NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

 

    Sv. F. S. 1919, nr 636. K. K. d. 26 sept. 1919 ang. indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter. (Jfr nr 637 och 638.)
    Nr 639. K. K. d. 12 sept. 1919 ang. understöd av statsmedel till offentliga rättshjälpsanstalter.
    Nr 643. K. instruktion d. 12 sept. 1919 för utrikesdepartementet.
    Nr 652. Lag d. 17 okt. 1919 om arbetstidens begränsning.
    Nr 653. Lag d. 17 okt. 1919 om begränsning av tiden för bageri- och konditoriarbete.
    Nr 656. K. K. d. 10 okt. 1919 ang. sammanträdesturerna i Borås och Marks domsagor.
    Nr 663. Lag d. 24 okt. 1919 om arbetstiden å svenska fartyg.
    Nr 682. K. K. d. 7 nov. 1919 om ändring av § 3 i förordningen d. 7 dec. 1883 ang. expeditionslösen.
    Nr 702. K. skrivelse d. 31 okt. 1919 ang. städerna Öregrunds och Östhammars förläggande under landsrätt.
    Nr 703. K. K. d. 31 okt. 1919 ang. tingssammanträden med tremansnämnd i Frösåkers tingslag.
    Nr 744. K. K. d. 28 nov. 1919 ang. ändrad lydelse av vissa delar utav instruktionen för Kungl. Maj:ts nedre justitierevision d. 23 sept. 1915.
    Nr 745. K K. d 28 nov. 1919 om ordningen för utbetalning av ersättning av allmänna medel till rättegångsbiträde åt häktad.
    Nr 752. K. K. d. 12 dec. 1919 ang. förlängd giltighet av kungörelsen d. 18 okt 1918 om tillfällig ändring av § 3 i förordningen d. 7 dec. 1883 ang. expeditionslösen.
    Nr 790. K. F. d. 19 dec. 1919 om vad iakttagas skall vid tillämpning av lagen om fri rättegång d. 19 juni 1919.
    Nr 802. K. K. d. 19 dec. 1919 ang. ändring av kungörelsen d. 6 dec. 1918 ang indelning av rikets domsagor i klasser, såvitt denna kungörelse angår Marks, Vedens och Bollebygds härads samt As och Gäsene härads domsagor m. m.
    Nr 842. K. brev d. 31 dec. 1919 till överståthållarämbetet ang. fastställande av reglemente för Stockholms stads rättshjälpsanstalt.
    Nr 847. K. K. d. 21 nov. 1919 om tillfällig löneförbättring under år 1919 åt vikarier för häradshövdingar.
    1920, nr 3. K. K. d. 23 jan. 1920 om ändrad lydelse av 6, 22 och 29 §§ i förordningen d. 12 maj 1917 med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad.