Nedsatt straff för majestätsförbrytelse m. m. Riksdagen har bifallit en kungl. proposition (nr 20), enligt vilken det i 9 kap. 5 § strafflagen stadgade straff av straffarbete i högst fyra år eller fängelse för den, som talar eller skriver smädligen mot Konungen, drottning, änkedrottning eller tronföljare, eller förgriper sig emot någon av dem med hotelse eller annan missfirmlig gärning, nedsatts till fängelse eller böter från och med 50 till och med 1,000 kronor, varjämte straffet enligt 8 kap. 28 § strafflagen för smädelse eller missfirmelse mot främmande stats regent eller sändebud nedsatts från högst straffarbete i två år till högst fängelse.

 

    Nya bestämmelser för borgmästarval m. m. Vid 1920 års riksdag antogs såsom vilande för vidare grundlagsenlig behandling ett förslag till ändrad lydelse av § 31 regeringsformen innebärande, att rösträtt vid val av borgmästare samt av rådmän och magistratssekreterare i Stockholm skulle tillkomma även kvinnor och att en var i sådant val deltagande skulle äga en röst. Tillika stadgades, att närmare bestämmelser om val för upprättande av förslag till berörda tjänster skulle meddelas genom särskild av Konungen och riksdagen samfällt stiftad lag. Riksdagen har nu dels slutligen godkänt berörda grundlagsändring, dels ock bifallit en kungl. prop. (nr 25) med förslag till lag om val av borgmästare i stad med magistrat samt av rådmän och magistratssekreterare i Stockholm. Enligt denna lag hava gemensamma bestämmelser i förevarande hänseende stadgats för riket i dess helhet, medan förut olika valordningar gällde för de särskilda städerna.

 

    Ny lydelse av djurplågeriparagrafen. I en till riksdagen avlåten proposition (nr 6) hade K. M:t förelagt riksdagen ett förslag till ny lydelse av 18 kap. 16 § strafflagen. Medan för närvarande förutsättningen för att straff enligt berörda paragraf skall inträda är, att någon i behandling av djur visar uppenbar grymhet, skulle enligt den föreslagna lydelsen den vara hemfallen till straff för djurplågeri, som gjorde sig skyldig till oförsvarlig misshandel eller överansträngning av djur eller genom vanvård tillfogade djur lidande. Det i paragrafen stadgade fängelsestraffet föreslogs skola inträda, då djurplåge-

112 NOTISER.riet vore av svår beskaffenhet eller omständigheterna synnerligen försvårande. I sitt utlåtande (nr 11) över berörda förslag uttalade första lagutskottet tvivel om huruvida den föreslagna brottsbestämningen vore ägnad att uttömmande beskriva djurplågerihandlingen och framhöll, att det kunde vara förenat med tvekan, om det läte sig göra, att i någon av de angivna kategorierna inpassa en del praktiskt betydelsefulla fall av djurplågeri, som dock med den extensiva tolkning av begreppet »uppenbar grymhet», som allt mer gjort sig gällande i praxis, nu otvivelaktigt skulle bliva att bedöma såsom straffbart djurplågeri. Utskottet anmärkte även mot den i förslaget uppställda fordran på oförsvarlig misshandel eller överansträngning; begreppet »oförsvarlig» vore nämligen ej blott för obestämt att läggas till grund för en straffbestämmelse utan ock till sin språkliga valör av sådan art, att det kunde vara att befara, att man med hänsyn därtill i rättstillämpningen uppställde allt för stränga förutsättningar för förfarandets straffbarhet. Utskottet föreslog i stället följande lydelse av förevarande lagrum: »Visar någon i behandling av djur uppenbar grymhet, genom misshandel, överansträngning, vanvård eller annorledes, straffes för djurplågeri med böter. Är djurplågeriet av svår beskaffenhet eller äro omständigheterna eljest synnerligen försvårande; må till fängelse, i högst sex månader dömas.» Utskottet anförde, att denna lydelse på samma gång den nära anslöte sig till den nuvarande avfattningen och sålunda även för den framtida rättstillämpningen tillgodogjorde sig den utveckling av djurplågeribegreppet, som rättspraxis redan framvunnit, tillika otvetydigt angåve, att under begreppet fölle, förutom misshandel, bl. a. jämväl sådana former som överansträngning och vanvård. Utskottets förslag bifölls av riksdagen. Samtidigt antog riksdagen på hemställan av utskottet ett av K. M:t framlagt förslag om rätt för polismyndighet att i fall av djurplågeri av svår beskaffenhet under vissa förutsättningar omhändertaga djuret.