Juridisk Forening i København blev stiftet d. 7 April 1881 og kan saaledes i aar fejre sit 40-Aars Jubilæum. Blandt Stifterne var nuværende Højesteretspræsident Gram, Professor Jul. Lassen og fhv. Justitiarius i Højesteret N. Lassen; Overretssagfører Axel Bang og Professor Carl Torp har i samfulde 40 Aar været og er stadig Medlemmer af Bestyrelsen.
    Ifølge Foreningens »Program» af 1881 skulle der ved Møderne »holdes juridiske Foredrag eller indledes Diskussioner om juridiske Emner. Efter omstændighederne gives der ogsaa Oversigt over nyudkommen fremmed Litteratur eller Meddelelser om fremmed Ret etc.» Foreningen har trolig arbejdet efter og gennemført dette Program. At den ogsaa har været i Stand til at

NOTISER. 111holde Fest, vil Deltagere i de nordiske Juristmoder i 1881, 1890 og 1902 maaske mindes med Venlighed.
    Fra og med Vinteren 1899—1900 har Foreningen udgivet en Aarbog, der bl. a. indeholder Referater af Foredrag og Diskussioner.
    I Vinteren 1920—1921 har Landsdommer C. Bærentsen holdt Foredrag om »Forholdet mellem Retten och Parterne efter Retsplejeloven», Overlhæge Hj. Helweg ved Oringe Sindssygehospital om »De ufarlige Sindssyges retlige Stilling», Byretsdommer Skadhauge om »Et par Spørgsmaal fra Paternitets sagerne», Landsretssagfører Charles V. Nielsen om »Lovgivning om Bestikkelse». Paa Sæsonens sidste Mødeaften i Marts vil Professor Dr. jur. Henry Ussing fremsætte Nogle Bemæerkningar om »Forsikrerens Regreskrav».
    Foreningens nuværande Bestyrelse bestaar — foruden som nævnt af Overretssagfører Axel Bang og Professor Carl Torp — av Professor Jul. Lassen (Formand), Landsdommer Jul. Møller, Højesteretssagfører Th. Knudtzon (Kasserer), Politiinspektør Hakon Jørgensen, Byretsdommer Jesper Simonsen og Overretssagførerne Aage Faurschou og Ø. Ahnfelt-Rønne (Sekretær).


Ø. A-R.