LAGRÅDET


har nedannämnda dagar år 1920 avgivit utlåtande rörande följande till lagrådet remitterade lagförslag:

juni 2. Förslag till lag ang. upphävande av patronell kallelserätt m. m. Föredragande: hovrättsrådet Gunnar Bendz.

juni 11. Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen den 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete. Föredragande: byråchefen Ragnar von Koch.

juni 18. Förslag till lag om ändrad lydelse av 18 kap. 16 § strafflagen. Föredragande: chefen för lagavdelningen, hovrättsrådet G. Grefberg.

sept. 4. Förslag till lag om ändring i vissa delar av utsökningslagen m. m. Föredragande: häradshövdingen Nils Edling.

okt. 6. Förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § i lagen d. 22 juni 1920 med vissa bestämmelser om registrering av elektriska anläggningar samt om rätt till elektrisk kraft m. m. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.

okt. 6. Förslag till ny avfattning av vissa §§ i förslaget till konkurslag m. m. Föredragande: hovrättsrådet Sven Lawski.

okt. 8. Förslag till lag ang. polisundersökning i brottmål samt häktning m. m. Föredragande: revisionssekreteraren Algot Bagge.

okt. 19. Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 och 4 §§ i lagen d. 24 mars 1916 om nyttjanderätt till gravplats. Föredragande: förordnade revisionssekreteraren S. Dahlqvist.

nov. 9. Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 och 3 §§ i lagen d. 19 juni 1919 huru avgöras skall, varest tidigare tillkommen allmän flottled skall jämlikt vattenlagen bibehållas. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.

nov. 9. Förslag till lag om ändrad lydelse av 17 och 18 §§ i lagen d. 13 juli 1887 om handelsregister, firma och prokura. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.

nov. 12. Förslag till lag om emissionsrörelse. Föredragande: byråchefen A. Tondén.

nov. 12. Förslag till lag om ändrad lydelse av 139 § i lagen d. 12 aug. 1920 om aktiebolag m. m. Föredragande: byråchefen A. Tondén.

nov. 12. Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse. Föredragande: byråchefen A. Tondén.

nov. 29. Förslag till förordning ang. ändrad lydelse av 5 § i förordningen ang. allmänt kyrkomöte d. 16 nov. 1863. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.

dec. 13. Förslag till lag med särskild bestämmelse i fråga om skydd för vissa främmande patent. Föredragande: hovrättsrådet H. Hjertén.