J. O:s framställningar till K. M:t. Enligt J. O:s till 1920 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har justitieombudsmannen Nils Lilienberg under år 1919 gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 18 mars ang. fråga om kristidsförfattnings fortfarande giltighet, även sedan den i övrigt upphävts, beträffande förbrytelse mot författningens bestämmelser, som dessförinnan åtalats; d. 16 maj om ändring av 9 § i k. förordningen d. 3 mars 1916 om straff för olovlig varuutförsel m. m.; d. 4 okt. ang. delning av Västerbottens södra domsaga eller annan åtgärd för minskning av domhavandens arbetsbörda; d. 31 okt. ang. en ifrågasatt polisförfattning m. m.; samt d. 20 dec. ang. åtgärder för uppehållande av en hög nivå hos rättsskipningen vid häradsrätterna.

 

    Borgmästarbefattningen i Sala. K. M:t har d. 16 jan. 1920 förklarat hinder icke möta mot återbesättande i vanlig ordning av den ledigblivna borgmästarbefattningen i Sala, dock med sedvanligt förbehåll beträffande borgmästarens skyldighet att i samband med en allmän omorganisation av underrätterna eller magistraterna övergå till annan befattning.

 

 

    Dödsfall. D. 28 nov. 1919 avled i Stockholm rådmannen därstädes Anders Albin Frithiof Strahl. S., som var född i Näsby, Jönköpings l., d. 25 mars 1857, avlade mogenhetsex. i Växjö 1877 samt hovrättsex. i Uppsala 1883. S. utnämndes 1886 till v. häradshövding och tjänstgjorde därefter i Stockholms rådhusrätt. 1902 utnämndes S. till rådman i Stockholm.
    D. 10 febr. 1920 avled i Tranås revisionssekreteraren Nils Edvard Gadde. G. var född i Lund d. 26 aug. 1874 och avlade därstädes mogenhetsex. 1892 och jur. utr. kand. ex. 1897. Efter att hava tjänstgjort ett par år vid Stockholms rådhusrätt och därefter i Svea hovrätt, utnämndes G. 1908 till fiskal och 1910 till hovrättsråd i nämnda hovrätt. 1912 utnämndes G. till revisionssekreterare. G. deltog i flera viktiga lagstiftningsarbeten och var bl. a. ledamot i den för utarbetande av lagförslag inom obligationsrättens område tillsatta interskandinaviska kommitté, som år 1912 framlade förslag till lag om kommission, handelsagentur och handelsresande. Över denna lag utgav G. en kommentar.

 

    Lagutskotten. Till ordförande och vice ordförande i första lagutskottet hava utsetts borgmästaren J. G. Pettersson, Södertälje, och häradshövdingen A. E. Åkerman. Sekreterare är hovrättsassessorn E. B:son Lind. I andra lagutskottet är godsägaren A. von Sneidern ordförande, vice häradshövdingen Hj. von Sydow vice ordförande och expeditionssekreteraren S. Centervall sekreterare.

 

    J. O. och M O. D. 21 febr. 1920 har till justitieombudsman återvalts revisionssekreteraren Berndt Nils Robert Lilienberg och till hans suppleant utsetts hovrättsrådet Ernst Arnold Lindman. Samma dag har till militieombudsman återvalts hovrättsrådet Gustaf Ferdinand Lindstedt och till hans suppleant valts hovrättsrådet John Arthur Samuelson.

 

    Finlands J. O. Till justitieombudsman i Finland har utsetts hovrättsfiskalen M. E. Alopæus.

 

    Universiteten i Uppsala och Lund. Jur. lic. och fil. kand. Fritz J. C. Sterzel har förordnats till docent i straffrätt vid Uppsala universitet.
    Vid Lunds universitet hava förordnats till docent i finansvetenskap jur. lic. och fil. kand. Erik Robert Lindahl samt till docent i processrätt jur. lic. Ake Hassler.