jämtlands norra: förste notarieplatsen från d. 1 jan. 1921. Utöver lagstadgat arvode fri bostad i tingshuset med värme, lyse och städning. Adr. häradsh. E. Leijonhufvud, Östersund.
    Kinda och Ydre: förste notarieplatsen från d. 1 jan. 1921; andre notarieplatsen genast. Adr. häradsh. C. H. G. Cederschiöld, Kisa.
    Kinds och Redvägs: andre notarieplatsen från d. 6 jan. 1921. Adr. Domhavanden, Ulricehamn.
    Västra Hälsinglands: andre notarieplatsen från början av 1921. Utöver statsarvodet fri bostad med värme, lyse och städning. Adr. häradsh. Hj. Himmelstrand, Ljusdal.
    Medelpads östra: förste notarieplatsen från d. 1 jan. 1921. Adr. v. häradsh. E. Dahl, Sundsvall.