RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1920 behandlat följande ärenden, i vilka lagutskottet avgivit utlåtande:
    d. 4 febr.: k. prop. nr 26 med förslag till förordning om ändring i förordningen d. 30 mars 1900 ang. förbud mot försäljning inom riket av tändstickor, i vilkas tändmassa vanlig (vit eller gul) fosfor ingår (2L. U. nr l), bifallen;
    d. 11 febr.: 1 L. U:s utlåtande nr 1 i anledning av verkställd granskning av justitieombudsmannens ämbetsförvaltning; lades till handlingarna, ingen anmärkning;
    1 L. U:s utlåtande nr 2 i anledning av verkställd granskning av militieombudsmannens ämbetsförvaltning; lades till handlingarna, ingen anmärkning;
    d. 14 febr.: väckt motion (I: 44), angående skrivelse till Konungen med begäran om utredning och förslag till lag rörande skyldighet för den, som upplåter eller använder jord för annat ändamål än jordbruk, att sörja för kompensation i nyodlingar (2 L. U. nr 5), avslagen;
    väckt motion (II: 77) om skrivelse till K. M:t ang. kommunernas frigörande från fjärdingsmannabestyret (2 L. U. nr 6), avslagen;
    d. 18 febr.: väckt motion (I: 153) om åvägabringande av utredning och förslag ang. rätt för enskild person att på annan tillhöriga mossar verkställa odling m. m. (2 L. U. nr 3), avslagen;
    väckt motion (II: 186) om ändring i 27 § 3 mom. i lagen ang. uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade barn (2 L. U. nr 4), bifallen;
    d. 21 febr.: väckt motion (II: 76) om skrivelse till K. M:t ang. införande av ett större antal laga fardagar (1 L. U. nr 3), avslagen;
    väckt motion (II: 14) om ändrad lydelse av 18 kap. 16 § strafflagen (1 L. U. nr 4), avslagen;
    väckt motion (II: 79) om skrivelse till K. M:t ang. lagstiftning om skyldighet för den, som med begagnande av sin ekonomiskt eller socialt överlägsna

64 ÖVERSIKTER.ställning medvetet tredskas att i rätt tid fullgöra sina förpliktelser, att till den berättigade utgiva ett effektivt skadestånd (1 L. U. nr 5), avslagen;
    väckt motion (II: 78) ang. viss ändring i lagen d. 11 juni 1915 om avbetalningsköp (1 L. U nr 6), avslagen;
    väckt motion (II: 247) om skrivelse till K. M:t angående omarbetning i visst syfte av strafflagens bestämmelser rörande ämbetsmännens rättsliga ställning och företrädesrättigheter (1 L. U. nr 7), avslagen;
    k. prop. nr 39 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 28 mars 1917 om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri eller upplåtelse av fartyg, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri m. m. (2 L. U. nr 7), bifallen;
    k. prop. nr 41 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 30 april 1918 om fastställande av högsta pris å vissa varor under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden m. m. (2 L. U. nr 8), bifallen;
    k. prop. nr 42 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 19 juni 1917 med vissa bestämmelser mot oskäliga pris under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden (2 L. U. nr 9), bifallen.

E. L.