384 ÖVERSIKTER.NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.


    Sv. F. S. nr 392. Lag d. 30 juni 1920 om rätt för vissa väljare att utan inställelse inför valförrättare avgiva valsedel vid vissa kommunala val samt om behandling av valsedelsförsändelse. (Jfr nr 393—396.)
    Nr 399. K. K. d. 11 juni 1920 ang. vissa tillägg till avlöningsvillkoren för revisionssekreterare och hovrättsråd.
    Nr 405. Giftermålsbalk d. 11 juni 1920. (Jfr 406—434.)
    Nr 443. K. F. d. 22 juni 1920 ang. upphörande av taxering enligt förordningen d. 30 juni 1916 om krigskonjunkturskatt m. m.
    Nr 459. Lag d. 11 juni 1920 om ändring i vissa delar av vattenlagen.
    Nr 460. Lag d. 11 juni 1920 om vad vid anläggande av järnväg eller spårväg bör iakttagas till tryggande av närliggande marks torrläggning.
    Nr 461. Lag d. 11 juni 1920 om ändrad lydelse av 8 och 17 §§ i lagen d. 23 okt. 1891 ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet.
    Nr 462. Lag d. 11 juni 1920 om ändrad lydelse av 39 § i lagen d. 12 maj 1917 om expropriation.
    Nr 474. Lag d. 22 juni 1920 med vissa bestämmelser om registrering av elektriska anläggningar samt om rätt till elektrisk kraft m. m. (Jfr 475—480.)
    Nr 482. K. K. d. 9 juli 1920 ang. fastställande enligt kungörelsen d. 30 juni 1920 med allmänna grunder för dyrtidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst av grundtal att gälla tills vidare från och med juli månad år 1920. (Jfr nr 483—485.)
    Nr 486. K. K. d. 9 juli 1920 ang. extra lönetillägg för år 1921 åt vissa tjänstemän och betjänte m. m.
    Nr 510. K. K. d. 16 juli 1920 om ändrad lydelse av § 16 mom. 3 och § 185 i tullstadgan d. 1 juli 1904.
    Nr 518. K. K. d. 30 juni 1920 ang. bestridande av kostnaderna för utbetalning av ersättning till på arbetsrådets för anstaltande vid allmän underrätt hörda vittnen och sakkunniga.
    Nr 536. K. K. d. 9 aug. 1920 ang. amnesti för vissa politiska förbrytelser.
    Nr 577. K. K. d. 16 juli 1920 ang. lufttrafik över svenskt område.
    Nr 614. K. K. d. 25 sept. 1920 ang. befrielse för riksbanken under viss tid från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld.
    Nr 624. K. F. d. 25 sept. 1920 om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen d. 30 juni 1916 om automobiltrafik. (Jfr nr 625—628.)
    Nr 630. K. F. d. 25 sept. 1920 ang. särskilda bestämmelser rörande mantalsskrivningen för år 1921 med anledning av folkräkningen d. 31 dec. 1920.
    Nr 635. K. F. d. 25 sept. 1920 om ändrad lydelse av § 3 mom. 1 i förordningen d. 6 aug. 1894 ang. mantalsskrivning.
    Nr 636. K. F. d. 25 sept. 1920 om ändrad lydelse av 15, 16 och 19 §§ i förordningen d. 19 nov. 1914 om arvsskatt och skatt för gåva.
    Nr 692. K. K. d. 11 okt. 1920 ang. äktenskapsregistret. (Jfr nr 693—695.)
    Nr 702. Lag d. 29 okt. 1920 om ändrad lydelse av § 13 i förordningen d. 16 nov. 1863 ang. allmänt kyrkomöte
    Nr 717. K. K. d. 22 okt. 1920 om ändrad lydelse av § 4 mom. 1 samt §§ 18, 20 och 21 i förordningen d. 14 dec. 1917 ang. indrivning och redovisning av böter.
    Nr 733. K. K. d. 19 nov. 1920 om fingeravtryck å häktade m. m.
    Nr 735. K. K. d. 26 nov. 1920 om insändande till lantbruksstyrelsen av vattendomstols, vattenöverdomstolens och högsta domstolens utslag, innefattande bestämmelser till fiskets skydd eller befrämjande.
    Nr 758. K. F. d. 19 nov. 1920 om ändring i vissa delar av förordningen d. 28 okt. 1910 om inkomst- och förmögenhetsskatt.
    Nr 759. K. F. d. 19 nov. 1920 om ändring i vissa delar av förordningen d. 28 okt. 1910 ang. bevillning av fast egendom samt av inkomst.