Laga köpevittnen vid fastighetsöverlåtelser. Jordabalkssakkunniga hava under febr. innevarande år till chefen för justitiedepartementet avlämnat förslag till lag med vissa bestämmelser i avseende å köp, byte och gåva av fast egendom. Förslaget avser den ändring i gällande formföreskrifter för fastighetsöverlåtelser genom köp, byte och gåva, att för giltig sådan överlåtelse skall erfordras medverkan av offentlig person (laga köpevittne) i stället för nu föreskrivna privata vittnen å fångeshandlingar. Såsom laga köpevittnen skola fungera dels vissa tjänstemän, nämligen häradsskrivare, landsfiskal, notarius publicus, stadsfogde och stadsfiskal samt å utrikes ort svensk konsul, dels ock av underrätt för ändamålet förordnade personer, som äro bosatta inom rättens domkrets och förtrogna med fastighetsförhållandena i orten. De särskilt förordnade köpevittnenas kompetens är inskränkt till att avse över-

110 NOTISER.låtelse av fastigheter, belägna inom visst i resp. förordnande angivet område, varemot de på grund av tjänsteställning fungerande köpevittnenas befogenhet icke är underkastad lokal begränsning.
    Köp av fast egendom skall enligt förslaget avslutas inför laga köpevittne, som bestyrker säljarens och köparens underskrifter å köpehandlingen. Kontrahenterna skola alltså vid köpslutet samtidigt — personligen eller genom ombud — vara tillstädes inför köpevittnet. Från stadgandet har gjorts undantag beträffande försäljning å exekutiv auktion, i vilket fall utsökningslagens speciella bestämmelser gälla. Däremot skola de nya föreskrifterna tillämpas, då fastighet försålts å annan auktion, liksom även i fråga om köp eller försäljning, som sker genom statsmyndighet, kommun etc.
    De beträffande formen för köp föreslagna reglerna skola äga motsvarande tillämpning i fråga om byte av fast egendom. Även vid avslutandet av ett sådant avtal måste båda kontrahenterna vara på en gång tillstädes inför laga köpevittne. Vad åter angår gåva av fast egendom, stadgas att givarens underskrift å gåvohandlingen skall bestyrkas av laga köpevittne; gåvotagarens underskrift å handlingen och dess bestyrkande av köpevittnet erfordras således icke.
    Såsom ovan antytts, skall laga köpevittnes medverkan vid en rättshandling av ifrågavarande slag utgöra villkor för rättshandlingens giltighet. Införandet av ett dylikt publikt moment vid fastighetöverlåtelser anse de sakkunniga vara ägnat att bidraga till stävjande av de osunda tendenser på fastighetshandelns område, som i synnerhet under senare år mångenstädes framträtt. Därjämte skulle genom de föreslagna bestämmelserna beredas tillfälle för det allmänna att mera effektivt, än nu är möjligt, utkräva lagfartsskyldighetens fullgörande. För vinnande av detta syfte har i ett av de sakkunniga uppgjort utkast till kungörelse med närmare föreskrifter rörande laga köpevittnes åligganden m. m. stadgats skyldighet för köpevittne att för varje kvartal till vederbörande åklagare insända uppgift å de överlåtelser av fast egendom, med avseende varå köpevittnet under kvartalet meddelat bestyrkande. I nämnda kungörelse äro jämväl intagna åtskilliga andra instruktionsföreskrifter för köpevittnena ävensom bestämmelser angående deras rätt till ersättning för sina uppdrag.
    Jämte det lagförslag, för vilket nu redogjorts, hava de sakkunniga framlagt ett förslag om tillägg till 10 kap. 1 § jordabalken, av innehåll att å fullmakt att sälja eller förbyta fast egendom utfärdarens underskrift skall vara bestyrkt av laga köpevittne. Båda förslagen hava d. 25 nästlidna febr. remitterats till lagrådet.

E. K.