NYUTKOMNA BETÄNKANDEN.1

 

Från justitiedepartementet:
    Förslag till grundlagsändringar åsyftande ett närmare samarbete mellan regering och riksdag i utrikespolitiska angelägenheter. Sthm 1919. Norstedt. 4:o. 48 s. (Avg. d. 15 mars 1919.)
    Förslag till lag ang. inskränkning under viss tid i bolags och föreningsrätt att förvärva fast egendom i södra och mellersta Sverige. Sthm 1920. Palmquist. 4:o. 153 s. (Avg. d. 28 jan. 1920.)
    Förslag till lag om förlängning av vissa arrendeavtal. Sthm 1920. Palmquist. 4:o. 31 s. (Avg. d. 21 jan. 1920.)
    Yttranden över sistnämnda förslag. Sthm 1920. Palmquist. 4:o. 27 s.
    Förslag till lag om åtgärder till upphävande av bulvanförhållande ifråga om fastighet. Sthm 1920. Palmquist. 4:o. 30 s. (Avg. d. 9 mars 1920.)
    Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen. III. Förmögenhetsbrotten. Första delen. Lund 1920. Gleerupska univ. bokh. 8:o. II+213 s. (Avg. av Johan C. W. Thyrén d. 31 maj 1920.)
    Betänkande och förslag ang. vissa till konkurslagstiftningen hörande frågor. Sthm 1920. Beckman. 4:o. 27 s. (Avg. d. 7 sept. 1920.)
    Jordstyckningskommissionens betänkande. Förslag till lag om delning av jord å landet m. m. Sthm 1920. Palmquist. 4:o. XIII+361 s. (Avg. d. 16 okt. 1920.)
    Betänkande med förslag till lag om manifestationsed. Sthm 1920. Beckman. 4:o. 39 s. (Avg. av S. Lawski d. 25 nov. 1920.)
    Sammandrag av yttranden över dels ett inom justitiedepartementet år 1918 utarbetat förslag till lag med vissa bestämmelser till stävjande av förvärv av fast egendom i annans namn med mera, dels ett av jordkommissionen d. 9 mars 1920 avgivet förslag till lag om åtgärder till upphävande av bulvanförhållande i fråga om fastighet. Sthm 1920. Palmquist. 4:o. 72 s.
    Fastighetsregisterkommissionens meddelanden VI. Spörsmål, författningar m. m. Sthm 1920. Palmquist. 4:o. 68 s.
    Sjölagskommittén. I. Förslag till sjömanslag och lag om ändring i vissa delar av sjölagen. Sthm 1920. Beckman. 4:o. 90 s. (Avg. d. 4 juni 1920.)
Från utrikesdepartementet:
    Diplomatiska aktstycken utgivna av kungl. utrikesdepartementet. Ålandsfrågan inför nationernas förbund. Sthm 1920. Norstedt. 8:o. V+289 s.
Från civildepartementet:
    Betänkande ang. hyresstegringsskatt för bostadsändamål. Sthm 1919. Marcus. 8:o. 67 s. (Avg. d. 1 mars 1919.)
    Arbetstidskommittén. Sthm 1920. IV. Betänkande med förslag till lag om arbetaresemester. Marcus. 4:o. 67 s. (Avg. d. 13 mars 1920.) V. Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. i Sverige vid år 1917. Hæggström. 8:o. 146 s. (Avg. d. 13 mars 1920.)
    Betänkande ang. riktlinjerna för vanförevårdens vidare utveckling. Sthm 1920. Hæggström. 4:o. VII+166 s. (Avg. d. 25 mars 1920.)
    Betänkande och förslag rörande brandskyddsföreskrifter och ordnandet av brandväsendet inom riket. V. Utlåtande och förslag ang. anordnande vid järnvägsknutpunkter av brandmaterialdepåer på statsverkets bekostnad. Sthm 1920. Beckman. 4:o. 17 s. (Avg. d. 31 mars 1920.)

 

1 För fullständighetens skull hava medtagits jämväl en del betänkanden av är 1919, vilka förut ej omnämnts.

382 ÖVERSIKTER.Från socialdepartementet:
    Socialförsäkringskommittén. II. Översikt av utländsk lagstiftning ang social sjukförsäkring ävensom statistiska undersökningar m. m. Sthm 1919 Norstedt. 4:o. 376 s.
    Betänkande med förslag till lag om hemindustriellt arbete. Sthm 1920. Marcus. 4:o. 117 s. (Avg. d. 15 juni 1920.)
    Förslag till lag om sjukförsäkring. Sthm 1920. Beckman. 4:o. IV+133 s.
    Redogörelse för yttranden av myndigheter m. fl. i anledning av socialförsäkringskommitténs förslag till lag om allmän sjukförsäkring. Sthm 1920. Norstedt. 4:o. 175 s.
Från kommunikationsdepartementet:
    Utkast till lag om luftfart. Uppsala 1920. Almqvist & Wiksell. 8:o53 s.
Från finansdepartementet:
    Betänkande och förslag ang. krigstidstillägg och krigstidshjälp under år 1919 till befattningshavare och f. d. befattningshavare i statens tjänst ävensom till vissa andra pensionärer. Sthm 1919. Marcus. 4:o. 127 s. (Avg. d.18 febr. 1919 )
    Löneregleringskommittén. Sthm. Norstedt. 4:o. LX. Utredning och förslag i fråga om det i avlöningsbestämmelser för befattningshavare inom den civila statsförvaltningen intagna villkor om gott vitsord för erhållande av ålderstillägg. 1919. IV+75 s. (Avg. d. 21 okt. 1919.) LXII. Utredning och förslag beträffande ny definitiv lönereglering för befattningshavare vid statsdepartement och centrala ämbetsverk. 1920. III.+183 s. (Avg. d. 3 nov. 1920.)
    Nykterhetskommittén. IX. Betänkande med förslag till lag om alkoholvaror m. m. Sthm 1920. Eklund. 4:o. 505 s. (Avg. d. 5 aug. 1920.)
    Vägkommissionens betänkande. III. Förslag till förordning om automobilskatt m. m. Sthm 1920. Marcus. 4:o. 174 s. (Avg. d. 15 aug. 1920.)
    1917 års sjömanshuskommitterades betänkande och förslag rörande sjömanshusens omorganisation. Sthm 1919. Marcus. 4:o. V + 526 s. (Avg. d. 18 nov. 1919.)
    Skeppstjänstkommitterades betänkande. I. Förslag till lag om begränsning av arbetstiden å svenska fartyg. Sthm 1919. Marcus. 4:o. 113 s. (Avg. d. 31 jan. 1919.)
    Budgetårskommittén. Förslag ang. förändring av budgetåret. Sthm 1920. Marcus. 4:o. V+132 s.
Från ecklesiastikdepartementet:
    Betänkande avgivet av de för utredning i frågan om beredande av bättre pensionsförhållanden åt änkor och barn efter delägare i prästerskapets änke- och pupillkassa. Sthm 1920. Centraltryckeriet. 4:o. 41 s. (Avg. d. 20 jan. 1920.)
    Förslag till lag ang. kantorer jämte därmed sammanhängande författningsförslag. Sthm 1920. Palmquist. 4:o. VI+133 s. (Avg. d. 6 mars 1920.)
    Betänkande med förslag till upphävande av prebendeinstitutionen. Sthm 1920. Marcus. 4:o. 41 s. (Avg. d. 13 nov. 1919.)
    Kyrkofondskommittén. VI. Betänkande ang. tillfällig löneförbättring åt kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat m. fl. prästmän. Sthm 1920. Marcus. 4:o. 46 s. (Avg. d. 17 nov. 1919.)
Från jordbruksdepartementet :
    Förslag till vissa ändringar i bestämmelserna rörande jakt och fågelskydd. I. Jakt- och fångstmedel. Sthm 1919. Marcus. 4:o. 52 s. (Avg. d. 27 aug. 1919.)
    Kungl. Elektrifierings kommitténs meddelanden 1—3. Sthm 1920. 12+42+48 s. +bilagor.
    Utredning och förslag rörande närmare bestämmelser för den med statens egna hemslånerörelse förbundna livförsäkringen. Sthm 1920. Marcus. 4:o. 96 s. (Avg. d. 10 april 1920.)

ÖVERSIKTER. 383    Betänkande rörande omorganisation av lantbruksstyrelsen m. m. II:1. Sthm 1920. Norstedt. 4:o. 286 s. (Avg. d. 17 juni 1920.)
    Kungl. jordbruksdepartementet XXXXVIII. Allmänna väghållningsbesväret på landet. Statistisk tabell. Sthm 1920. Marcus. 4:o. 68 s.
    Kronolägenhetskommissionens betänkande. II. Betänkande med förslag till lag om besittningsrätt för obegränsad tid till kronojord och annan publik jord m. m. Andra delen. Historik m. m. Statistik. Sthm 1920. Palmquist. 4:o. 520 s.
    Bilaga till kronolägenhetskommissionens betänkanden. Om stadgad åborätt. Kameralhistorisk utredning efter offentligt uppdrag verkställd av P. R. Bergström. Första delen. Sthm 1920. Palmquist. 4:o. 318 s. Andra delen. Författningar med motiv m. m. 1919. XV+731 s.