60 NOTISER.    Universitetet i Kristiania. Till professor i retsvidenskap har d. 1 juli 1919 utnämnts dr juris Mikael H. Lie.

 

    Universitetet i Köpenhamn. Till professor i Forsikringsret, Søret og Selskabsret har d. 7 jan. 1920 utnämnts docenten Kristian Sindballe.
    Efter avtal med juridiska fakulteten hava påbörjats kurser i polititeknik, ledda av politiinspektør Hakon Jørgensen och i bokföring, ledda av kontorchef Hans Bjarne. Sistnämnda kurs skola alla juris studerande genomgå.

 

    Nedre justitierevisionen. Under år 1919 hava följande personer för första gången förordnats att tjänstgöra såsom revisionssekreterare:
    d. 14 mars 1919: assessorn i Svea hovrätt P. H. Forsman,
    d. 7 aug. 1919: assessorn i Svea hovrätt H. G. E. Leijon, och
    d. 19 dec. 1919: assessorn i Göta hovrätt E. Hj. Bergendal.
    K. M:t har d. 19 dec. 1919 utnämnt nedannämnda personer att från och med d. 1 jan. 1920 vara revisionssekreterare: konstit. revisionssekreterarna. hovrättsråden i Svea hovrätt Gustaf Wilhelm Masreliez, Gustaf Alfred Casimir Lindwall, Alvar Elis Rodhe, vattenrättsdomaren i Norrbygdens vattendomstol, hovrättsrådet i Göta hovrätt Johannes Natanael Gärde, ledamoten i lagberedningen, hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Einar Stenbeck, byråchefen, hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Ragnar von Koch, konstit. revisionssekreteraren. hovrättsrådet i Göta hovrätt Carl Cervin, expeditionschefen, hovrättsrådet i hovrätten över Skåne ock Blekinge Bror Carl Hasselrot samt konstit. revisionssekreteraren, hovrättsrådet i Svea hovrätt Sixten Hadar Ivanoff Kylander D. 20 febr. 1920 har till revisionssekreterare utnämnts byråchefen, hovrättsrådet i Göta hovrätt Torsten Karl Viktor Nothin.
    D. 19 dec. 1919 förordnades stadsnotarien N. Andersson, hovrättsrådet G. S. Dahlqvist, assessorn E. M. C. Ehrenborg samt hovrättsrådet P. S. Cederschiöld att med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare.
    Följande tjänstlediga revisionssekreterares befattningar uppehållas för närvarande av nedannämnda vikarier (det uppdrag, på grund varav tjänstledighet åtnjutes, antydes inom parentes efter varje namn): friherre P. M. af Ugglas' (väglagstiftning) av E. Vitell, K. Söderwalls (expeditionschef) av I. Björklund. Y. Wiséns (skogslagstiftning) av E. G. Geijer, A. Bagges (straffprocesslagstiftning) av W. Aschan., S. Hagströmers (statssekreterare) av P. E. Gamstorp, K. Tiselius' (justitiedepartementet) av G. G:son Holmberg, K. Schlyters (processkommissionen) av E. M. Kellberg, E. Sjöborgs (utrikesdepartementet) av W. Norén, N. Lilienbergs (justitieombudsman) av R. Lundbergh, G. W. Masreliez' (strafflagskommissionen) av S. Odén, J. N. Gärdes (vattenrättsdomare) av S. Ekberg, N. E. Stenbecks (lagberedningen) av O. Montelius, R. von Kochs (byråchef för lagärenden i civildepartementet) av I. Kramer, B. Hasselrots (expeditionschef) av P. H. Forsman. Förordnade revisionssekreteraren N. Andersson är tjänstledig; vikarie: H. G. E. Leijon. Förordnade revisionssekreteraren G. S. Dahlqvist biträder stadsplanekommittén; vikarie: E. Hj. Bergendal. Såsom extra revisionssekreterare tjänstgör K. J. L. Fagerlin. Den efter avlidne revisionssekreteraren E. Gadde lediga tjänsten uppehålles av friherre T. Hummerhielm.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 12 dec. 1919 till assessor i Svea hovrätt förordnat e. o. notarien Erik Valle B:son Lind;
    d. 22 dec. 1919 till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e. o. notarien Nils Ewert Sandberg;
    d. 31 dec. 1919 till assessor i Göta hovrätt förordnat fiskalen därstädes Sven Bellinder; samt
    d. 23 jan. 1920 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt fiskalen därstädes Erik Michael Karl Ehrenborg.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 12 dec. 1919 beviljat häradshövdingen i Östbo och Västbo domsaga Johan Arvid Lilliesköld avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. d. 26 dec. 1919;

NOTISER. 61    s. d. utnämnt till häradshövding i Gärds och Albo domsaga hovrättsrådet Holdo Mauritz Edling, till häradshövding i Uppsala läns norra domsaga revisionssekreteraren Nils Gustaf Sebastian Edling och till häradshövding i Marks domsaga vice häradshövding Wilhelm Norén; samt
    d. 22 dec. 1919 till vice häradshövding vid Svea hovrätt förordnat e. o. notarien Salli Luterkort.