UR SVENSKA TIDSKRIFTER. 1

 

    Nytt juridiskt arkiv 1919 avd. II hft 1: N. Gärde, Den nya vattenlagstiftningen (inledning samt kap. 1—3) (s. 1—210).
    Statsvetenskaplig tidskrift 1919 hft 5: Arne Holmberg, Översikt av den ryska rådsrepublikens författning (s. 388—395); Knut Tynell, Tysklands nya författning (s. 395—403); Herbert Tingsten, Anm. av KNUT PETERSSON, Utskottsväsendet i underhuset, En studie i den engelska parlamentarismens utveckling (s. 408—411).
    Svenska fattigvårdsförbundets tidskrift 1919 hft 3—6: Knut Wicksell, Socialförsäkringskommitténs betänkande och förslag angående allmän sjukförsäkring (s. 157—166); Rudolf Schiöler, Tolkningen av § 23 K. förordningen angående fattigvården den 9 juni 1871 och § 46 lagen om fattigvården den 14 juni 1918 (s. 178—180).
    Sociala meddelanden 1919 hft 7—12: Tyska regeringens förslag till internationell arbetsrätt i fredsfördraget (s. 658—662); Lag om arbetstidens begränsning (s. 673—678); Lagstiftningen angående arbetstidens begränsning i vissa europeiska länder (s. 678—689); Fransk lag om kollektivavtal (s. 689—693); Tysk förordning rörande kollektivavtal, arbetar- och funktionärsnämnder samt skiljedom i arbetstvister (s. 694—700); Fylleriförseelserna och deras orsaker under tredje kvartalet 1919 (s. 901—919); Socialstyrelsens utlåtande angående förslag till hyresstegringsskatt för bostadsändamål (s. 920—927).
    Svenska stadsförbundets tidskrift 1919 hft 7—8: Henrik Vedel, De danska köpstadskommunernas utom Köpenhamn styrelse (s. 355—359); Alfred Petrén, Om önskvärd tillämpning av fattigvårdslagens 64 § i storstäderna (s. 365—367); Kommunalskattereformen (s. 415—423).
    Tidskrift för den svenska pensionsförsäkringen 1919 hft 9—10: Ändringar i olycksfallsförsäkringslagen (s. 165—167); Det engelska hälsoministeriet (s. 168—173); Den engelska folkpensioneringen efter kriget (s. 190—191).
    Försäkringsföreningens tidskrift 1919 hft 4: Socialförsäkringskommitténs förslag till lag om allmän sjukförsäkring (s. 271—294); Försäkringsinspektionens yttrande angående förslaget till lag om allmän sjukförsäkring (s. 295—303); G. Laurin, Utkast till socialförsäkringens huvudlinjer (s. 304—329); Trygve Fjeld Halvorsen, Konnossementsklausulerne og deres indflydelse paa skibets ansvar for det til befordring betrodde gods (s. 330—346); Erik Löfgren, Om försäkringstagares plikt att lämna upplysningar vid försäkringsavtals ingående (s. 347—361); Elof Wiberg, Några ord om olycksfallsförsäkringslagens bestämmelser om ersättning under karenstiden (s. 362—368).

 

1 I denna översikt upptagas framdeles icke de regelbundet återkommande prejudikatsamlingarna i Svensk lantmäteritidskrift ("Skiftesprejudikat") och i Arkiv för patent-, mönster- och varumärkesskydd ("Domar och utslag i varumärkesmål").